О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№: 135                                 28.01.2016г.                          гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд Бургас                                                                                        VІІ състав

На двадесет и осми януари                                              две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

  Председател:Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

административно дело № 183 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.35, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по жалба на “Бург ойл”АД, ЕИК-***, гр.Бургас, ул.Батак ***, против заповед № П-02000214073916-023-004 от 08.12.2015г., на началник-сектор при ТД на НАП-Бургас, с която на основание чл.34, ал.1, т.2 от ДОПК е спряно производството по извършване на проверка на дружеството. В жалбата се твърди, че оспорената заповед е трета поредна и с нея се прегражда изпълнението на влезли в сила съдебни решения. Излагат се подробни съображения за нейната незаконосъобразност и се иска същата да бъде отменена с присъждане на извършените съдебни разноски.

Ответникът – началник-сектор при ТД на НАП-Бургас, не взема становище по жалбата. В съпроводителното писмо с което жалбата е изпратена за разглеждане на съда, директорът на ТД на НАП-Бургас изразява становище за неоснователност на жалбата и законосъобразност на оспорената заповед.

Административен съд Бургас в настоящия си състав, като прецени доводите на страните във връзка със събраните по делото доказателства, намира от фактическа страна следното:

С оспорената по настоящото дело заповед № П-02000214073916-023-004 от 08.12.2015г., на началник-сектор при ТД на НАП-Бургас, във връзка с постъпило искане за спиране от Д.С.Т. на длъжност главен инспектор по приходите, на основание чл.34, ал.1, т.2 от ДОПК е постановено производство по извършване на проверка на “Бург ойл”АД да бъде спряно, считано от 08.12.2015г. до 08.02.2016г. Счетено е, че от значение за изхода на проверката са отговорите по направено запитване до ЦУ на НАП, което е единствено компетентно да даде тези отговори.

 Съгласно представените по преписката доказателства, на “Бург ойл”АД е била възложена проверка по прихващане и възстановяване, във връзка с което от ТД на НАП-Бургас е отправено запитване до дирекция ОДОП-Бургас от 09.09.2015г. В изпратения отговор от 28.09.2015г. няма конкретни указания по поставените въпроси, което мотивирало директорът на ТД на НАП-Бургас да изпрати запитване до дирекция “Контрол” на ЦУ на НАП на 12.10.2015г. В протоколите за писмено запитване е посочено, че процесната проверка е във връзка с прихващане и възстановяване на сумата от 54`465,76 лв., за която в изпълнение на влезли в сила съдебни решения, с решение № 309/11.11.2014г. директорът на Дирекция ОДОП-Бургас е отменил АПВ  № 1408090/18.06.2014г. в тази част като незаконосъобразен и е върнал преписката на ТД на НАП-Бургас за възстановяване на сумата от 54`465,76 лв., след евентуално прихващане по реда на чл.128 и сл. от ДОПК.

По преписката са приложени определение № 2076/20.10.2015г. по адм.д.№ 1983/2015г. и определение № 2421/03.12.2015г. по адм.д.№ 2325/2015г., двете по описа на Административен съд Бургас, с които са отменени предходни заповеди за спиране на производството, съответно: заповед № П-02000214073916-023-002 от 10.09.2015г. и заповед № П-02000214073916-023-003 от 22.10.2015г. Втората от посочените предходни отменени от съда заповеди съдържа като същото фактическо основание за издаването й както и настоящата – преюдициалност на същото изпратено запитване до ЦУ на НАП.

 

При тези фактически данни, които се подкрепят от представените по делото писмени доказателства, настоящият съдебен състав достигна до следните правни изводи:

Процесната заповед е връчена на жалбоподателя на 14.12.2015г. по електронен път, видно от инкорпорираната в нея разписка за връчването й. Жалбата е подадена на 21.12.2015г., т.е. при спазване на преклузивния срок по чл.34, ал.5 от ДОПК. Жалбата е подадена от активно легитимирана страна и до компетентния съд, поради което се явява процесуално допустима и следва да бъде разгледана по същество.

Нормата на чл.34 от ДОПК урежда основанията и процедурата по спиране на ревизионното производство, като едната от предвидените хипотези при които се спира започналото производство за установяване на задължения за данъци е при наличие на образувано административно, наказателно или друго съдебно производство, което е от значение за изхода му.

Отправянето на запитване до ЦУ на НАП не представлява друго административно производство по смисъла на чл.34, ал.1, т.2 от ДОПК. Това е търсене на становище в рамките на висящото производство по проверката по прихващане и възстановяване на жалбоподателя за сумата от 54`465,76лв. и отговорът на поставените въпроси не представлява произнасяне по друго различно административно производство, а е част от настоящото производство. За това изчакването на този отговор не може да послужи за основание по смисъла на чл.34, ал.1, т.2 от ДОПК за спиране на същото висящо производство.

На това основание е издадена и отменената с определение № 2421/03.12.2015г. по адм.д.№ 2325/2015г., на Административен съд Бургас заповед № П-02000214073916-023-003 от 22.10.2015г. за предходното спиране на производството. Настоящият съдебен състав изцяло споделя мотивите на Административен съд Бургас, изложени в цитираното определение за липсата на предпоставките на чл.34, ал.1, т.2 от ДОПК – липса на преюдициалност на започнатата процедура по запитване до ЦУ на НАП, тъй като не се касае за различни административни производства. От друга страна, определението на съда ведно с мотивите му са задължителни за административния орган, като всички актове и действия, извършени в противоречие с него, са нищожни – аргумент от чл.177, ал.2 от АПК, приложим на основание § 2 от ДР на ДОПК.

 С оглед изложеното съдът приема, че обжалваната заповед е незаконосъобразна, като издадена в нарушение на административно-производствените правила и материалния закон, поради което същата следва да бъде отменена и преписката се върне на органа за продължаване на действията по извършваната проверка на „Бург ойл“АД.

С оглед своевременното искане за присъждане на разноски, при този резултат на делото и на основание чл.161, ал.1 от ДОПК, в полза на „Бург ойл“АД се дължат разноски по делото в размер на 50 лева, за заплатена държавна такса и 200 лева за заплатеното адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от горното и на основание чл.34, ал.6 от ДОПК, Административен съд Бургас, VІІ-ми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ заповед № П-02000214073916-023-004 от 08.12.2015г., на началник-сектор при ТД на НАП-Бургас,

ВРЪЩА преписката на ТД на НАП-Бургас за продължаване на производството.

ОСЪЖДА Териториалната дирекция на Национална агенция по приходите гр.Бургас, да заплати на „Бург ойл“АД, ЕИК ***, сумата от 250 (двеста и петдесет) лева, представляваща разноски по делото.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                      СЪДИЯ: