ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 29.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и девети ноември               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 183 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Л.Д.Л. и Л.Н.Р. не се явяват, редовно уведомени. За тях- адвокат Т.М..*** се явява адвокат Б., преупълномощен от адвокат Л. А..

За заинтересованата страна „БОРАКАЙ“ ООД се явява адвокат П..

Заинтересованите страни П.Д.К., В.Т.М., Л.Ю.Г., О.В.Ц., В.Л.М., Г.Л.Ф., А.Б., Х.С.Т. не се явяват, редовно уведомени. За тях- адвокат М..

Заинтересованите страни „СПЕЦИАЛИЗИАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ- НК“- София, „ПОПОВ ТУРС“ ООД, „БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „НЮ ЕКСПОРТ ГРУП“ ЕООД, М.Л.К., К.Г.Д., А.И.С. и И.Й. К. К.Ц.А., Н.А.К., А.В.Х., А.В.Х., Л.М.М., Т.Н.К., В.Д., А.В.Н., Х.У.Ф., И.К., А.И.П., Т.Д.Д., А.С.Д., И.М.Н., П.Ф., Л.Т., В.Г.Х., Т.В.М., А.О.С., Л.С.Д., Н.И.Ш., Е.Б., Г.В., К.В.З., В.В.Л., А.М.Б., Е.К.И., Е.Б., Ф.Д.С., О.М.К., А.К.Я., Л.Н.С., Т.В.Ц., Е.В.Б., Л.Б.Ш., Д.М., Е.А.Д., А.Г., С.В.Щ., А.С.Щ. и В.В.Ю., не изпращат представители, редовно уведомени.

Явява се вещото лице арх. Д.К..

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от адвокат А., с искане да не се дава ход на делото, поради служебен ангажимент пред Комисия по дискриминация в гр. София.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Не са налице предпоставките на чл. 139, ал.1 от АПК, а и в съдебното заседание се явява процесуален представител на ответника. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Арх. Д.С.К., 64 г. българка, български гражданин, неосъждана. Без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице К.: Представил съм заключение, което поддържам.

 

Вещото лице К. на въпросите на М.: Запозната съм с наличната документация, която се оказа непълна. От Община Поморие ми предоставиха всичко налично по част „Архитектурна“, но в тази част не се съдържат задължителните чертежи- фасади, разрези, по които се определя височината на сградата. Става въпрос за вече изградената сграда. Липсват документи, удостоверяващи изграждането на тази сграда- досие за въвеждане в експлоатация и разрешение за ползване. Единственото, което е видно, е, че сградата е изградена и това личи от кадастралния план. Първо искам да поясня, че по одобрения ПУП въпросната сграда е с различни височини по фасадата към процесния имот. Описала съм подробно в заключението си на стр.3, първи абзац, какво трябва да е разстоянието до съседната сграда. При едноетажно е 3 метра, при триетажно- 4 метра и при пететажно- 5 метра от дворищно-регулационната линия. Би следвало сградата да е от край до край на 5 етажа, за да има еднакво отстояние.

Адвокат Б.: Нямам въпроси към вещото лице.

Вещото лице К. на въпросите на адвокат П.: Предвиденото отстояние между пететажните части в процесния ПУП е 5 метра и в одобрения е 5 метра, общо е 10 метра и е спазен. Три метра е отстоянието в едноетажната част, при пететажното застрояване е 5 метра по одобрения ПУП.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице К. за положения труд възнаграждение в размер на 400 лева, съобразно представената справка-декларация, от които 300 лева платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателите да заплатят остатъка от 100 лева, в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат М.: Представям разрешение за строеж на сградата, екзекутив с обяснителна записка за сградата, удостоверение на отдел ТСУ при община Поморие и удостоверение за въвеждане в експлоатация, които не са били представени от Община Поморие. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Адвокат Б.: По така представените доказателства считам, че не променят фактическата обстановка и по тяхното приемане по делото, предоставям на съда. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Адвокат П.: Подкрепям становището на процесуалния представител на община Поморие. Считам, че представените доказателства са ирелевантни, но по тяхното приемане предоставям на съда. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита, че представените от пълномощника на жалбоподателите писмени доказателства са относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. С оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от пълномощника на жалбоподателите разрешение за строеж № 98/14.09.2005г., екзекутив и обяснителна записка за обект „Жилищна сграда за сезонно ползване“ с възложител БГ „Инженеринг“ ООД, удостоверение изх.№ 53-00-498/15.05.2006г., удостоверение № 28/14.06.2007г. за въвеждане в експлоатация на строеж жилищна сграда с магазини.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адвокат М.: Моля да уважите жалбата и да отмените заповедта на кмета на Община Поморие. Моля да ми предоставите възможност да представя писмени бележки.

Адвокат Б.: Моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна и недоказана. Оспореният административен акт е издаден от компетентно лице, в кръга на правомощията му, при спазване на материалните закони и правилно проведена административна процедура. Не се установиха твърдените в жалбата и в допълнителните становища на жалбоподателите нередности в административния акт. Видно от изготвената и приета днес съдебно-техническа експертиза, спазени са отстоянията от сградите в процесните УПИ, поради което считам жалбата за неоснователна и моля да я оставите без уважение. Моля за присъждане на съдебни разноски.

Адвокат П.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите оспорената заповед. В хода на процеса не се установиха твърдените в жалбата пороци. Заповедта е законосъобразна, проведената процедура също. Видно от съдебно-техническа експертиза категорично са спазени отстоянията на ПУП и частичното изменение. Ето защо ви моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане от ответната страна, определи 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: