Р Е Ш Е Н И Е

 

       378                                        01.03.2018г.                                     гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на петнадесети февруари, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                         ЧЛЕНОВЕ:1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                             2. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

секретар:  И.Л.

прокурор: Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 184 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба от Д.П. ***, против Решение № 2064/19.12.2017г., постановено по НАХД № 5502/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № НП 3678 от 20.09.2017г.  издадено от зам. кмета на Община Бургас с което, на касатора, за нарушение на чл.94, ал.3, предл. второ от Закона за движение по пътищата, на основание чл.178е от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е неправилно по изложените в жалбата съображения.

В съдебно заседание касаторът Д.П.П., редовно и своевременно призован, се явява лично.

Ответникът по касацията Община Бургас, редовно и своевременно уведомен, не се представлява и не взема отношение по жалбата.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящият съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административнонаказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

Не се констатират съществени процесуални нарушения, допуснати при съставяне на АУАН и издаване на НП, в какъвто смисъл са възраженията на касатора, поддържани и пред настоящия съд, като са спазени всички нормативно установени изисквания, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. В допълнение следва да се има предвид, че АУАН е бил съставен въз основа на официален документ – протокол от 16.09.2017г., поради което съгласно нормата на чл.40, ал.4 от ЗАНН, не е необходимо той да бъде съставен в присъствието на свидетели, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението, в каквато насока са възраженията на касатора. По същество е доказан и състава на нарушението, като съгласно разпоредбата на чл.94, ал.3 предл. второ от ЗДвП, допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци. Неспазването на тези правила съставлява административно нарушение по  чл.178е от ЗДвП, в която разпоредба е предвидена санкция за водач, който паркира пътно превозно средство в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените за това места.

Съгласно чл.7, ал.1 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, общинският съвет определя райони, пътища или части от пътища и зони за паркиране в определени часове на денонощието. Местата за паркиране по ал.1 се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които се указват условията за паркиране. В случая, процесният автомобил е установен от контролни длъжностни лица на служба "УКОРС" при Община Бургас паркиран на тротоар, т.е. на място, което не е определено от общинската администрация като място за паркиране и не е означено като такова. От приложения към административната преписка снимков материал ясно се вижда, че мястото, където автомобилът е бил паркиран представлява тротоар и то не е обозначено с пътен знак, пътна маркировка или надпис, указващи условията на паркиране, за да се приеме, че паркирането е допустимо. В този смисъл и настоящият съдебен състав приема, че правилно е била ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора, на основание  чл.178е от ЗДвП. Що се отнася до възражението, че не е установено авторството на нарушението, то също е неоснователно, като видно от съставения АУАН касаторът не е възразил, че друго лице е паркирало автомобила. Такива доводи са наведени едва при съдебното оспорване на акта.

 Настоящият касационен състав намира оспореното съдебно решение за правилно. Районният съд е обсъдил събраните доказателства и въз основа на правилно установените факти е извел законосъобразни правни изводи. Предвид изложеното, не се констатират отменителни основания, поради което същото следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение 2064/19.12.2017г., постановено по НАХД № 5502/2017г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.                        

 

2.