ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 20.09.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети септември                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

       ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

         2. МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 1839 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За Прокуратурата на Република България, редовно и своевременно призована, се явява прокурор Червеняков от ОП-Бургас.

 

Ответната страна Общински съвет карнобат, редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

 

 

СТАНОВИЩЕ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРът: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Делото е образувано по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас против Приложение № 4, глава Втора, раздел IV, № 24 и № 25 вр. чл. 36 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат, приета с решение № 36/31.01.2018 г. на Общински съвет Карнобат. С протеста се иска отменя на оспорените разпоредби като незаконосъобразни.

 

Съдът УКАЗВА на оспорващия, че в негова тежест е  да докаже, че са налице основания обосноваващи незаконосъобразността на нормативния акт в оспорената му част.

Съдът УКАЗВА на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже съществуване на фактическите и правните основания за издаване на оспорената наредба в съответните й части.

Съдът НАПОМНЯ на страните, че в случай, че претендират разноски, трябва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание в настоящата съдебна инстанция.

 

 Съдът ДАВА възможност на страните да изложат съображения във връзка с доклада и доказателствата по делото.

 

ПРОКУРОРът: Поддържам протеста. Mоля да приемете приложените от органа писмени доказателства. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът намира, че представените по делото писмени доказателства от ответната страна са относими към предмета на разглеждане на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема и прилага представените по делото писмени доказателства по опис с писмо вх. № 8821 от 06.08.2018 г. от председателя на Общински съвет Карнобат.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

ПРОКУРОРът: Уважаеми административни съдии, по изложените подробно в протеста съображения моля да отмените като незаконосъобразни нормите на Приложение № 4, глава Втора, раздел IV, № 24 и № 25 вр. чл. 36 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат. Моля да присъдите в полза на Окръжна прокуратура гр. Бургас разноски по представения от мен списък на разноските.

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:32 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: