ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 22.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор: ВЕЛИЧКА КОСТОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1847 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.С.Н., редовно уведомен, явява се лично и с адвокат Д., от АК – Бургас, с представено от днес пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Главен специалист в дирекция „УКОРС” при Община Бургас - М.И.Ч., редовно уведомена, се явява юрисконсулт И., с представено от днес пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ -          Община Бургас, редовно уведомени, явява се юрисконсулт И..

За Окръжна прокуратура – Бургас, редовно уведомени, се явява прокурор Костова.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Производството е образувано по жалба срещу ПАМ, наложена с протокол от 30.08.2016г., от М.И.Ч., служител на Община Бургас, с която е разпоредено преместване на паркирал автомобил марка Шевролет Каптива, рег.№ А-8004-КР. Жалбата е съединена с иск по ЗОДОВ за заплащане на обезщетение в размер на 43,20лв., представляващо нанесени имуществени вреди, изразяващи се в платената такса за освобождаване на автомобила, както и за заплащане на обезщетение в размер на 1000лв., за пропуснати ползи от нереализиран вследствие от наложената ПАМ доход, поради това, че ищецът не е отишъл на работа същия ден.

По делото е представена административната преписка.

 

АДВ. Д.: Поддържам жалбата и предявения иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ изцяло. Във връзка с процесуалната легитимация на доверителя ми, представям пълномощно от собственика на автомобила, с което той го упълномощава да управлява автомобила.

Водим за разпит един свидетел при режим на довеждане.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Считам жалбата за неоснователна, както и неоснователен предявения иск по ЗОДОВ.

Представям копие от писмо с изх. № 92-0-230/15/09.08.2016 г. за поставяне на забранителни знаци за паркиране на МПС-та на ул. „Гладстон” и снимков материал в деня на репатрирането на автомобила – 30.08.2016 г. и след датата на репатрирането – 02.11.2016 г.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат приложените писмени доказателства към жалбата, както и представените в днешно съдебно заседание.

Нямам искания по доказателствата.

Не възразявам за разпита на водения свидетел.

АДВ. Д.: Не възразявам да бъдат приети писмените доказателства по делото. Възразявам срещу приемането на двете снимки с дата 02.11.2016 г. Считам, че същите нямат връзка с предмета по делото.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства, включително и тези, представени в днешно съдебно заседание, като тяхната доказателствена стойност ще бъде отчетена при постановяване на окончателния съдебен акт.

 

         ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел, когото въвежда в съдебната зала и на когото снема самоличност както следва:

         Я.С.Я. – ** години, български гражданин, семеен, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

         Обещава да говори истината.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ Я. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Д.: С И.Н. сме приятели. Спомням си, че моят приятел на 30.08. тази година ми се обади по телефона, за да помогна да свалим баща му, който е на 93 или 94 години от четвъртия етаж, защото е в много тежко здравословно състояние. Той беше със съпругата си. Колата беше спряна до входа и той ме чакаше в колата. Това е на ул. „Гладстон” до училището, където има една обущарница. Кооперацията е с няколко входа, а баща му живее в първия вход. Качихме се горе с моя приятел и съпругата му, която е лекар. Аз изчаках в коридора, за да влезе съпругата му и да види какво е здравословното състояние на баща му. Биха му някакви инжекции. След като слязох долу, колата му я нямаше. Не се наложи да сваляме баща му. Оттам аз си тръгнах и ги оставих да си търсят колата.

         Познавам района. Аз също живея на ул. „Гладстон” № 2. Автомобилът беше в лявата страна пред входа на кооперацията.

         На знаците много не обърнах внимание. Тъй като живея на същата улица, аз знам, че има уширение на улицата и напълно е възможно да се спира и не се създават пречки за движението. После видяхме знака, който важи за някакъв гараж, но автомобилът не пречеше на гаража.

         АДВ. Д.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ Я. НА ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА: Знакът беше по-горе от гаража и пишеше, че се отнася за гаража. Автомобилът не запушваше гаража.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка с дадения отговор искам да поставя един въпрос.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ Я. НА ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ И.: Към тази дата - 30.08.2016 г. имаше знак, но не знам кой номер е. Не съм сигурен.

 

         Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

         СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

         С оглед изявленията на страните и като счете фактическата обстановка по делото за изяснена, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.      

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Д.: Моля да постановите решение, с което да отмените наложената ПАМ – „Принудително преместване на паркирано МПС”, подробно описано в  АУАН. Позовавам се на изложените в жалбата доводи. Считам, че не е извършено твърдяното нарушение на чл. 171,т. 5, б. „б” от ЗдвП и със спирането по никакъв начин не е създал опасност за участниците в движението. Такива доводи не са изложени от служителите на Дирекция „УКОРС” при община Бургас.

Във връзка с разпоредбата на чл. 203 от АПК, поддържам изцяло изложеното в жалбата и моля да уважите претенцията за възстановяване на сумата от 43.20 лв., които са платени неправомерни, както и исковата претенция за заплащане на 1000 лв., като в тази връзка освен представения с жалбата договор за управление и анекс към договора за управление, днес представям и авизо за преводно нареждане от 29.09.2016 г. на сума за заплата за месец 08.2016 г., която подкрепя твърдението ни за 1000 лв. дневно възнаграждение като управител на дружеството.

         Моля да ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски за платена държавна такса в размер на 10 лв. за образуване на делото, както и заплатеното адвокатско възнаграждение, за което представям списък на разноските по чл. 80 от ГПК.

 

Съдът предвид представеното писмено доказателство в хода на устните състезания намери, че следва да отмени хода по същество с оглед приемането на това доказателство.

         Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определението по приключване събирането на доказателствата.

ДАВА думата на страните за становище по представеното писмено доказателство:        

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Не възразявам да се приеме представеното писмено доказателство.

         ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам по приемане на представеното писмено доказателство.

 

         Предвид изявленията на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното от жалбоподателя писмено доказателство – авизо по преводно нареждане.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ПРОДЪЛЖАВА хода по същество:

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Считам наложената ПАМ за законосъобразна. Същата е наложена от компетентен орган, като за налагането й е съставен протокол, от който е видно, че ПАМ е наложена във връзка с поставен на кръстовището между ул. „Гладстон” и ул. „Александър Велики” знак В-28, което е видно от представения снимков материал.

         Предвид изложеното, считам, че ПАМ е наложена законосъобразно и моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, както и предявения иск по ЗОДОВ.

         Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

В случай, че намерите жалбата за основателна, моля да отхвърлите исковата молба с правно основание чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ във връзка с направеното искане за заплащане на сумата от  1000 лв. за пропуснати ползи като неоснователна и недоказана. Жалбоподателят не представи доказателства, от които да се установи претенцията за пропуснати ползи в размер на 1000 лв. От представения договор и преводните нареждания, включително и от представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства не се установи наличието на пропусната полза в размер на 1000 лв.

По отношение на представените писмени доказателства относно здравословното състояние на съпругата му, същите не основават пропусната полза, тъй като от тези доказателства става ясно, че той е превозвал съпругата си, тъй като тя е била на спешно посещение, което предполага, че жалбоподателят сам е превозвал съпругата до своя баща. Видно е от представения договор за управление и от представения анекс към него, че той договоря сам със себе си. Същият е управител на дружеството и едноличен собственик на капитала.

По отношение на представените разпечатки на електронни нареждания, от същите е видно, че се отнасят до евентуални платежи, но са неподписани, от тях не е ясно дали са били депозирани в електронната система на Уникредит Булбанк за отразените в тях суми. Ищецът не представя доказателства от личната си банкова сметка дали същата е била заверена от него като управител на дружеството, нито в какъв размер, поради това считам, че подобна сума остана недоказана. Липсват доказателства за анексирания размер на възнаграждението за управителя на дружеството съгласно приложените анекси да е била обявена пред ТД на НАП по КТ и ищецът не ангажира доказателства дали за месец август 2016 г. са били начислени за претендирания размер осигурителни здравни вноски, вноски по ЗДДФЛ, както е посочено в чл. 11 от договора за управление т.е., няма сигурни и безспорни доказателства, че имуществото на жалбоподателя е било увеличено, както и че пропуснатите ползи са в резултат на наложената ПАМ. В договора липсва конкретизирано работно време и същото не е определено по ден и час. Той е бил ангажиран по свой личен ангажимент, като видно от касовата бележка времето, за което той е бил ангажиран е от 11.30 ч.-11.34 ч. т.е., по-малко от един ден, за което не следва да се ангажира отговорността на общината.

Моля да отхвърлите претенцията на жалбоподателя и да присъдите в полза на община Бургас юрисконсултско възнаграждение.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че с оглед събраните по делото доказателства, жалбата се явява основателна по отношение на законосъобразността на наложената ПАМ за сумата от 43.20 лв. имуществени вреди.

Относно обезщетението на неимуществени вреди считам, че не са събрани достатъчно доказателства.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: