ПРОТОКОЛ

 

Година 2011,12.04.                                                                                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІ-ти административен състав

На дванадесети април                              две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 184 по описа за 2011 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят „Самоков турист” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие, адвокат М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

         За ответника по жалбата кмета на Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Димитрова, надлежно упълномощена, представя пълномощно.

         Явява се вещото лице П.Ш..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че на 04.04.2011г. по делото, в законовия срок, е постъпило експертно заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, поради което пристъпва към разпит на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

         П.С.Ш., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Представила съм експертно заключение, което поддържам.

        

         ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Имам два уточняващи въпроса. Тези павилиони как са направени, имат ли преградни стени помежду си или са изцяло?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Имат преградни стени помежду си, но са с обща задна страна (стена), обща покривна конструкция и обща подова конструкция. Преградните стени са от талашит.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – В този смисъл премахването на павилион №5 технически изпълнимо ли е, без да се заседнат съседните части (павилиони).

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – При всички положение конструкцията ще се засегне, по отношение на покривната конструкция, на общата задна стена.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Отговорът на въпрос 2 сте посочили „аналогични по скици”. Те са разположени в имота на жалбоподателя ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Написала съм „аналогични”, така както е показано в скицата, с която е разрешено поставяне, по разположение, начин на изграждане с тези чупки, и местоположение, имайки предвид това, че се намират в най-североизточната част на имота. Да, намират се в имота на жалбоподателя, на мястото, където е указано по скицата, с която е разрешено поставянето .

Това е по-скоро схема, поставянето им е разрешено като преместваеми обекти.

ВЪПРОС на АДВОКАТ ОВАГЕМОВА – Във връзка с оценъчната част на експертизата –стойността, която сте дали само за павилион № 1 ли е или е за всички, включително и за съседните?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Тази сума - пазарната цена, която съм определила в размер на 15 225 лв. се отнася само за процесния обект.

ВЪПРОС на АДВОКАТ ОВАГЕМОВА – Може ли да се каже, че обективните критерии за да определите тези стойност се отнасят и за другите процесни имоти?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Да.

ВЪПРОС на СЪДА – Къде се намират тези преградни стени ?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. (показва на скицата) Задната външна стена (стената към имота), е изградена от „итонг”. Западната стена е от „итонг”. Лицевата страна е от щори, а само стените, които го отделят от съседните павилиони са талашитени.

Разликата от останалите павилиони е, че процесният павилион допълнително е преграждан, има още една стена от талашит, всичките седем помещения имат 14 щори, тъй като разстоянието е голямо и не може да се обслужва една щора, и са поставени по две щори на помещение. Самото помещение се е ползвало от двама човека, делено е донякъде. Всички помещения имат общи носещи колони.

Има цялостна бетонова настилка, която е армирана с мрежа Няма ивични фундаменти.

ВЪПРОС на АДВОКАТ ОВАГЕМОВА – Стените от „итонг” ли носят конструкцията?.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Павилионите, помещенията са разпределени с носещи колони и конструкцията ляга върху тези колони и хоризонталните греди, които са над колоните. (Вещото лице показва как са разположени колоните.) Колоните са поставени през три метра и на тези колони са монтирани и щорите с допълнителни водачи, при следващите три метра има друга дървена колона. Цялата покривна конструкция стои на тези дървени колони и една колона обслужва две помещения.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Покривът равен ли е?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Покривната конструкция е с наклон към имота.

 

АДВОКАТИ М. и ОВАГЕМОВА – Нямаме повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит. Да се издаде РКО.

 

Моля да задължите ответника да представи Наредба № 10 в редакцията и към датата на издаване на разрешението на поставяне – 21.12.2004г., тъй като представената наредба, в тази редакция, не е в цялост, а извадката приложена по делото не е пълна. Считам, че ако бъде представен в цялост нормативния акт, ще се установи тезата ми, че към този момент разрешенията за поставяне са се издавали безсрочно. Допускало се е от наредбата към 2004г. да се издават безсрочни разрешения за поставяне.

 

Съдът намира, че след като по делото не е представена Наредба № 10 към посочената редакция в цялост, не съществува ред по който служебно съдът да се снабди с този нормативен акт към момента на издаване на разрешенията за издаване, тъй като в електронния сайт на Общински съвет гр.Несебър се намира само актуалната наредба. По тези съображения намира искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допустимо и основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответника по жалбата, в седемдневен срок от получаване на съобщението, да представи Наредба № 10 в редакцията и към датата на издаване на разрешението на поставяне – 21.12.2004г.

УКАЗВА на страните, че до края на следващия работен ден съдът ще се произнесе по особеното искане за спиране предварителното изпълнение на оспорената заповед.

 

АДВОКАТ М. – Моля, съдебните книжа и определението на съда относно направеното искане за предварително спиране на изпълнението на оспорената заповед да се връчи на нашия адрес, ***, адвокатската кантора.

 

Поради необходимостта от снабдяване с Наредба № 10 в отминала редакция, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.05.2011г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани

Да се изпрати съобщение на ответника за вменените му от съда задължения.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: