ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 14.02.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети февруари                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1840 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14:02 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Дан 92“ ЕООД, редовно призован, не се явява и не се представлява.

          За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „ОДОП“ - Бургас, редовно призован, се явява юк. Т., с представено по делото пълномощно.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 1413/13.02.2017 г. от адв. М. М., като процесуален представител на жалбоподателя „Дан 92“ ЕООД. В молбата е заявено искане за даване на ход на делото в отсъствието на процесуалния представител, заявена е липсата на доказателствени искания и е изразено становище по същество на спора. Към молбата е представено адвокатско пълномощно, договор за правна зашита и съдействие, както и списък на разноските по чл. 80 ГПК.

 

По хода на делото:

 

Юк. Т.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юк. Т.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на ответника, както и поради липсата на формулирани доказателствени искания от страна на жалбоподателя

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приключва събирането на доказателства;

Дава ход на делото по същество:

 

Юк. Т.: Уважаеми господин председател, моля да потвърдите РА в обжалваната му част, потвърден с решение № 220/24.08.2016 г. на директора на дирекция „ОДОП” гр. Бургас. Намирам, че спорът е правен и в решението на директора на дирекция „ОДОП” гр. Бургас се съдържат множество аргументи в подкрепа на административния акт. Считам, че задълженията за ДДС и осигуровки са правилно определени и моля за решение в този смисъл. В случай, че отхвърлите жалбата претендирам присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер съобразно Наредба № 1/2004 г.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: