Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    285                 от 22.02.2016 г.           град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав на осемнадесети февруари две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

        Членове: 1. Лилия Александрова

                          2. Любомир Луканов

 

при секретаря С.К. и прокурор Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 184 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД, с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. Лозово, представлявано от Изпълнителния директор Х.И.И. със съдебен адрес ***, база „Изгрев“, ** против Решение № 1815/21.12.2015 г., постановено по НАХД № 4194/2015 г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 250/ 11.09.2015 год., издадено от Началник на Регионален отдел „Метрологичен надзор южна България“ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което за извършено нарушение на чл. 44, т. 4, във вр. с чл. 43, ал. 1 от Закона за измерванията (ЗИ) и на основание чл. 94, ал. 2 от ЗИ на „ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен поради съществено нарушение на процесуалните правила при постановяване на решението. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касатора, редовно уведомен,  не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Началник на Регионален отдел „Метрологичен надзор южна България“ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, редовно уведомен, не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-БУРГАС“ ЕАД против Наказателно постановление № 250/11.09.2015 год., издадено от Началник на Регионален отдел „Метрологичен надзор южна България“ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което за извършено нарушение на чл. 44, т. 4, във вр. с чл. 43, ал. 1 от Закона за измерванията (ЗИ) и на основание чл. 94, ал. 2 от ЗИ на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-БУРГАС“ ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева. За да потвърди оспореното наказателно постановление първоинстанционния съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати процесуални нарушения, накърняващи правото на защита на жалбоподателя, актът и наказателното постановление са съставени от компетентните за това органи и в указаните в ЗАНН срокове, същите съответстват на предвидената в закона форма и съдържанието. По същество, от анализа на събраните доказателства, първоинстанционния съд е приел процесното нарушение за действително осъществено, доказано по несъмнен начин и съставомерно именно по чл. 44, т. 4, вр. с чл. 43, ал. 1 от ЗИ. 

Решението на Районен съд  Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на БРС само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящият касационен състав изцяло споделя доводите развити от първоинстанционния районен съд. В случая, от събраните в хода на съдебното следствие доказателства, по безспорен начин са установени извършването на нарушението, в какво се изразява то, както и дружеството, чиято административнонаказателна отговорност следва да бъде ангажирана. Посочени са, както в АУАН, така и в НП, елементите от обективната страна на деянието - видът на нарушението, датата и мястото на извършване, обстоятелствата, при които е извършено, и законните разпоредби, които са били нарушени виновно. Правилно БРС е установил, че „ТОПЛОФИКАЦИЯ-БУРГАС“ ЕАД не е изпълнила вмененото й задължение да бъде извършена последваща проверка на средството за измерване, като липсва и поставен знак за удостоверяване на такава.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 38, ал. 1 от ЗИ, контролът на средствата за измерване се извършва чрез одобряване на типа, първоначална проверка и последваща проверка, които се извършват от Българския институт по метрология или от лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. По делото не се спори, че проверяваният топломер попада в обхвата на „средство за измерване“, чиято легална дефиниция е дадена от законодателя с § 1, т. 27 от ДР на ЗИ /техническо средство, което има метрологични характеристики и е предназначено да се използва за измервания самостоятелно или свързано с едно или повече технически средства/. Топломерът, находящ се в абонатната станция в сградата на НБУ „Михаил Лъкатник“ в гр. Бургас, подлежи на последваща проверка, която следва да бъде удостоверена със съответния знак, съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗИ. Периодичността на проверките се определя със заповед на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която се обнародва в Държавен вестник и се обявява в официалния бюлетин на агенцията /чл. 43, ал. 4 от ЗИ/. На лицата, които ползват средства за измерване, се забранява употребата им без знака по чл. 43, ал. 1, във връзка с чл. 44, т. 4 от ЗИ, удостоверяващ извършената последваща проверка. В процесния случай дружеството е употребявало топломер като средство за измерване, без знак за последваща проверка според средството за измерване и според срока на валидност на предходна проверка. „Топлофикация Бургас“ ЕАД, като дружество, което ползва средството за измерване с цел отчитане на плащания, на основание чл. 43, ал. 3 от ЗИ съблюдава срока на изтичане валидността на проверките.

За нарушението на чл. 44 от ЗИ, е предвидено административно наказание „имуществена санкция“ в размер от 200 до 500 лева на основание чл. 85, ал. 2, във връзка с ал. 1 от ЗИ. Предвид принципът на чл. 5 от ЗИ, че за осигуряване на точност и достоверност на измерванията, свързани с търговски плащания, се извършва метрологичен контрол, за неизпълнение на законоустановеното задължение дружеството следва да понесе и съответната на това свое поведение санкция.

Нарушението е формално по своя характер, то е реализирано с осъществяване на изпълнителното деяние и не е необходимо настъпването на каквито и да е било последици. Дори и такива да са настъпили, те не са съставомерни. Бездействието на дружеството да бъде извършена последваща проверка, ползването на средството за измерване без необходимия знак, изпращането на топломера за проверка в последствие, обезпечават извод за законосъобразното ангажиране на административно-наказателната отговорност на „Топлофикация Бургас“ ЕАД с налагането на имуществена санкция – явно справедливо, в минимален размер, за извършеното нарушение.

Административнонаказващият орган е обсъдил в оспорваното НП приложението на чл. 28 от ЗАНН, като е отчел и обема от обществени отношения, гарантиращи потреблението на абонатите, неговото правилно отчитане и съответното на това плащане за потребена топлинна енергия. Извършеното нарушение, въпреки липсата или незначителността на вредните последици, както и тяхното презюмиране, с оглед на обстоятелствата, при които е извършено, не представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид. Съдът намира за обосновано неприлагане на института „маловажност“, като изцяло споделя изложените в оспорвания съдебен акт мотиви.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд  Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1815/21.12.2015 г., постановено по НАХД № 4194/2015 г. на Районен съд Бургас.

 РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

          

                                           

          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

         2.