ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На единадесети октомври                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1842 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:14 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „В.“ ООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Оперативни дейности“ - Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от гл. юк. К.Т., с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

 

 

         По хода на делото:

ЮК. Т.: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на „В.“ ООД, ЕИК: **, със седалище и адрес на управление: гр. ****, представлявано от В.И.В.против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-353-0346714 от 22.06.2018 г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, с която е приложена принудителна административна мярка /ПАМ/ „запечатване на търговски обект“- магазин за пакетирани стоки, находящ се в гр.***, стопанисван от дружеството, и е забранен достъпа до него за срок от 30 /тридесет/ дни.  

 

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 7939/12.7.2018г. административна преписка от ответника.

ДОКЛАДВА постъпилото адм. дело 1635/2018 год. по описа на Административен съд Бургас.Съдът дава възможност на процесуалния представител на ответника да изрази становище по жалбата и по доказателствата:

 

ЮК. Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представената административна преписка.Нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата с вх.№ 7939/12.7.2018г. административна преписка, както и постъпилото адм. дело № 1635/2018 год. по описа на Административен съд Бургас.

 

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

                             

ЮК. Т.: Моля да потвърдите оспорената заповед като правилна и законосъобразна.

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: