ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти октомври           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:  ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1850 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.К.Д., редовно призован, не се явява. За него адвокат С.П., с пълномощно по делото /л.5/.

 

За ОТВЕТНИКЪТ ОД на МВР Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Христо Колев.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам исковата молба и доказателствените искания. Да се приемат всички доказателства. Представям списък на разноските по настоящото производство. Няма да правя уточнения към исковата молба и няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам исковата молба, като неоснователна. Поддържам представения отговор по исковата молба. Да се приемат приложените по делото доказателства. Няма да соча доказателства и няма да искам събирането на други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Искът е процесуално допустим и моля да се допусне до разглеждане. Относно основателността на исковата молба, считам същата за частично основателна. Няма да соча доказателства. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

Съдът, с оглед направените изявления и изясняване на обстоятелствата по делото, на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК във вр. чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА обстоятелствата по делото:

 

Производството е образувано по искова молба на Д.К.Д. против Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи гр.Бургас. С исковата молба се претендира осъждането на ответника да заплати на ищеца сумата от 150,00 лева, представляваща имуществени вреди – направени разноски за адвокатско възнаграждение, платено по н.а.х.д.№ 1900/2017г. по описа на Районен съд Бургас, по което е отменено наказателно постановление № 17-0769-000562/30.03.2017г. издадено от началник група към ОД на МВР – Сектор „Пътна полиция“ гр.Бургас. Сумата се претендира ведно с мораторната лихва за периода от 05.07.2017г. до 12.07.2017г. в размер на 0,33 лева и законната лихва за периода от завеждане на исковата молба, до окончателното и́ изплащане. С исковата молба се претендират и направените в настоящото производство разноски.

 

Постъпил е писмен отговор по исковата молба от ответника, в който изразява становище за допустимост на иска, но счита същия за неоснователен и прави искане да бъде отхвърлен и бъдат присъдени разноските по водене на производството.

 

По делото е изискано и постъпило н.а.х.д.№1900/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

 

Съдът на основание чл.171 ал.4 от АПК, УКАЗВА на страните че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест. Няма да сочим доказателства. Да се приемат представените по делото доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ПРИОБЩАВА н.а.х.д. №1900/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ П.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите исковата молба и присъдите на доверителя ми, претендираното обезщетение за платено възнаграждание за адвокат по н.а.х.д.№ 1900/2017г. по описа на Районен съд Бургас, както и направените по делото разноски. След постановяване на тълкувателно решение №1 от 2017г. на Общото събрание на съдиите на Върховен административен съд, ищецът има право да претендира разходи по отмененото наказателно постановление. Несъмнено исковата претенция е допустима, обоснована и основателна, предвид представения договор за правна помощ и моля за решение в този смисъл. Във връзка с отговора по исковата молба, за дописване на сумата от 100лева в договора за правна защита и съдействие, съгласно Наредба №1 от 2004г. за минималния размер на адвокатското възнаграждение, в чл.2, ал.3 е записано, че заплащането на адвокатското възнаграждение е авансово платимо към дата на сключване на договора за правна помощ, но има второ където е отразено, че може да бъде разсрочено на няколко вноски. Наистина при сключване на договора за правна защита и съдействие е записана сумата 300лева, като изрично е добавено, че плащането става разсрочено до приключване на н.а.х.д. Една седмица преди  съдебното заседание пред Районен съд Бургас е постъпила сумата от 100лева, която жалбоподателят е платил на адвоката и тази сума е отразена в този договор за правна помощ и съдействие, представен в съдебно заседание. Съгласно т.1 от тълкувателно решение №6 от 2013г. на Върховен касационен съд, съдебните разноски за адвокатско възнаграждение се присъждат, когато страната е заплатила възнаграждението, както е в настощия случай. В самият договор за правна защита и съдействие следва да пише как ще стане заплащането, като съгласно мотивите на това тълкувателно решение, ако е заплатено в брой, следва да се отбележи в самия договор, приложен по делото и в този случай има характера на разписка, с което се удостовереява, че страните не само са се договорили, но е и заплатено адвокатското възнаграждение. Това е което мога да кажа относно възражението на ответника.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да отхвърлите исковата молба, като неоснователна по съображенията изложени в писмения отговор, които поддържам към настоящия момент. В допълнение във връзка с пледоарията на адвоката на ищеца, по мое лично впечатление след прегледа на н.а.х.д. на районния съд, адвокатското пълномощно е постъпило в районния съд, ведно с жалбата против наказателното постановление, а не е представено в съдебно заседание, поради което считам, че дописването е в последствие и не може да се претендира за достоверност на датата. Моля да отхвърлите исковата молба.

 

ПРОКУРОРЪТ: Искът е процесуално допустим и основателен. По отношение на претендираното адвокатско възнаграждение, следва да не се присъжда изцяло, а само първоначално платената сума от 50лева в брой, която е отразена и има формална доказателствена сила на разписка. Относно останалата сума от 100лева, е записано изрично, че следва да се заплати по банков път, но няма събрани доказателства за това, предвид на което следва да се отхвърли иска в тази част.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: