ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 18.01.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                             ІІІ-ти Административен състав

На осемнадесети януари                               две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1851 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „СИЙ МАРК М” ЕООД, със законен представител Д.М., редовно уведомен,не се явява ,  явява се представител адв.Н. - надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно уведомен,  се представлява ю.к.М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.В.А..

АДВ.Н. - Да се даде ход на делото.

Ю.К.М..- Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            Съдът  ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключението  по възложената съдебно-счетоводна експертиза, депозирано с вх.№176/10.01.2017 г., т.е.в рамките на законоустановения седемдневен срок посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

С.В.А. – 53г., българка, български гражданин, неосъждана, с висше образование,  без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.- Изготвила съм заключението, което поддържам.

АДВ.Н.-Имам въпроси към вещото лице:         Първият въпрос касае въпрос №2 на експертизата, който съм задала и в него съм поставила две задачи като отговор на втората задачи има, а на  първия въпрос: Как и в какви срокове „Гарантстрой“ ЕООД и „Велба груп“ ЕООД са заплатили на доставчиците  си закупената стока, не можах да видя отговор на този въпрос.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.- Действително в отговор на въпрос №2 не съм дала конкретен  отговор, частично съм отговорили в  отговора на въпрос №6- двамата доставчици „Гарантстрой“ и „Велба груп“ са извършили плащания  към своите доставчици по банков път, авнасово, преди вдигане на стоката.Действително по делото има приложени извлечения, както и покани за плащане от доставчика „Гарантстрой“ и „Велба груп“- банкови извлечения, от които се виждат извършените преводи към техните доставчици.

АДВ.Н. - Към въпрос №6- по отношение на финансовата   обезпеченост на двамата доставчици.Вие сте описали механизма, но в заключението не се съдържа отговор дали има финансова обезпеченост?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - При положение, че са извършвани плащания, значи доставчиците са имали парични средства, с които да извършват преводи,  имали са финансова възможност.

АДВ.Н. - Нямам повече въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ М.- На стр.№3 от заключението, относно издадените фактура за транспорт, устанави ли вещото лице защо са издавани фактури   за транспорт, а на неговите доставчици- пет фактури на брой?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Действително една част от фактурите за транспорт са издадени на доставчика, а четири са издадени директно на жалбоподателя. Очевидно, той е платил международния транспорт, но защо е документирано така не мога да кажа. По тези фактури след това жалбоподателя е включил цената на доставката в себестойността на придобитата стока.

ЮРИСКОНСУЛТ М. - На стр.№4- Има ли такива протоколи за получени количества риба за „Велба груп“, защото е описана само за „Гарант строй“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. -  За „Велба груп“  няма такива.

ЮРИСКОНСУЛТ М.- На стр.№5-Количеството риба, което доставчиците са фактурирали на жалбоподателя, как кореспондират   с тези данни посочени на стр.№5? Закупеното количество скумрия – 31 250 кг.е с 5 тона разлика?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - В двата вида скумрия, посочени на първите два реда-  вероятно става въпрос за размера на рибата, количеството се разминава.Това  не мисля, че е проблем при положение, че общото тегло, общия тонаж съвпада с незначителна разлика.За това съм дала общо количествата, за да се види, че общото  количество действително съвпада.

ЮРИСКОНСУЛТ М.- Превалутирането на долари в евро от банката ли  е станало?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - От банката, превалутирането е извършено там. Внесена е сума в лева, извършена е операция по закупуване на валута и е извършено плащането.

ЮРИСКОНСУЛТ М. - По въпрос №7-Това означава  транспорта по фактура, издадена на „Сий марк“ ила на всички фактури?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Само, по които получател е „Сий марк“ и именно тези фактури са осчетоводени по сметка 301 и впоследствие с тези транспортни разходи е увеличена цената  на придобаване на рибата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.- Нямам повече въпроси към вещото лице.

Съдът намира за необходимо  да приеме заключението, изготвено от вещото лице А., поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.В.А..

На вещото лице А. да бъде изплатено  възнаграждение в размер на 800.00/осемстотин/  лева  от внесения  по делото депозит, съобразно представената справка-декларация.

АДВ.Н. – Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М. - Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът като взе предвид, че делото е изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателствата.

ДАВА ход  на делото по същество.

АДВ.Н. – Уважаеми господин съдия, моля да постановите решение,  с което уважите жалбата.Видно  от събраните доказателства- писмени  и гласни и съдебно-счетоводната експертиза  безспорно се установи реалността на процесните доставки. Само да направя  една уточнение за видовете скумрия, цифрите след видовете  скумрия касаят грамажа на рибата, същите са в диапазон и  поради съвпадание на максималните размери от единия диапазон с минималните от следващия  всеки търговец има право да си прекалибрира съответната риба.

Моля на доверителя ми да се присъдят съдебно- деловодните разноски, за което представям списък,  ведно с доказателства за същите.

ЮРИСКОНСУЛТ М. - Уважаеми господин съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата  като неоснователна и недоказана.Подрбни бележки ще изложа в даден от Вас срок.Моля за ю.к.възнаграждение в размер на  3146 лв.

Съдът определи 10 дни за представяне на писмени бележки  на процесуалния  представител на ответника по делото. Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: