ПРОТОКОЛ

 

година 2009, 14.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети април                                      две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

 

секретар:  Г.Ф.

прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

Административно дело   номер  184  по  описа   за   2009  година.

 

На именното повикване в  15.15  часа се явиха:

 

Жалбоподателите – Л.Д.Ц., редовно призован, не се явява.

Жалбоподателят Д.Д.Ц., редовно призован, не се явява.

За двамата жалбоподатели се явява адвокат Е.А.

Ответникът по оспорването – ДНСК – гр. София , редовно призован, се представлява от младши юрисконсулт А.К.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р ЕД Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ А. – Поддържам жалбата на моите доверители. Моля да се приемат като доказателства по делото във връзка с горното и евентуалното твърдение на противната страна, че жабата е недопустима, представям съдебна практика относно наличието на правен интерес на жалбоподателите от оспорването. Наред с поисканите писмени доказателства имаме искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Оспорвам жабата като недопустима на две основания: На първо място считам, че не е налице годен административен акт, който подлежи на поспорване по разпоредбата на чл. 215 от ЗУТ. Оспорваното писмо на ДНСК - София не представлява административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, същият не съдържа тези белези. На следващо място считам, че жалбата е недопустима и е подадена от лица с липса на правен интерес на оспорване. Същите жалбоподатели са собственици на имот през улица и като такива не са заинтересовани по оспорване както на строителните книжа, така и на извършващото се строителство на „БДК Инвест” ООД. Алтернативно оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете като доказателства по делото административната преписка.

 

С оглед становищата на страните, съдът намира, че ще се произнесе по възражението по допустимостта в следващото съдебно заседание. Във връзка с направеното от адвокат А. искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, съдът намира, че то е обвързано с произнасянето по допустимостта, с оглед на това да не се обременяват неговите доверители с излишни разноски ако възражението бъде уважено. Съдът намира, че оспореното писмо не е представено в оригинал или с надлежна заверка от органа-издател.

По изложените съображения, съдът намира, че следва да отложи разглеждането на оспорването за друга дата в максимално кратък срок, за да се произнесе по направеното възражение за недопустимост с оглед продължаването или прекратяването на разглеждането на делото.

По изложените съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА разглеждането за 28.04.2009 година от 13:00 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: