ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 20.09.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесети септември                          две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1849 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

За протестиращата страна - Окръжна прокуратура гр. Бургас- редовно уведомена се явява прокурор Червеняков.

          Ответникът – началник на Затвора Бургас - редовно уведомен, явява се лично.

Заинтересованата страна В.С.М., редовно уведомен, явява се лично.

           

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА протеста на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас против заповед БС № 90/27.06.2017 г. на началника на Затвора Бургас, с която на основание чл. 66, ал. 1 и 2 ЗИНЗС е бил заменен режимът на изтърпяване на наказанието на л. св. /лишения от свобода/ В.С.М., ЕГН **********, в следващия по-лек – от строг на общ режим.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в производството е съобразно нормата на чл. 154 ГПК и чл. 170 АПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам депозирания протест, като категорично считам, че са налице основанията на чл. 146, ал. 4 АПК във вр. с чл. 66, ал. 2 ЗИНЗС. Моля да се приемат приложените доказателства, както и тези, депозирани от административния орган.

Началникът на затвора:  Оспорвам протеста. Моля да се приеме представената административна преписка. Моля да бъде допуснат до разпит водения от нас свидетел, а именно: г-жа Ж.Я., която е психолог в Затвора Бургас и ще даде показания относно поведението на лицето М. както в минали периоди, така и за периода, към който е издадена процесната заповед.

ПРОКУРОРЪТ: Имам възражения. Във връзка с чл. 66, ал. 1 и 2 ЗИНЗС следва да се установи доброто поведение на лишения от свобода. Това поведение във връзка с издадената заповед е прецизно отразено в представените становища на конкретните длъжностни лица. Издадената заповед се базира на тях и същите са приложени по делото. Становището на психолога е ирелевантно към настоящия момент.

Заинтересованата страна: Оспорвам протеста. Имам здравословни проблеми и съм в тежко здравословно състояние.

 

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит  водения свидетел.

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

Ж.Г.Я., ЕГН **********, на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, неосъждана, омъжена, работи като инспектор психолог от 2009 г. в Затвора Бургас.

 

Свидетелят е предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

началникът на затвора: Споделете  впечатленията Ви за поведението на лицето М. по време на изтърпяване на последната му присъда, дали има периоди с различен вид поведение и дали са налице основания, материални предпоставки, свързани с неговото поведение за промяна на режима му?

 

Свидетелят: Познавам лицето М. от предишната му присъда през 2009 г. Имам наблюдения оттогава. По настоящата присъда от 2011 г. го наблюдавам също. За съжаление с него не може да се води корекционна работа по същия начин, както с другите затворници поради тежкото му заболяване. Често е в прекъсвания по медицински причини. Поради това ние сме затруднени. Освен консултации, беседи, друг вид  корекционно-възпитателна дейност с него трудно може да извършваме, напр. лицето да работи, да бъде включвано в курсове и други. Като цяло той, когато е в среда, в която се чувства застрашен става лабилен, поддава се на негативни влияния и в тези моменти е допуснал дисциплинарни нарушения и е санкциониран.  В последните месеци особено преди смяната на режима му и преместването му в общежитие от открит тип се старае да поддържа позитивна линия и да докаже, че може да му се има доверие. Понякога злоупотребява със здравословното си състояние, но то наистина е тежко. Имам и медицинско образование и съм наясно с  усложненията  на заболяването му. По тази причина в условията на Затвора ни е трудно да го третираме и обгрижваме, както се полага.  В условията на общежитието не е така, там те са по цял ден отключени и могат да излизат навън в района на общежитието. Целодневен е престоят на открито там, а не фиксиран, както в Затвора. Освен това той по трудно създава дълготрайни контакти с други лишени от свобода. Те го смятат  за по-различен заради заболяването му и странят от него. Той пък се държи защитно, не иска да се натрапва и се получава една невъзможност за правилното му третиране.  Аз разбирам, че здравословното състояние не е водещ мотив, но така се получава в случая.

 

началникът на затвора: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ПРОКУРОРЪТ: Бихте ли обяснили какво означава от Ваша гледна точка добро поведение?

Свидетелят: В смисъл на това, че се придържа към режимните изисквания, не допуска нарушения, които да са тежки с оглед на изискванията и се старае да е дисциплиниран и да се отнася с уважение към служителите.

 ПРОКУРОРЪТ: Лицето М. бил ли е изолиран в наказателна килия?

Свидетелят: Не знам какви са дисциплинарните наказания.

ПРОКУРОРЪТ: Аз ще ги цитирам. С две Заповеди от 13.12.2016 г. на началника на затвора Бургас - № 1243 и № 1245 на лицето М. са били наложени две дисциплинарни наказания – изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия. Това означава, че същият има добро поведение ли?

Свидетелят: Не, не означава.

Заинтересованата страна: Твърдя, че нямам вина за това наказание. Работих като библиотекар и ми сложиха телефон. Обжалвах заповедите, но не можах да разкажа на началника на Затвора за случая, тъй като бях в болница. За тези пет години нямам едно наказание.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

началникът на затвора: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Заинтересованата страна: Няма да соча доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства и  събраните в днешно съдебно заседание доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, поддържам категорично протеста на Окръжна прокуратура гр. Бургас по изложените аргументи. Като допълнение бих искал да маркирам следното: във връзка с чл. 66, ал.1 и ал. 2 зинзс административният орган има оперативна самостоятелност на преценка и тази преценка е обвързана с конкретни законоустановени параметри, една от които е задължителното установяване на добро поведение от страна на лишения от свобода, с насока, възможност лишеният от свобода да се поправи за бъдещ период, като въпросните законоустановени параметри следва да бъдат обстойно обосновани с мотивите на заповедта. В тази насока цитираната заповед няма никакви мотиви. В същата по-скоро е отразено хронологично кога лицето е било в Затвора, колко пъти и каква корекционно-възпитателна дейност е осъществявана спрямо него. Няма мотив защо административният орган приема, че поведението на лишения от свобода е в насока “поправяне“ или пък същият има добро поведение. Същото се установи и от разпита на свидетеля в днешно съдебно заседание, както и от доказателствата по делото, които категорично са в обратна насока, т.е. установи се липсата на добро поведение от страна на М. след наложеното му наказание с издадените от 13.12. 2016 г. заповеди. Към датата на издаване на оспорената Заповед не е бил изтекъл едногодишният срок по чл. 109, ал. 1 ЗИНЗС, следователно лишеният от свобода е следвало да бъде смятан за наказван. Поради изложеното считам, че действително и по категоричен начин заповедта на началника на Затвора Бургас противоречи на чл. 66, ал. 2 ЗИНЗС, което е отменително основание на чл. 146, т. 4 АПК. Моля за решение в този смисъл.  

началникът на затвора:  Поддържам заповедта. Считам, че същата е издадена при спазване на изискванията за издаването й.  Смятам, че са налице формалните и материални предпоставки за издаването й. Не смятам, че заповедта е немотивирана. В нея са изложени аргументи, като например: промяната на оценката на риска, отразено е в началото каква е била и как се е променяла впоследствие. Има данни за поведението на лишения от свобода по време на изтърпяване на присъдата. Освен това разпоредбата на чл. 64 зинЗС е сравнително кратка и съдържа за мен като началник на Затвора ангажимент да се съобразя  преди да издам заповедта със становището на гл. инспектор ЗНРНОД и началник сектор СДВР. Това е изпълнено,становищата са положителни и са допринесли за взимането ми на решение за замяна на режима  на лишения от свобода в по-лек. Същите са приложени към преписката. Освен това гледайки съвсем строго и формално изискванията на ЗИНЗС няма никъде изведен срок, за който да се изисква поведение, т.е. няма записана една година назад или шест месеца назад. Тоест в мое право е да преценя дали  срока, в който  е налице добро поведение е достатъчно голям или не. Освен това в цитираната от прокурор Червеняков заповед неслучайно е наложена условно, т.е с отлагане на изпълнението за 3 месеца. Тоест имаме достатъчно голям изминал период след като е било наложено това наказание. Категорично измерител, бих казал материално-цифров измерител, дали има поправяне на поведението са оценките на риска, които се извършват периодично на лишения от свобода. Те са изготвени и са цитирани както в самата заповед, така и в становището на началник сектор СДВР. Вижда се, че е налице устойчива тенденция към поправяне. От първоначалните 65 – 50 точки се наблюдава значителни промени към понижаване на риска на 45-43 точки, което показва, че като цяло тенденцията към поправяне е налице. Да, няма го като формална предпоставка за вземане под внимание, когато се определя режима, но в  случая той е свързан и с промяна на местоизпълнението. Имам задължението като началник на Затвора да вземам решения, свързани с разпоредба на закона, която казва, че всички решения се взимат с оглед запазване  на живота и здравето на лишения от свобода. Това допълнително ме е мотивирало ведно с формално изискуемите от закона предпоставки да взема това решение, конкретно за този лишен от свобода с оглед запазване на живота и здравето му преместването в общежитие е целесъобразно. Той просто се настанява при по-щадящи условия. Както каза й г-жа Янкова с оглед неговото заболяване рисковете за него в корпуса на Затвора де факто са по-големи, там има по-голямо движение, а в общежитието, конкретно в Житарово, където е настанен, повечето лишени от свобода работят и в по-голямата част от  деня на са там, т.е. по-спокойно е, няма дразнители. Смятам, че това се отразява благоприятно на него. За известен период от време аз имам директни впечатления от неговото поведение. Имал е и период на невъздържано поведение, в който период не се е съобразявал с режимните изисквания, но в периода, дал ми основание за промяна на режима лишеният от свобода имаше по-добро поведение, което заедно със становищата на служителите на Затвора ми е дало това основание, да му променя режима на по-лек, поради което моля да отхвърлите протеста.

Заинтересованата страна: Моля да отхвърлите протеста и да оставите в сила заповедта на началника на Затвора Бургас.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,35  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: