ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 26.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и шести октомври                 две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1851 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „СИЙ МАРК М” ЕООД, със законен представител Д.М., редовно уведомен,  явява се представител адв.Н. - надлежно упълномощена с представено  пълномощно в днешното съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно уведомен,  се представлява ю.к.М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

АДВ.Н. - Да се даде ход на делото.

Ю.К.М..- Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

         Производството по делото е образувано по жалба от Д.М. М. в качеството си на представляващ „Сий Марк М” ЕООД, гр.Бургас, ул.”Алеко Константинов” №8, ет.2 с ЕИК 202153580 против Ревизионен акт №Р-02000215006395-091-001/18.05.2016 година, изцяло потвърден с Решение №210/11.08.2016 година на Директора на Дирекция ОДОП при ЦУ на НАП.

         Указва на  административния  орган, че е негова тежестта по установяване на обстоятелствата, свързани с установяане на предпоставките  явяващи се основание за издаване  на ревизионния акт.

Докладва постъпилата административна  преписка, в два тома.

АДВ.Н.- Поддържам жалбата, да се приеме представената преписка. Имаме искане по събиране на доказателсва, а именно за назначаване съдебно-счетоводна експертиза с формулирани въпроси, в нарочна молба. Второто  ми искане е  за допускане на гласни доказателства, това са представителите на двата доставкчика и Л.К., който е помагал,т.е. осъществявал е контакти  с чуждестранни доставчици. В ревизионния акт и в решението има доводи, че моя доверител е участвал в данъчна измама, че тези сделки нямат икономическа логика, затова желаем разпита на представителите на търговските му партньори.

Ю.К.М.- Оспорвам жалбата, нямаме възражение за искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза. Относно искането за събиране на гласни оказателства- първия свиетел е дал показания пред друг органи и не знам дали е удачно да свидетелства, за другите нямам възражение  да бъдат разпитани. Да се приема преписката, представили сме становище.

Съдът с оглед становището на страните и по направените доказателствени  искания намира, че същите са допустими и относими към предмета на спора, поради което поисканата съдебно-счетоводна експертиза следва да бъде допусната.

Относно искането за разпит  на посочените трима свидетели съдът намира същото отново за допустимо и относомо към предмета на спора. ДОПК допуска събирането на обяснения  в хода на досъдебното производство, това обстоятелство не изключва възможността за напосредствен разпит на свидетели в открито съдебно заседание за спорните  по делото  обстоятелсва, за която закона не изисква задължетелна писмена форма. В тази връзка разпита на свидетели относно търговската практика  на двамата доставчици и на жалбоподателя и  механизма на реализиране на достваките може да бъде  установен чрез свидетелски  показания. Воден от горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза  с въпроси, поставени  в нарочната молба от адв Н., представена в днешното съдебно заседание, която да бъде изготвена  от вещото лице С.А., след представяне на депозит в размер на 800.00/осемстотин/ лева по  сметка на АС Бургас, в 7-дн срок  от днес, като в същия срок предоставя  възможност на ответния орган за задаване  на уточняващи въпроси, касаещи предмета на спора.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели П.Х.Х. с известен  адрес: *** и  И.Г.К. с известен адрес: ***.

ДОПУСКА  до  разпит в качеството на свидетели  при условията на довеждане Г.В.М.  и Л.К..

Съдът като взе пердвид, че делото не  е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, намира че  събирането  на доказателства не  следва да бъде приключвано, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 30.11.2016 година от 13.00 часа, за която дата  и час  да бъдат призовани посочените свидетели.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи  15:39 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: