ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 01.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи ноември                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1840 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 13:58 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Дан 92“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител,

          За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Директор Дирекция „ОДОП“ - Бургас, редовно призован, се явява юк. Т., с представено по делото пълномощно от днес.

         

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника по оспорване и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Дан 92“ ЕООД против РА № Р-02002016000544-091-001/07.06.2016 г., издаден от гл. експерт по приходите при ТД на НАП - Бургас, офис Ямбол, частично потвърден с Решение по жалба срещу ревизионен акт № 220/24.08.2016 г. на директора на Дирекция ОДОП - Бургас.

Съдът докладва, че по делото е постъпило допълнение към жалбата срещу РА, подадено от „Дан 92“ ЕООД чрез представляващия го юк. Ч.. В допълнението е заявено, че поради служебен ангажимент процесуалният представител на жалбоподателя не може да се яви в днешно съдебно заседание, като е формулирано искане за даване на ход в негово отсъствие. В допълнението към жалбата е заявено, че оспорвания РА е издаден от некомпетентен орган, в подкрепа на което твърдение са развити подробни доводи и по-конкретно на обстоятелството, че ревизията е възложена от лице, което не заема длъжност по чл. 7, ал 1, т. 4 от ЗНАП. В цитираното допълнение процесуалният представител на жалбоподателя се е позовал и на съдебна практика на ВАС, като в уверение на това към допълнението са приложени съответните съдебни актове.

В заключение на така формулираното допълнение към жалбата в същото  е формулирано искане съдът да прогласи нищожността на оспорения РА като постановен от некомпетентен орган.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорваме жалбата. Молим да приемете като доказателства по делото съдържащите се в административната преписка документи. По отношение на постановените въпроси, касаещи нищожност и във връзка с тях правя искане за спиране на производството, като считам, че е налице основание на чл. 229, ал. 1 т. 4 от ГПК. Визирам образуваното тълкувателно дело № 10 от ВАС по описа на 2016 за приемане на тълкувателно решение, касаещо валидността на издадените от приходната администрация ревизионни актове. Поставеният въпрос е: „Нищожен ли е РА, който при приложение, че след влязлата в сила на 01.01.2013 г. редакция на чл. 119, ал. 2 от ДОПК, е издаден с участие на орган по приходите извън кръга на лицата по чл. 118, ал. 2 от ДОПК?“.  Считам, че постановяването на тълкувателно решение по този въпрос е от съществено значение за решаване на спора в настоящето производство и предвид разпоредбата на чл. 168, ал. 1 от АПК, съгласно която съдът е длъжен да провери законосъобразността на оспорения административен акт по всички основания предвид чл.146 от АПК. 

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

По повод формулираното от процесуалния представител на ответника искане за спиране на настоящето производство съдът намира същото за основателно по следните съображения:

Съгласно нормата на чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК субсидиарно приложим по реда на § 2 от ДОПК съдът спира производството, когато в същия или друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решение на спора.

 В настоящия случай на съда е известно образуваното тълкувателно дело № 10 на ВАС по описа за 2016 г. със поставен за решаване въпрос, подробно продиктуван от юк. Т..

С оглед така поставения от ВАС въпрос решението по това тълкувателно дело безспорно има значение за правилното решение на спора по настоящето дело. Още повече, че съгласно докладваното от съда допълнение към жалбата процесуалният представител на жалбоподателя се е позовал на противоречива практика на ВАС, преодоляването на която се цели с цитираното тълкувателно дело.

 

 По изложеното и на основание чл. 229, ал. 1, т.4 от ГПК във вр. с § 2 от ДР на ДОПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

Спира производството по административно дело № 1840 по описа на 2016 г. до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по тълкувателно дело № 10 от 2016 г. по описа на ВАС.

Настоящето Определение подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, считано от днес, по отношение на ответника и в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщение, по отношение на жалбоподателя.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,11 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: