О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

     Номер      946          24.04.2015г.              град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на двадесет и четвърти април две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 183 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по искова молба на Р.Н.Н., ЕГН: **********, изтърпяващ наказание „Лишаване от свобода“ в ОЗ – Бургас, II група, килия 415. В молбата и в последващите уточнения Н. твърди, че е претърпял вреди от престоя си в затвор за непълнолетни в периода от 15.05.1992г. до 10.02.1993г., който не се основавал на присъда. Твърди, че 10 години по-късно, следственото дело, по което е изтърпян престоя, е прекратено. Посочва още, че е подавал молби до Окръжна прокуратура – Бургас с правно основание чл.417 от НПК, вр. с чл.59, ал.1 от НПК, които не са уважени. Претендира обезщетение от 20 000 лева.

            Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. Исковете по този текст се разглеждат по реда, установен в АПК, като местната подсъдност се определя по чл.7, ал.1 от ЗОДОВ.

            Според чл.2, ал.1 от ЗОДОВ държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от разследващите органи, прокуратурата или съда при: 1. задържане под стража, включително мярка за неотклонение, домашен арест, когато са били отменени, прилагане от съда на задължително настаняване и лечение или принудителни медицински мерки, когато те бъдат отменени, както и при всички случаи на лишаване от свобода в нарушение на чл.5, §1 от КЗПЧОС, съставен в Рим на 04 ноември 1950г.; 2. нарушаване на права, защитени от чл.5, §2 – 4 на Конвенцията; 3. Обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние не е престъпление, или поради това, че наказателното производство е образувано, след като наказателното преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано; 3……  Исковете по тези текстове се разглеждат по реда на ГПК. В чл.104, т.4, вр. с чл.103 от ГПК е регламентирана родовата подсъдност по граждански дела. Когато цената на иска е под 25 000 лева, какъвто е настоящият случай, делата за обезщетяване по реда на чл.2, ал.1 от ЗОДОВ са подсъдни на районния съд. Местната подсъдност се определя по реда на чл.105 от ГПК – пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника. Доколкото в молбата на Н. има данни за насочване на иска към Районна и/или Окръжна прокуратура – Бургас, местно подсъден да се произнесе по иска е Районен съд – Бургас.

            Предвид гореизложеното, молбата на Р.Н. трябва да се остави без разглеждане от Административен съд – Бургас със следващото от това прекратяване на производството по АХД № 183/2015г. и делото да се изпрати на Районен съд – Бургас за произнасяне по компетентност.

 

            Мотивиран от това, Административен съд – Бургас,  първи състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Р.Н.Н., ЕГН: **********, изтърпяващ наказание „Лишаване от свобода“ в ОЗ – Бургас, II група, килия 415.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 183/2015г. по описа на Административен съд– Бургас.

            ИЗПРАЩА исковата молба, ведно с приложените към нея доказателства на Р.Н.Н. *** за произнасяне по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на страните.

 

 

 

 

СЪДИЯ:………………………