ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 12.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети юли                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М. В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 183 по описа за 2017 година.

 

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Л.Д.Л. и Л.Н.Р. не се явяват, редовно уведомени. За тях- адвокат Т.М..

За ответника кмет на община Поморие не се явява представител, редовно уведомен.

Заинтересованите страни П.Д.К., В.Т.М., Л.Ю.Г., О.В.Ц., В.Л.М., Г.Л.Ф., А.Б., Х.С.Т. не се явяват, редовно уведомени. За тях- адвокат М..

За заинтересованата страна „БОРАКАЙ“ ООД не се явява представител, редовно уведомен от предходното съдебно заседание.

Заинтересованите страни „СПЕЦИАЛИЗИАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НК“- София и „ПОПОВ ТУРС“ ООД не изпращат представители, редовно уведомени.

За заинтересованите страни „БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „НЮ ЕКСПОРТ ГРУП“ ЕООД не се явяват представители, нередовно призовани. В приложената по делото разписка от връчителя се съдържа отбелязване, че уведомлението до страните е залепено на входната врата, като липсват данни дали на адреса е търсен представител на търговските дружества. Липсват също данни дали в предвидения от закона двуседмичен срок представители на дружествата са се явили, за да получат съдебните книжа. Наред с това, съдът констатира, че уведомленията до двете търговски дружества са залепени на 23.07.2017г., съответно 26.07.2017г. и с оглед на това срокът за получаване на съдебните книжа е изтекъл на 07.07.2017г, респ. на 10.07.2017г., като към настоящия момент не е изтекъл предвидения в ГПК едноседмичен срок за призоваване на страните за съдебното заседание.

Заинтересованите страни М.Л.К., К.Г.Д., А.И.С. и И.Й.К. не се явяват, редовно призовани.

Не се явяват заинтересованите страни К.Ц.А., Н.А.К., А.В.Х., А.В.Х., Л.М.М., Т.Н.К., В.Д., А.В.Н., Х.У.Ф., И.К., А.И.П., Т.Д.Д., А.С.Д., И.М.Н., П.Ф., Л.Т., В.Г.Х., Т.В.М., А.О.С., Л.С.Д., Н.И.Ш., Е.Б., Г.В., К.В.З., В.В.Л., А.М.Б., Е.К.И., Е.Б., Ф.Д.С., О.М.К., А.К.Я., Л.Н.С., Т.В.Ц., Е.В.Б., Л.Б.Ш., Д.М., Е.А.Д., А.Г., С.В.Щ., А.С.Щ. и В.В.Ю., нередовно уведомени, като за тях също не е изтекъл 7-дневният срок за призоваване за съдебното заседание, а и липсват данни от връчителя, дали посочените лица са се явили в предоставения им двуседмичен срок да получат съдебните книжа.

 

СЪДЪТ докладва постъпила молба от процесуалния представител на ответника, в която са изложени причините за неявяване на същия в съдебното заседание и е направено искане да се даде ход на делото в негово отсъствие. Заявено е и становище по същество.

 

Съдът счита, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание. Не е спазен срокът за призоваване на част от заинтересованите страни, а и не е изпълнена процедурата по чл. 47 от ГПК. От приложената по делото справка от ОДМВР се установява, че заинтересованите страни В. Д., А. П., Т. Д., А. С. и Л.Д. имат регистрирани адреси на територията на страната. Същите не са открити на заявените постоянни и настоящи адреси, поради което следва да бъдат уведомени за датата и часа на съдебното заседание по реда на чл. 47 от ГПК, чрез залепване на уведомление, като изрично се укаже на връчителите да представят в съда информация относно изпълнението на изискванията, предвидени в ГПК, за удостоверяване явяването/неявяването на лицата да получат съобщенията в предоставения им двуседмичен срок от датата на залепване на уведомлението. За останалите заинтересовани страни- чужди граждани се установява от постъпилата справка от ОДМВР- Бургас, че нямат адресна регистрация на територията на Република България. При тези данни следва да се приеме, че те са с неизвестен адрес и следователно са налице основанията на чл. 48, ал.1 от ГПК за уведомяването им чрез публикация в неофициалния раздел на Държавен вестник, като в тази връзка следва да се укаже на жалбоподателите да внесат дължимата такса за публикация в ДВ, в 7-дневен срок от днес. Следва да се извърши също справка в НБД „Население“ относно регистрирания за постоянен и настоящ адрес на заинтересованата страна К.Ц.А.. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.10.2017г. от 11.40ч., за които дата и час да се призоват нередовно призованите страни, като „БГ инженеринг“ ЕООД, „Ню експорт груп“ ЕООД В. Д., А. П., Т. Д., А. С. и Л.Д. се уведомят чрез залепване на уведомление, а останалите нередовно призовани заинтересовани страни- физически лица да се уведомят чрез публикация в неофициалния раздел на Държавен вестник, на осн. чл.48, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 АПК.

УКАЗВА на връчителите да предоставят своевременно в съда информация дали в определения двуседмичен срок от залепване на уведомлението лицата са се явили, за да получат съдебните книжа.

ДА СЕ ИЗВЪРШИ справка в НБД „Население“ относно регистрирания от лицето К.Ц.А. постоянен и настоящ адрес.

УКАЗВА на жалбоподателите да внесат в 7-дневен срок от днес сумата от 40 лева, представляваща такса за обнародване в Държавен вестник.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: