О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

   1790

Бургас, 26.07.2018г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на  двадесет и шести юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

след като разгледа докладваното от съдията адм.д. № 1846 по описа за 2018г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.159 във вр. с чл.294 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Административното дело е образувано по жалба от Д.З.З., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, против Постановление и действията на Община Айтос, извършени в изпълнение на Заповед № РД-08-329/22.05.2018г., издадена от кмета на Община Айтос.

Иска се отмяната на оспорените действия по Община Айтос.

С жалбата е направено и искане за спиране на изпълнението на оспорените действие на основание чл.297, ал.4 от АПК.

Ответната страна е представила заверено копие на Заповед № РД-08-329/22.05.2018г. със становище за недопустимост на жалбата.

След преценка на изложените оплаквания и събраните по делото доказателства съдът намира следното:

Със Заповед № РД-08-329/22.05.2018г. на кмета на Община Айтос е  разпоредено да се извърши принудително премахване на незаконен строеж, представляващ: „Масивна сграда“, изграден в южната част на поземлен имот № 175008 по КВС на землище гр.Айтос, като за него няма одобрени инвестиционни проекти, не е издадено разрешение за строеж и не е променено предназначението на земеделски имот.

Адресати на заповедта са М.Н. Т. и В. Н. Т. – А., собственици на поземления имот, възложители и изпълнители на незаконния строеж.

Жалбоподателят Д.З. не е адресат на заповед № РД-08-329/22.05.2018г. на кмета на Община Айтос, по отношение на която твърди, че са предприети действия по изпълнението й от страна на Община Айтос.

От съдържанието на заповедта се установява, че З. не собственик на процесния поземлен имот, нито възложител и извършител на незаконния строеж. 

Съгласно чл.295 от АПК право на жалба имат страните в производството по изпълнението, както и третите лица, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати от него.

          В конкретния случай се установява, че жалбоподателят не е страна в производството по изпълнение на заповед № РД-08-329/22.05.2018г. на кмета на Община Айтос, тъй като не е неин адресат. Същият не попада и в категорията лица, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати от него, тъй като не е нито собственик на поземления имот, в който се намира незаконния строеж, нито собственик или притежател на ограничени вещни права, респ. възложител на строежа. Твърдяното от него обстоятелство, че е наемател на поземления имот е правно ирелевантно и не може да обоснове правото му на жалба по чл.295 от АПК.

 Следователно изводът на съда е, че жалбата и направеното с нея искане за спиране на предварителното изпълнение на процесната заповед е недопустима и следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159, ал.4 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Д.З.З., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, против Постановление и действията на Община Айтос, извършени в изпълнение на Заповед № РД-08-329/22.05.2018г., издадена от кмета на Община Айтос и направеното с нея искане за спиране на предварителното им изпълнение.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1846/2018г. по описа на АДмС – Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

`             

СЪДИЯ: