ПРОТОКОЛ

 

Година 2011,15.02.                                                                                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІ-ти административен състав

На петнадесети февруари                         две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 184 по описа за 2011 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Самоков турист” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие, адвокат М.. Надлежно упълномощен, представя пълномощно.

         За ответника по жалбата Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Димитрова. Надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № РД-2006/18.11.2010 г. на кмета на Община Несебър, с която е наредено на жалбоподателя да премахне поставения обект „Павилион №5”, алуминиева конструкция, с размери 7м./7м. и височина 2.50 м., разположен върху имот УПИ І-284, кв.47 по плана на к.к. Слънчев бряг, община Несебър

Производството се движи по реда на чл. 215 по ЗУТ.

         В жалбата е обективирано особено искане за спиране на предварителното изпълнение на обжалваната заповед, допуснато по силата на законова норма.

 

АДВОКАТ М. – Поддържаме жалбата, както и искането по чл.166, ал.2 от АПК за спиране предварителното изпълнение на оспорената заповед.

Конкретизираме оплакването, липсват правна квалификация, като административния орган не е посочил коя от хипотезите на чл.57а от ЗУТ е налице за да издаде заповедта за премахване. Твърдим, че за имота има издадено безсрочно разрешение като това разрешение е спазено, като обекта е предвиден и по схемата, която е издадена заедно с разрешението за поставяне.

Твърдим, че сме заварен обект, в частни имоти по смисъла на цитираната от административния орган. В мотивите на заповедта е цитирана Наредба № 10 на Община Несебър. Позоваваме се на §3 от ПЗР на Наредбата, относно заварените случи в частни имоти.

По искането за спиране твърдим, че преместваемия обект е на значителна стойност, който се използва за търговски нужди, отдава се под наем. Представям сключен договор за наем, между трето лице и жалбоподателя за наем от 8000 лв. Обектът е изработен от алуминиева дограма и има бетонова основа и изпълнението на обжалваната заповед би довело до значителни вреди.

Във връзка с твърдението ни по същество на жалбата, че е налице строеж, изпълнен с одобрено разрешение за поставяне, подписано от главния архитект на Общината, моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, за която представям нарочна молба, в която съм поставил въпроси към вещото лице – има ли съответствие на обекта, одобрен с издаденото разрешение за поставяне с обекта описан в обжалваната заповед, какъв е начина на закрепване към терена. Подробно съм описал въпросите в молбата.

Към настоящия момент нямам други доказателствени искания.

         ЮРИСКОНСУЛТ ДИМИТРОВА – Оспорвам жалбата, както и искането за спиране на изпълнението на заповедта, като неоснователно.

Моля да приемете Наредбите за реда и условия за поставяне на преместваеми обекти от 2002г. насам, приета с Решение на Общински съвет през 2002г. Това е действащата Наредба №10 към момента на разрешението за поставяне, в която действително няма посочен срок. 

         Моля да приемете последващата Наредба №10 от 2006г., в която в ПЗР, § 2, който се отнася за нормативи към предходната разпоредбата, се казва „Съществуващи обекти с издадено разрешение за поставяне, за които не е изтекъл срока се премахват след изтичане на срока им или в двумесечен срок от влизане в сила на настоящата Наредба.”

         Представям и настоящата Наредба № 10 за пълнота на преписката, с която искам да възразя относно твърденията на ответната страна , че разрешителното за поставяне е действително и правно валидно. Основанието за издаване на заповедта е липсата на разрешение за поставяне, както и липсата на схема за неговото поставяне съгласувано с гл. архитект на Общината.

Относно искането за спиране, считам същото за неоснователно. Няма доказателства, които да обосновават нанасяне на труднопоправима вреда за жалбоподателя.

Други доказателства няма да соча.

Във връзка с искането за допускане на съдебно-техническа експертиза нямам възражения, да се допусне.

        

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства Договор за наем от 15.10.2010г. сключен между жалбоподателя и трето лице.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис находящ се на л.2 от делото.

 

Съдът намира, че искането за допускане на експертиза касае, както оспорването на законосъобразността на обжалваната заповед, така и твърденията обективирани в особеното искане за спирането на нейното предварително изпълнение относно настъпване за жалбоподателя на значителна или трудно поправима вреда, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извържването на експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с доказателствата по делото, извърш оглед на място, направи справка при ответника и в счетоводството на «Херо» ЕООД гр. Самоков, посочен като наемател, да даде заключение по формулираните от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, обективинари в нарочна молба, представена в днешното съдебно заседание, както и да опише детайлно конструкцията на процесния обект, от какви материали е изграден, с каква площ е, как е поставен върху терена, какво е предназначението му.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице П.Ш., която да се призове след представяне на доказателство за внесения депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в седемдневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 150 лв., вносими в седемдневен срок от днес от жалбоподателя по жалбата по сметка на Административен съд гр.Бургас, като УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

ПРИЕМА за сведение 3 броя Наредба № 10 издадени във връзка с препращащата норма на чл.56 от ЗУТ, представена в три редакции.

 

По особеното искане за спиране предварителното изпълнение на оспорената заповед, съдът ще се произнесе след приемане на съдебно-техническа експертиза.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателствени средства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.04.2011г. от 10.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: