ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 01.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи ноември                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1850 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 14:11 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МБАЛ „Лайф Хоспитал“ ЕООД, редовно призован, се представлява от юк. М.-Ж., с представено по делото пълномощно от днес.

          За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Директор на РЗОК - Бургас, редовно призован, се явява ст. юк. К., с представено по делото пълномощно от днес.

         

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от МБАЛ „Лайф Хоспитал“ ЕООД против Заповед за налагане на санкция № РД-25-977/30.08.2016 г. на директора на РЗОК – Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.-Ж.: Поддържам изцяло жалбата. Моля да приемете като доказателство документ във връзка с допусната неточност  по отношение броя на пациентите, приети към въпросната дата. Представям справка, от която е видно, че броят на приетите пациенти към дата 04.07.2016 г. е 25. Други доказателствени искания нямам. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да приемете по опис следните доказателства: Заверено копие на Приложение № 1“Първични медицински документи по Решението“, Писмо изх.№ 02/62-01-5/05.04.2016 г. на Директор РЗОК-Бургас, Писмо вх. № 02/62-01-5/26.04.2016 г. от РК на БЛС, Писмо изх. № 02/35-00-771/26.04.2016 г. на Директор РЗОК-Бургас, Писмо вх. № 35-00-771-1/19.05.2016 г. на Управителя на НЗОК и Приложение № 1 –Специалисти в лечебното заведение МБАЛ „Лайф Хоспитал“ ЕООД – изпълнители по сключено допълнително споразумение към договор № 020623/19.02.2015 г., оказващи медицинска помощ по КП.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.-Ж.: При запознаването ми с приложената преписка установих, че липсват доказателства относно обнародване в ДВ на Приложение № 1 към Решението на Надзорния съвет на НЗОК. Това, което представят в днешно съдебно заседание от 2016 г. наистина е Приложение № 1, касаещо „Направление за хоспитализация“ , по което се твърди, че има нарушения, но не и доказателства за обнародването му в ДВ. Доколкото разбирам става въпрос за кореспонденция между НЗОК и РК на БЛС, от което става видно, че ЛК е взела решение колегията да не участва в арбитражните комисии. Относно Приложение № 1 –Специалисти в лечебното заведение МБАЛ „Лайф Хоспитал“ ЕООД – изпълнители по сключено допълнително споразумение към договор № 020623/19.02.2015 г., оказващи медицинска помощ по КП това е списък на лекарите в нашето лечебно заведение, които имат право да работят по договора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.:  Нямам данни за обнародването в ДВ на Приложение № 1, но то е публикувано на страницата на НЗОК. Като наш договорен партньор е много добре запознато със съдържанието на това приложение. Това е първичен медицински документ, каквото е Направлението за хоспитализация. То е отчетен документ. Преди да им бъде заплатено те го представят.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед липсата на допълнително формулирани доказателствени искания съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.-Ж.: Първо видно от преписката и представените в днешно съдебно заседание доказателства става ясно, че не е спазена процедурата за изпращане на спора пред арбитражна комисия.

 Второ - видно е, че  Приложение № 1 не е обнародвано, а изискването е въведено с чл. 54, ал. 1 от ЗЗО. В този смисъл то не е част от действащото позитивно право към момента на извършване на тези нарушения. Искам да направя допълнение, че в решението на НЗОК, което е от 2016 г. до 15.04.2016 се допуска издаване на медицински направления от образци, съгласно изискванията на НРД за 2015 г.

В заключение моля да се произнесете с решение, с което да отмените изцяло Заповед за налагане на санкция № РД-25-977/30.08.2016 г. на директора на РЗОК – Бургас и да ни присъдите разноските по делото – държавна такса и юрисконсултско възнаграждение.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение жалбата като недоказана. Считам, че постановената Заповед за налагане на санкция № РД-25-977/30.08.2016 г. на директора на РЗОК – Бургас е законосъобразна, поради което моля да я оставите в сила.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение и срок, в който по-подробно да изложа аргументите си по същество на спора.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Предоставя възможност на ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,22 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: