О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №1667

 

гр. Бургас, 16 юли  2018 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в закрито заседание на шестнадесети юли, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                  АТАНАСКА АТАНАСОВА

като разгледа докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА АХД №1849/2018 г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от АПК.

С определение №18 от 16.05.2018 г., постановено по адм. дело № 2/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас, е прекратено производството по делото, образувано по жалба, подадена от С.В.С. против Заповед №1702/11.06.2010г., издадена от кмета на Община Бургас.

За да прекрати производството по делото, съдът е приел, че срокът за обжалване на оспорения акт е изтекъл, поради което производството е недопустимо.

Тази си преценка е направил въз основа на представена от Община Бургас, с писмо от 15.05.2018 год. преписка, в която към заявление на С.В.С. от 13.12.2016 год. била приложена процесната заповед. Този факт дал основание на съда да приеме, че към 13.12.2016 год. жалбоподателят е бил запознат със съдържанието на оспорвания административния акт.

Недоволен от така постановеното определение е останал жалбоподателят С.В.С., който е депозирал частна жалба.

С последната иска да бъде отменено определението и делото да бъде върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Твърди, че оспореният акт не му е бил връчен, че не се е запознавал с документите, приложени към подаденото от него заявление от 13.12.2016 год., тъй като те са били комплектовани от проектант и че се е запознал с оспорения акт за пръв път на 29.01.2018г., когато е заявил преписката за копиране в Община Бургас.

Ответникът не представя становище по частната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна и е процесуално допустима. Съдът приема, че същата е депозирана в срока по чл. 230 от АПК.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Пред първоинстанционният съд С.В.С. е оспорил законосъобразността на Заповед №1702/11.06.2010г., издадена от кмета на Община Бургас.

По делото няма спор, че тази заповед не е била връчвана на частния жалбоподател.

Пред районния съд обаче, Община Бургас е представила пълен заверен препис от искане вх.№ 94-01-42089/13.12.2016г., подадено от С.С. ***. Със заявлението С. е поискал да бъде изменен плана на новообразуван имот /ПНИ/ в местността Острица 2 под № 131а. Сред документите, представени със заявлението е и Заповед №1702/11.06.2010г., издадена от кмета на Община Бургас.

При това положение правилно първоинстанционният съд е приел, че административният акт, оспорен от частния жалбоподател му е станал известен на 13.12.2016г. и от тази дата е започнал да тече 14 дневния срок за оспорването му по съдебен ред.

Тази преценка не може да бъде разколебана от твърдението на С., че не се е запознал със съдържанието на акта, който самият той е представил. Обстоятелството, че документите са били комплектовани от друго лице не изключва възможността за лично запознаване със съдържанието на акта. Още повече, че заявлението към което са били приложени документите, включително и заповедта, е било подписано лично от С..

Фактът, че в един значително по- късен момент същият е поискал и получил отново копие от заповедта не изключва знанието му за този акт към 13.12.2016г.

Съдът отбелязва, че и в двата случая узнаването на акта не е било в резултат от връчването му така, както предвижда законът.

От значение обаче е, на коя дата съдържанието на акта е станало известно на частния жалбоподател, така че да е възможно извършване на преценка дали да бъде реализирано правото на жалба или не. Тази дата е 13.12.2016г.

По изложените съображения съдът намира, че обжалваното определение е законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХІV състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение №18 от 16.05.2018 г., постановено по адм. дело № 2/2018 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

ЧЛЕНОВЕ: