ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети септември                           две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1847  по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „ВИ КЕЙ ДЖИ ГРУП“ АД,  редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „ДИ ПОНТЕ“ ООД,  редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

ЗА ОТВЕТНИКА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно и своевременно призован, се явява ю.к. Н., с приложено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Ю.К.Н.:Да се даде ход на делото.

 По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

          Производството е образувано по жалба на Ви Кей Джи Груп АД със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. Матей Попов №* с ЕИК 831633403, чрез пълномощник и „Ди понте“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София , р-н Илинден, ж.к. Илинден, бл.***, вх.В, ап.65,  с ЕИК 130504498, чрез законния си представител Георги Александров срещу заповед № 1372/05.07.2017г. на кмета на община Несебър,  с която на основание чл.178,  ал.6 от ЗУТ, вр. чл. 178, ал.1 ЗУТ, вр. чл.223, ал.1, т.6 и т.7 ЗУТ е забранил ползването на строеж – „Бар The Bounce”, находящ се в северната част на поземлен имот с идентификатор 51500.505.173 по КККР на гр. Несебър , Община Несебър , обл. Бургас /к.к. Слънчев Бряг/ на границата с поземлен имот с идентификатор 51500.505.127, непосредствено на южната фасада на „група от двадесет и два магазина за промишлени стоки“ с идентификатор 51500.505.127.7, с възложител „Ви Кей джи Груп“ АД със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. Матей Попов №** с ЕИК 831633403, и ползван от „Ди понте“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София , р-н Илинден, ж.к. Илинден, бл.**, вх.В, ап.65, с ЕИК 130504498, без да е въведен в експлоатация по установения ред.

           Указва на страните, че в тежест на административния орган е да установи наличето на фактическите и правните оснавния за издаване на оспорената заповед за забрана достъпа и ползване        на строеж „Бар The Bounce”,  находящ се в ПИ с идентификатор 51500.505.127.7.

            Указва на всяка от страните че, в случай че съответната страна се ползва от позитивни факти и обстоятелства, в нейна тежест е да установи наличието на същите.

           Докладва, че по делото е представена пълната административна преписка  по издаване на оспорения административен акт, под опис с изх.№ Н2- КС-5547/13.07.2017 година, вх.№7229/13.07.2017 по Административно дело №1827/2017 г.по описа на Административен съд град Бургас, образувано  въз основа на искането за спиране, което дело с определение № 1387 от 13.07.17 година е съединено към Административно дело №1847/2017 година  и производството  е продължило под №1847/2017 година на Административен съд град Бургас.

           Ю.К.Н.- Няма да соча други доказателства. Моля да се приеме преписката и всички доказателства, представени от жалбоподателя  по Адм. дело №1827/2017 година по описа на Административен съд град Бургас.

           По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ПРИЕМА адмнистративна преписка, както и писмените доказателства, представени от жалбоподателя.

 

            Съдът, с оглед изявлението на процесуалния представител на  ответната страна  намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

          Ю.К.Н.- Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Не са налице твърдените в нея пороци на заповед №1372/05.07.2017 година на кмета на община Несебър.Цитираната заповед е издадена от компетентен орган, съобразно нормата на чл.223, ал.1, т.6, вр. чл.178, ал.6 от ЗУТ, в предвидената от закона на форма, при липса на допуснати съществени нарушение на административно- производствените правила и в съответствие с целта на закона. С констативен акт  №36/19.06.2017 година, съставен за резултатите от проверка на служители в отдел „Контрол“ е установен строеж представляващ бар, подробно индивидуализиран в констативния акт. При извършения оглед на място на 14.06.2017 г. е установено, че строежа се полза от „Ди понте“ ООД, изискан е и е представен касов бон, който е приложен  от проверката на място. Установено е, че строежът е пета категория и същия не е въведен в експлоатация. Нарушена е  разпоредбата на чл.178, ал.1 от ЗУТ. Констативният акт е надлежно връчен и въз основа на него е издадена обжалваната заповед. Безспорно от събраните по делото доказателства се установи, че за процесния строеж не  е издадено удостоверение за  въвеждане  в експлоатация и същият се ползва с търговско предназначение.Предвид гореизложеното моля, да отхвърлите жалбата срещу заповед на кмета и да потвърдите  същата. Моля да ни се присъди ю.к. възнаграждение.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: