ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 25.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети септември                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1845 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

За ОТВЕТНИКА Заместник-министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ при МРРБ, редовно призован, се явяват адвокат В. и адвокат П., с пълномощно от днес.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Община Бургас против решение №РД-02-36-702/28.06.2018г. на заместник-министър и ръководител на УО на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ при МРРБ, с което е приключен сигнал за нередност с рег.№409 в Регистъра на сигнали и нередности в ГД „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, МРРБ на РБ, във връзка проведена процедура обществена поръчка с предмет „Реконструкция на историческо ядро на Приморски парк в южната част /от паметника на Пушкин до ул.6-ти септември“ и х-л Приморец – 07079.618.214; 07079.618.139, кв.214, кв.139/ с уникален номер в РОП 00797-2016-0020 и финансирана с договор за предоставяне на БФП с рег.№BG16RFO001-1.004-003-C01.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалваното решение с писмо вх.№9187/15.08.2018г..

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приеме представената по делото административна преписка, но считам, че същата не е в цялост, тъй като липсват протоколите от работата на Оценителната  комисия и техническите предложения на участниците. Считам, че същите следва да бъдат представени, тъй като са част от процедурата и защото органа-ответник е направил своите констатации и изготвил своето решение именно въз основа на техническите предложения на участниците в процедурата за обществената поръчка. Имаме искане да бъдат представени, тъй като има твърдения в решението, че възложителят е подготвил методика, която ограничава лица за участие. Предвид на това, че считаме, че на участниците им е станало ясно какви са изискванията към тях, още повече, че са фирми в областта на строителството, искаме да бъдат представени техните технически предложения. Дори да не се приложи исканата документация, то тя е качена на сайта на Община Бургас, тъй като съгласно изискванията на ЗОП тя е публична. Заявявам, че не са публикувани на сайта на Общината целите оферти на участниците.

Имам доказателствено искане да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроси представени с нарочна молба в днешното съдебно заседание. Не можем да се прецени дали методиката за определяне на комплексна оценка е била ясна на участниците и да се направи  преценка от юристи, именно затова има изискване при оценяването да бъдат включени лица с образование инженер-пътно строителство и други със строително образование.

Моля да задължите административния орган да представи доказателства за професионалната компетентност на лицата, които са изготвили доклада за нередност, както и контролните листи представени, с преписката, тъй като ответникът се е произнесъл въз основа на техните констатации и няма разминаване с констатациите им в решението.

АДВОКАТ В.: Оспорваме депозираната жалба от Община Бургас. Считаме, че административната преписка е приложена в цялост. Възразявам и считам, че не е необходима да бъдат представени техническите предложения на участниците в обществената поръчка. Този въпрос на разглеждането на тяхното съотношение е напълно неотносимо към настоящ спор. Преценката на ответника е направена изцяло въз основа на закона и той няма правомощия да прави преценка на техническите предложения, такива каквито има техническия орган при обществената поръчка. Преценката за методиката се прави по закон. Това е въпрос, който се преценява, с оглед на правото и по законосъобразност. Възразяваме по допускането на исканата съдебно-техническа експертиза, считаме че въпросите, които са поставени в рамките на настоящото производство са изцяло правни и отново преценката се прави въз основа на закона.

АДВОКАТ П.: Възразявам по отношение изложеното становище от процесуалния представител на жалбоподателя. Считаме, че Методиката за оценяване е неясна и че трябва да са налице специални знания за тълкуването, а всяко едно лице – потенциален участник трябва да може да разбере какви изисквания е поставил възложителя, а не да се налага да наема специалист за разясняването им. Тази методика е неясна, объркваща за едно средностатистическо лице, както и необяснима. Считам, че поради тази причина не следва да се изискват и техническите предложения, които са представени от съответните участници в обществената поръчка, тъй като не може да се установи от тях дали методологията е неясна. Нашето становище е, че поради неяснотата на методиката голяма част от кандидатите биха се отказали. Няма как въз основа на тези доказателства, които се иска да бъдат представени да се изясни този въпрос - дали методологията е неясна на ен на брой участници и няма да доведат до изясняване на обективната истина и спора.

АДВОКАТ В.: Във връзка с искането за представяне на документи удостоверяващи професионалната квалификация и компетентността на лицата изготвили доклада, заявявам че това са експерти на които по длъжностна характеристика им е представена компетентност по закон и могат да правят подобна преценка. Така, че не е необходимо специално представяне на тяхната професионална биография и образование.

ЮРИКОНСУЛТ Т.: Искаме доказателства за тяхното образование, предвид обстоятелството, че лице без техническо образование няма как да оценява предложенията относно техническата специфика на строителството, затова и именно са включени при оценката на офертите лица с такова образование. Това не е правен въпрос. Няма как на юрист да му е ясно изпълнението на техническата част на заданието за да прецени офертата. По тези показатели се преценяват преимуществата на участници. Има твърдение кое ще бъде преимуществено, но няма как лице без такова образование да прецени технологията на изпълнение строителство Затова молбата ми е за експертиза, която да извърши преценка от техническа гледна точка, а не от правна. Ясно е за технически грамотно лице какво се изисква да представят участниците и как ще бъдат оценявани от техническо грамотно лице.

АДВОКАТ В.: Категорично възразявам срещу това становище, защото в компетентността на служителите е да се прави проверка, с оглед определените правила в законово определена в МРРБ, уредба. Лицата, които работят в съответната Дирекция следва да отговарят на изискванията, които нормативната уредба е поставила и именно там е уредено, че това влиза в техните правомощия. Противопоставям се и считам, че тези доказателства са неотносими. Материалната компетентност следва от закона, а дали са спазени правилата свързани с критериите за подбор, този въпрос е чисто правен. Не става въпрос дали съответните участници са разбрали или не, тук се преценява методиката, която е публикувана, с оглед възможността на потенциални кандидати да се включат в съдебната поръчка. Съдебната практика и Европейския съд по правата на човека, не изисква категорично доказателства за компетентността на съответните лица. Самата възможност методиката да съдържа неясни, объркващи критерии, се счита за ограничаваща конкуренцията. В този смисъл има съдебна практика, която ще представим.

АДВОКАТ П.: Относно третото искане, искам да уточня, че подобно доказване няма да доведе да се изясняване на спора. Няма изисквания лицата да имат познания в тази област и дори да се установи, че нямат такива, докладът не губи сила. По отношение на съдебната практика, ще цитираме и практика, че наличието на специални знания по никакъв начин не дава никакво предимство, тъй като изискванията, са че методиката трябва изработена така, че да се разбира от всяко лице.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание да представи пълната административна преписка по издаване на обжалваното решение, включително и цитираните от юрисконсулт Т. писмени доказателства, а именно протоколите от работата на Оценителната комисия и техническите предложения на участниците.

По искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание.

Искане на юрисконсулт Т. за представяне на доказателства за професионално образование на лицата изготвили доклада за нередност и контролните листи е неоснователно, доколкото какво е конкретното образование на тези експертите е неотносимо към предмета на спора. Те не са част от колективен орган и в ЗУСЕСИФ не е предвидено изискване да имат определено образование. С оглед на което ОСТАВЯ без уважение искането да бъде задължен ответникът да представи доказателства за образование на лицата изготвили доклада за нередност и контролните листи.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Следва да имат такова образование. Техническото задание е записано по закон, че следва да бъде изготвено от лица с техническо образование. По ЗОП се изисква за изготвянето на техническото задание от технически лица, като в методиката е записано, че трябва да участват при оценката лица, които имат техническо образование и би следвало и органът, който проверява тяхната работа да има такова образование. Нямам други искания по доказателствата към момента. В предходната и настоящата редакция на ЗОП е посочено какви лица могат да изготвят методиката и какви изисквания има за тяхната квалификация, по отношение на техническото образование.

АДВОКАТ В.: Няма изисквания за такова образование на лицата изготвящи докладните записки. Тяхната компетентност се определя от уредбата на МРРБ. Нямаме други доказателствени искания. Моля да бъдем уведомени за произнасянето за допускането за експертиза по телефона посочен в пълномощното.

Съдът предвид необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА 23.10.2018г. от 10,50ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: