Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер      1698                       10.10.2018  година         град  Бургас

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XІХ –ти административен състав, в публично заседание на двадесети септември, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                              

                                

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Христо Христов

                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. Чавдар Димитров                                                                     2. Марина Николова

 

Секретар: Биляна Недкова

Прокурор: Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Чавдар Димитров               административно дело номер 1839 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е образувано по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас против Приложение №4, Раздел IV, №24 и №25 във вр. с чл.36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат (Наредбата), приета с решение №326/31.01.2018г. на Общински съвет – Карнобат.

         В протестът се излагат доводи за незаконосъобразност на протестираните норми на Приложение №4 на Наредбата, като противоречаща на разпоредби от нормативен акт от по-висока степен. Иска се тяхната отмяна.

         В съдебно заседание протестът се поддържа от прокурор при Окръжна прокуратура – Бургас, който иска същият да бъде уважен. Претендира разноски, представя.

         Ответникът – Общински съвет – Карнобат, редовно и своевременно призован не изпраша процесуален представител.

         Административен съд - Бургас, като взе предвид доводите на страните, съобрази събраните по делото доказателства и закона, намира за установено следното:

         Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат е приета с решение №326, по т.I от протокол № 24/31.01.2018г. на Общински съвет – Карнобат. Същата е издадена на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

         Производството по приемането на наредбата е инициирано от кмета на Община Карнобат, който е внесъл за разглеждане пред Общински съвет – Карнобат докладна записка с рег.№ 584/22.01.2018г. (л.49) за приемане на Наредба определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат, ведно с проект на нормативния акт. В докладната записка е посочено, че проектът на новата наредба цели съдържанието й да бъде в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен, постигане на ясна регламентация в уредбата на обществените отношения, касаещи предоставянето на административни услуги, както и тяхното по-добро систематизиране. Посочено е , че с проекта на новата наредба се очаква подобряване на качеството на обслужване на гражданите от Община Карнобат и страната, както и регулиране на законосъобразното  прилагане на ЗМДТ и др. Проектът, ведно с мотивите към него са публикувани на интернет страница на Община Карнобат (л.62) и в портала за обществени консултации (л.60-61) на 10.01.2018г. На основание чл.26, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 изр.2 от ЗНА във вр. с чл.77 от АПК е посочено, че чрез публикуването на страницата на Община Карнобат се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за нова Наредба. Посочено е, че предвид високата степен на обществена необходимост и полезност, пълната отмяна на действащата Наредба – поради протести на прокуратурата, с което значително се затруднява дейността на Община Карнобат, както и с цел оптимизиране на работата в полза на гражданите и представителите на бизнеса, срокът за обсъждане е предвиден за 14 дни, считано от датата на публикуване.

         До общинския съвет са изпратени и различни предложения относно проекта на Наредбата (л.50-55). По делото е налично и становище на постоянната комисия по Законност и обществен ред от 24.01.2018г., според което комисията подкрепя докладната записка и предлага на общинските съветници да приемат предложените решение (л.66). Предложението на кмета на Община Карнобат е разгледано на заседание на Общински съвет – Карнобат на 31.01.2018г., видно от представения по делото препис на протокол № 24 от същата дата (л.48). Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат е приета от Общински съвет Карнобат  на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.9 от ЗМДТ (л.48).

         При така установените факти се налагат следните правни изводи:

         Наредбата е подзаконов нормативен акт, чието оспорване пред съда е регламентирано в дял трети, раздел ІІІ  чл. 185-194 от АПК.

         Протестът е процесуално допустим, като подаден от надлежна страна, имаща право и интерес от направеното оспорване, а разгледан по същество е  основателен.

         Съгласно чл. 186, ал.1 от АПК, право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения, а съгласно ал.2 прокурорът може да подаде протест срещу акта.

         Според чл.187, ал.1 от АПК, упражняване на процесуалното право на протест в този случай не е обвързано с преклузивен срок.

         Съобразно чл.168, ал. 1 от АПК, приложим в настоящото производство по силата на препращащата разпоредба на чл. 196 от АПК, съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващите, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорените разпоредби на Наредбата, на всички основания по чл. 146 от АПК.

         При проверката за законосъобразност на издадения подзаконов нормативен акт в обжалваната му част съдът следва да провери издаден ли е от компетентен орган и в предписаната от закона форма, спазени ли са процесуалноправните и материалноправните разпоредби.         

         На първо място, настоящият съдебен състав намира, че самата Наредба е издадена от компетентен орган - това е Общински съвет - Карнобат, който съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА)  и чл.21, ал.2 от ЗМСМА притежава правомощия да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.

         На второ място, при приемането на Наредбата не се установи да са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, спазена е и предвидената от закона форма.

         Проектът на наредбата е придружен от мотиви (л.63). В тях, в изпълнение на изискването на чл. 28, ал.2 от ЗНА, са посочени причините, които налагат приемането на наредбата, правното основание за това и целите, които се преследват с подзаконовия нормативен акт. Описани са и очакваните резултати след приемането на наредбата, извършен е и анализ на съответствието на предлагания проект на наредба с правото на Европейския съюз. Преди внасянето на проекта на Наредбата за обсъждането му от постоянната комисия и преди разглеждането му от общинския съвет същият, ведно с мотивите, е публикуван на интернет страницата на Община Карнобат, като на заинтересованите лица е предоставен минимално изискуемия срок от 14 дни за евентуални предложения и становища в изпълнение изискването на чл. 26, ал.4, изр.2 от ЗНА / в приложимата редакция ДВ, бр. 34 от 2016 г./. За определяне на срока, органа е изложил допълнителни мотиви.

         Предвид изложеното, съдът не установи съществени нарушения на административно-производствените правила при приемане на наредбата, включително и на протестираната разпоредба, като такива не се твърдят и в протеста на прокурора.

         По отношение съответствието на протестираната разпоредба на Наредбата с материалния закон съдът намира за установено следното:

         Обжалваните разпоредби на Наредбата имат следното съдържание:

         Според № 24 от Приложение №4, Глава втора, Раздел IV „Тарифа за местните такси по чл.6, ал.1, б. „д“ и чл.6, ал.2 от ЗМДТ за услуги предоставени от Община Карнобат – При жалба, заявление, искане или сигнал за цел извършване на проверка и съставяне на протокол в рамките на гр.Карнобат се дължи такса в размер на 15 лв.

         Според № 25 от Приложение №4, Глава втора, Раздел IV „Тарифа за местните такси по чл.6, ал.1, б. „д“ и чл.6, ал.2 от ЗМДТ за услуги предоставени от Община Карнобат – При жалба, заявление, искане или сигнал за цел извършване на проверка и съставяне на протокол в землището на гр.Карнобат се дължи такса в размер на 25 лв.

         Протестираните разпоредби са разположени в Приложение №4 към Глава втора, раздел IV от Наредбата, озаглавен Такса за технически услуги, съгласно чл.104 от ЗМДТ. В чл.34 от Наредбата са посочени за кои технически услуги, общинския съвет определя такса, а в чл.36 от Наредбата е посочено, че видът и размерът на таксите е определен в Приложение №4 към Наредбата.

Общинските съвети като органи на местното самоуправление на територията на съответната община, решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. В изпълнение на предоставените им правомощия са овластени да издават нормативни актове, с които да уреждат съобразно нормативни актове от по-висока степен обществените отношения с местно значение по аргумент от чл. 76, ал. 3 от АПК, във вр. с чл. 8 от ЗНА и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА. Съществува и изрична законова делегация съгласно чл. 9 от ЗМДТ, даваща право на общинския съвет да приема Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на предоставяните услуги. С чл.6 от ЗМДТ това правомощие е конкретизирано, като в ал. 1 са изброени местните такси които се събират общините, а съгласно ал.2 за всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, общинският съвет определя цена. От приложимата нормативна уредба следва, че на общинският съвет е предоставено правото да определя цена за всички услуги, които не са отразени в чл. 6, ал.1 от ЗМДТ, като такси.

Съгласно чл.7, ал.1 от ЗМСМА местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. Според чл. 8, ал. 1 от същия нормативен акт общинските съвети приемат размера на таксите при спазване на посочените в разпоредбата принципи за възстановяване на пълните разходи на общината, които тя прави във връзка с предоставянето на услугата; създаване на условия за повишаване качеството й и разширяване на предлаганите от общината услуги и постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

В настоящия случай се установи, че протестираните такси не се определят въз основа на данни за материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. Липсва икономическа обосновка на определения размер и по-точно на начина, по който се определя той (в същия смисъл е и Решение № 11054 от 29.09.2010 г. по адм. д. № 2671/2010 г. на ВАС, VI отд.). В този смисъл е нормата на чл. 104 от ЗМДТ, според която “Размерът на таксите за технически услуги се определя съгласно чл. 7, 8 и 9 ”.

На следващо място напълно се споделят изложените в сезиращия съда протест аргументи, че за цитираните по-горе „технически услуги“ е недопустимо да се претендира такса за услуга, тъй като се касае за изпълнение на правно задължение. Същите не намират проявление в услугите изрично изброени в нормата на чл.34 от Наредбата. След анализ на посочените текстове, безспорно се установява, че така посочената от общинския съвет дейност, за което е определена цена, представлява извършване на действия по компетентност, които могат да бъдат извършени както по искане на някое лице, така и по служебна инициатива на органа. Т.е това са действия по компетентност на орган и те не представляват услуга, за която се дължи такса, а според Закона за местните данъци и такси и според общите принципи на правото, такса се дължи винаги, но само срещу предоставена услуга. Законовият регламент, касаещ предложенията и сигналите на гражданите е уреден в глава VІІІ от АПК, където липсва предвидена каквато и да е възможност или индиция за такава възможност да се дължи такса за това, че компетентния орган следва по реда на тази глава от АПК да извърши съответната проверка.

Също така възможността на гражданите да сезират даден орган със сигнали и жалби касае упражняване на техни регламентирани и гарантирани от закона процесуални права, а същевременно чрез жалбите и сигналите се сезира определен орган да извърши проверка в рамките на неговата компетентност относно наличието или липсата на фактите описани в съответните сигнали или жалби. Тази дейност на органа изцяло е насочена към опазване на установения ред на държавно управление. След реализиране на правото си да подадат сигнал или жалба гражданите не получават определена материална или нематериална облага или не потребяват каквато и да е услуга, т.е. като подават сигнали или жалби гражданите практически сезират органа да изпълни правомощията си относно конкретни проблеми, за които е сезиран. Вследствие на тези сигнали и жалби гражданите не получават насрещна престация под каквато й да е форма – услуга или облага за да възниква необходимост да се въвежда такса затова, че органа е бил сигнализиран.

Ответната страна не доказва, че този начин на определяне на таксата е законосъобразен, справедлив и оправдан, съобразно необходими и действителни разходи на общината по предоставянето на услугата по изготвянето на различните видове разпоредителни договори с недвижимо имущество.

Въз основа на гореизложеното настоящият съдебен състав намира, че подаденият протест против Приложение №4, Раздел IV, № 24 и № 25 във вр. с чл.36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат е основателен и същите следва да се отменат като незаконосъобразна поради противоречието им с нормативен акт от по-висока степен и общите принципи на правото.

Изходът от оспорването обуславя възлагане на разноските в производството върху ответника - Общински съвет  Карнобат, съобразно своевременно направеното искане от прокурора за присъждане на разноски по делото и представен списък на разноските. Общински съвет - Карнобат не разполага със собствен бюджет, а се обслужва от Община Карнобат, затова неблагоприятните последици от съдебния акт, в частта за разноските, ще настъпят в нейната правна сфера. Община карнобат следва да заплати на Прокуратурата на Република България разноски в размер на 20 (двадесет) лева, за извършеното обнародване на оспорването. Същите следва да бъдат присъдени на основание чл. 143, ал. 1, във вр. с чл. 196 от АПК.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.193, ал.1 АПК, Административен съд - Бургас,  ХІХ- ти състав

 

Р Е Ш И:

 

           ОТМЕНЯ като незаконосъобразни № 24 и № 25 от Приложение №4 към Глава втора, Раздел IV от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат.

 

        ОСЪЖДА Община Карнобат да заплати на Окръжна прокуратура - Бургас разноски в размер на 20 лева.

 

          РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 -дневен срок, от съобщението за изготвянето му  пред Върховен административен съд на Република България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ:        1.

 

 

                                                                                               2.