Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №1720

 

гр. Бургас, 10 октомври  2018 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на четвърти октомври, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.РАДИКОВА

         ЧЛЕНОВЕ: З. БЪЧВАРОВА

А. АТАНАСОВА

При секретар Б. ЧАКЪРОВА и с участието на прокурора Х. КОЛЕВ, изслуша докладваното от съдия Г. РАДИКОВА КНАХД № 1850/2018 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от процесуален представител на „Алва“ЕООД, ЕИК 102911750, гр.Бургас, представлявано от Т. Попов против Решение №834/18.06.2018 година, постановено по н.а.х.д. № 1743 по описа за 2018 година на Районен съд гр. Бургас.

С решението е изменено наказателно постановление НП № 02-001347/28.12.2017 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас, с което на основание чл. 416, ал. 5 вр. чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), на  „Алва“ЕООД, ЕИК 102911750, е наложено наказание имуществена санкция в размер на 3000,00 лева за нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ, като е намален размера на  наложената санкция от 3000,00 (три хиляди) лева на 1500,00 (хиляда и петстотин) лева.

Касаторът иска отмяна на съдебното решение и отмяна на наказателното постановление, макар да признава факта на извършване на нарушението. Счита, че първоинстанционният съд е постановил акта си при неправилно приложение на материалния закон, като не е отчел допуснато съществено нарушение на процесуалните правила в хода на административно- наказателното производство- липса на втори свидетел, подписал АУАН.

В съдебно заседание, чрез пълномощника си, поддържа жалбата по изложените в нея съображения. Алтернативно иска да бъде изменена квалификацията на нарушението, защото то безспорно представлявало маловажен случай по чл.415в КТ.

Ответникът по касационната жалба, не се явява и не изразява становище.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира, че  касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение е правилно и законосъобразно.

Касационната жалба е допустима.

Подадена е в срока по чл.211 от АПК, от страна, с право и интерес от обжалването.

Възраженията за незаконосъобразност на обжалваното решение е неоснователно.

1.            Фактът, че съставеният АУАН е подписан само от един свидетел не предпоставя извод за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила.

Разпоредбата на чл.40, ал.3 от ЗАНН изисква актът да бъде съставен в присъствието на двама свидетели, при изрично отбелязване на това обстоятелство само когато липсват свидетели, присъствали при извършването или установяването на нарушението.

В случая АУАН е бил съставен в присъствието на свидетел, който е присъствал при установяване на нарушението и е удостоверил това обстоятелство, подписвайки акта.

2.            Настоящият състав на съда намира за законосъобразна преценката на първоинстанционния съд досежно размера на наложеното с наказателното постановление, наказание.

Споделя и съображенията за липса на предпоставки за приложение на чл.415в от КТ. След като законодателят изрично е изключил възможността за нарушения от определен вид (каквото е настоящото) да се прилага посочения привилегирован състав- ал.2 на текста, съдът не може да обсъжда каквито и да е било предпоставки за квалифициране на деянието като маловажен случай .

Затова и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №834/18.06.2018 година, постановено по н.а.х.д. № 1743 по описа за 2018 година на Районен съд гр. Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: