ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 15.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети ноември                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1846 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 14:12 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛиТе Е.Н.К., А.Н.С., редовно призовани, не се явяват, представляват се от адв. В. и адв. Д., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – кмет на Община Поморие, редовно призован, представлява се от адв. Б., с представено по делото пълномощно от днес.

         

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото  е образувано по повод жалба от Е.Н.К. и А.Н.С. против Заповед № РД-16-854/26.08.2016 г. на Кмета на община Поморие, с която е спряно административно производство по заявление на двете жалбоподателки с вх. № 94Е-86-1/05.08.2016 г. на община Поморие.

 

адв. В.: От името на доверителките ми поддържам жалбата ведно с всички изложени съображения в нея за неправилност и незаконосъобразност на атакуваната Заповед № РД-16-854/26.08.2016 г. на Кмета на община Поморие. Поддържам също така и допълнителната писмена молба по делото с изразено становище в нея вх. № 9176/30.09.2016 г. Моля да приемете като доказателства приложените към самата жалба писмени документи. Моля да приемете и приложените от ответния административен орган административни преписки по повод искането за промяна на ПУП и по повторното искане на принудително отчуждаване. На този етап нямам други доказателствени искания.

 

адв. Д.: Присъединявам се към становището на колегата. Поддържам жалбата и подадената молба със становище. Нямам доказателствени искания на този етап.

 

адв. Б.: Оспорвам изцяло подадената от жалбоподателките жалба. Считам я за неоснователна и недоказана. Що се отнася до допълнително подаденото от жалбоподателките становище от 30.09.2016 г. намирам същото за изразяване на мнение по същество на спора и поради това по отношение на него ще взема становище по същество на спора. На този етап нямам допълнителни доказателствени искания. Моля да бъдат приети административните преписки от община Поморие.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата, с допълнение към жалбата и от административния орган документи като писмени доказателства по делото.

 

 С оглед липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания от страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. В.: Уважаеми господин председател, моля да постановите съдебен акт, с който изцяло да отмените атакуваната заповед за спиране, с която кмета на община Поморие е спрял нашето заявление от 05.08.2016 г. за изменение на ПУП-ПР до приключване на друго такова административно производство,касаещо принудително отчуждаване на определени квадратни метри от собствения имот на доверителките ми. Считам, че издадената и атакувана Заповед № РД-16-854/26.08.2016 г. на Кмета на община Поморие  е немотивирана във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, която регламентира основание, предвид на което може да бъде извършено подобно спиране. По никакъв начин не е налице такова основание, нито е налице преюдициалност на административното производство по принудително отчуждаване, по повод на което е извършено спирането на предходното такова по време производство на промяна на ПУП.

Изцяло поддържам всички основания, които подробно сме изложили и които касаят тоталната незаконосъобразност на атакувания административен акт в връзка с последващо образуваното производство по отчуждаване, което и такова нарочно образувано по повод искането за промяна на ПУП.

Моля за възможност за подробни писмени бележки. Моля за присъждане на разноските в полза на доверителките ми.

 

адв. Д.: Изцяло поддържам аргументите, изложени в жалбата и допълнителното становище и моля да отмени административния акт като незаконосъобразен. Подробни аргументи сме изложи в жалбата и в указан от Вас срок ще представим писмен бележки. Моля за присъждане на разноските в наша полза, в размер на адвокатския хонорар.

 

адв. Б.: Уважаеми господин председател, моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна и недоказана. Моля за срок за изготвяне и представяне на писмени бележки, като с оглед процесуална икономия ще маркирам следното: вярно е, че с изтичането на срок по чл. 208 от ЗУТ собствениците на недвижими имоти придобиват правата по чл. 134 ал. 2, т.1 от ЗУТ, като в същото време те не придобиват повече права от лицата, имащи право по чл. 131 от ЗУТ. Неприлагането на регулацията и изтичането на срок по чл. 208 от ЗУТ е необходимо, но недостатъчно условие за изменение на ПУП по искане на собствениците на имоти.

В тази връзка административният орган е длъжен при произнасяне по заявление по чл. 135 от ЗУТ да изслуша всички собственици относими към уважаването или отхвърлянето на това искане. В рамките на право по чл. 35 от АПК административният орган е съобразил всички обстоятелства, настъпили след подаване на заявление от жалбоподателките към момента на постановяване на обжалвания административен акт.

 В таз връзка считам, че Заповедта е издадена от компетентен орган в рамките на процесуалните правила и нормативни разпоредби, и като такава е правилна и законосъобразна. Моля да бъде оставена в сила. Моля за срок за писмени бележки.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Предоставя на страните 10-дневен срок, считано от днес, за писмени бележки, в който срок страните могат да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,26  часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: