ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 01.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На първи ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1848 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ВНОСИТЕЛЯТ на протеста Окръжна прокуратура – гр. Бургас, редовно призована, явява се прокурор тиха Стоянова.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Затвора – гр. Бургас, редовно призован, се явява В.К., заемаща длъжността инспектор „Режимна дейност“ в Затвора – гр. Бургас, с висше юридическо образование и с придобита юридическа правоспособност, като последният факт е удостоверен със съответен документ.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.С.М., редовно призован, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Поддържам протеста.

Моля да приемете представените по делото доказателства. Няма да соча други доказателства.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ К.: Оспорвам протеста.

Няма да соча други доказателства.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.: Протестът е неоснователен. Аз съм с много тежки заболявания и затова смятам, че правилно съм преместен в затворническото общежитие.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с протеста.

Предвид липсата на доказателствени искания следва да приключи съдебното минало и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с протеста.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Уважаема госпожо съдия, считам, че протестът на прокурор от Окръжна прокуратура – гр. Бургас е основателен и доказан, поради което го поддържам по мотивите, изложени в него.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ К.: Считаме, че заповедта е законосъобразна, издадена в необходимите условия, взети са предвид всички материални предпоставки. Лицето отговаря като срокове. Колкото до въпроса за поправянето му, това е част от оперативната самостоятелност на органа при издаване на заповедта. Споменахме, че оспорената заповедта за режима беше потвърдена, така че и тази предпоставка да е на общ режим е налице. Към момента е потвърдена и заповедта, с която е сменен режимът, така, че нещата следват реалния си ход. Необходимо е лицето да влезе в затворническо общежитие, за да може да се изпълни идеята за неговото поправяне. Така се стимулира доброто поведение на лицето. Взето е предвид усложненото здравословно състояние. Фактът, че е в открит тип не означава, че ще е по-лесно да извършва някакви правонарушения. Това все пак е институция, която ограничава неговата свобода и в тази връзка считаме, че трябва да потвърдите заповедта.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.: Моля да не уважавате протеста. Считам, че заповедта е правилна.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: