ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 24.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и четвърти ноември           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1842 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КАМТ” АД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         За ОТВЕТНИКА Ръководител на звено „Местни приходи” при ОБЩИНА КАРНОБАТ, редовно уведомен, се явява Р.А. - старши юрисконсулт в Община Карнобат, който представя пълномощно за процесуално представителство на Община Карнобат.

 

         Юрисконсулт А.: Правя уточнение относно ответника по настоящото дело, като уточнявам, че директорът на дирекция „Местни приходи” в Община Карнобат по своята длъжност е идентичен с посочения по делото ръководител на звено „Местни приходи” при Община Карнобат, който е призован за днешно съдебно заседание.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че юрисконсулт А. с представеното днес пълномощно не се легитимира като процесуален представител на надлежния по делото ответник, а именно ръководител на звено „Местни приходи” при Община Карнобат, поради което следва да се счита, че този ответник не се представлява по настоящото дело за днешно съдебно заседание.

 

         Съдът не намира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания акт за установяване на задължения по декларация.

 

Съдът, като съобрази изложените в жалбата обстоятелства КОНСТАТИРА, че жалбоподателят оспорва вменените публични задължения, както по основание, така и по размер, поради което намира за необходимо по делото да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, поради което и на основание чл.171, ал.2, изречение второ от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и тези, съхранявани в администрацията на Община Карнобат, да отговори на следните въпроси:

За процесната 2013г., за която са установени задължения за ТБО, експертът да установи дали от страна на Община Карнобат са били извършвани дейностите включени в тази такса, а именно такива по сметосъбиране и сметоизвозване; дейности по поддържане чистотата на обществени територии; както и дейности по депониране на отпадъци в общинското депо, като по отношение на първите два компонента включени ТБО, вещото лице да установи конкретно дали тези услуги са били извършвани по отношение на имотите на жалбоподателя.

В случай, че се установи извършване на услугата за процесния период по отношение имотите на жалбоподателя и в зависимост от декларираното с декларация по ЗМДТ, вещото лице да извърши калкулация на дължимата такса „Битови отпадъци” по отношение на процесните три имота.

Съобразно установените промили, съобразно местната общинска наредба за Община Карнобат, вещото лице да направи и калкулация за дължимия данък върху процесните три недвижими имота.

Експертизата да се изготви от вещото лице Ж.Ж. при депозит в размер на 400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването.

 

 

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 09.03.2015г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: