ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 24.10.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти октомври             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1838 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Интерстрой Груп” ООД, редовно призован, се представлява от адв. К., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – началник отделПриходи, местни данъци, такси и услуги при община Созопол - редовно призован, явява се лично и с адв. Й., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Интерстрой Груп” ООД против Акт за установяване на задължение № 1/24.04.2017 г. на старши инспектор в отдел Приходи, местни данъци, такси и услуги при община Созопол, потвърден с решение № 010/02.06.2017 г. на началника на отдел Приходи, местни данъци, такси и услуги при община Созопол.

 

адв. К.: Поддържам депозирана жалба, като искам да направя следното уточнение на същата: не поддържаме жалбата в частта й, която касае използването на трите търговки обекта, които се намират на ниво партер на сградата, а в останалата част на жалбата ние я поддържаме и считаме, че  е основателна, тъй като в останалата си част постановеният акт е незаконосъобразен, защото жилищните обекти, собственост на доверителя ми, не са били използвани, за да бъдат начислявани преждевременно данък недвижими имоти и ТБО. Бихме желали да допуснете до разпит един свидетел, който да сподели впечатленията си относно това дали са се използвали жилищните обекти в сградата към момента, когато той е бил управител на дружеството, стопанисващо  търговски обекти на сградата. Заявявам, че не поддържам формулираното в сезиращата съда жалба доказателствено искане, а именно за изискване от „ЕВН България Електроразпределение АД информация и съответните писмени доказателства относно датата на осъщественото присъединяване към електропреносната мрежа на процесната жилищна сграда.

 

адв. Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Приемаме направеното в днешно съдебно заседание уточнение и частично оттегляне на претенцията. Що се касае до останалата част от оспорвания административен акт, касаещ нарушения, свързани с ползването на жилищната част от сградата, считаме същите за неоснователни. Моля да се имат предвид представените от нас в преписката Констативни протоколи за извършени проверки на място от служителите на Община Созопол. В този смисъл се противопоставям на искането за разпит на свидетел, предвид че свидетелят ще бъде лице пряко заинтересовано и зависимо от жалбоподателя поради обстоятелството, че става дума за управител на търговско дружество - наемател на собственост на жалбоподателя в съответната сграда. Моля да се има и предвид, че представените констативни протоколи не касаят еднократна проверка.  В този смисъл считаме, че при наличието на установено нарушение с писмени доказателства е ирелевантно установяването му с гласни такива, а особено на лице, което е зависимо от жалбоподателя. В тази връзка са и нашите претенции да не се допуска до разпит свидетел. Няма да сочим други доказателства.

 

адв. К.: По същество тези протоколи, изготвени от служители на Община Созопол, никога не са ни предявявани, никога не сме установявали извършването на такива проверки. Това са документи, изходящи единствено от страна, която ги представя и по смисъла на ГПК не съставляват годно доказателство. Служат единствено за установяване, че тези документи са издадени от страната, която ги представя.  В този ред на мисли намирам, че констатациите според тези протоколи не разполагат с формална доказателствена сила, която да създава пречки за нас да установяваме тези обстоятелства с показанията на свидетел. Именно с показанията на поискания от нас свидетел целим да оборим фактите и обстоятелствата, които са обективирани в приложените по делото протоколи.

 

Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 Приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

По отношение формулираното в днешно съдебно заседание доказателствено искане за допускане в качеството на свидетел на лице, което да обори обективираните в приложени по делото констативни протоколи факти и обстоятелства съдът намира така формулираното доказателствено искане за процесуално недопустимо. Анализът на приложените по делото ( л. 40, л. 41 и л. 42) констативни протоколи със съответните номера и дати показват, че тези протоколи са съставени от длъжностни лица в отдел „Приходи, местни данъци, такси и услуги при Община Созопол в кръга на техните задължения. В този смисъл съдът намира, че така представените по делото констативни протоколи  безспорно съставляват официални документи. Съгласно нормата на чл. 164, ал. 1, т. 2 гпк, субсидиарно приложим по реда на §2 от ДОПК, свидетелските показания се допускат във всички случаи освен, ако се отнасят за опровергаване съдържанието на официален документ. От изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и направеното от същия уточнение безспорно става ясно, че със свидетелските показания се цели именно опровергаване съдържанието на официални документи, което съгласно цитираната правна норма по ГПК е процесуално недопустимо.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отхвърля искането за допускане до разпит на свидетел, формулирано от процесуалния представител на жалбоподателя.

 

адв. К.: Нямаме други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

адв. Й.: Нямаме други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и предвид изчерпване на доказателствените им искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. К.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите депозираната  жалба, като съобразите направеното от нас уточнение в днешно съдебно заседание и да вземете предвид съображенията, изложени в нея, както и следните: протоколите, които коментирахме, не установяват  факта на използване конкретно на шестте самостоятелни обекта в сграда, собственост на доверителя ми, а касаят това, че в сградата били влизали и излизали посетители и освен това, че на сградата имало поставени табели, че се продават недвижими имоти. Доколкото в сградата се намират множество недвижими имоти – самостоятелни обекти, собственост на различни лица, както на възложителите по договора за суперфиция, така и на граждани, които са придобили недвижими имоти, то аз намирам, че тези протоколи не установяват факта на използване на шестте самостоятелни обекта в сграда, собственост на доверителя ми. В този смисъл намирам, че преждевременното начисляване на местни данъци, такси и ТБО е недопустимо предвид това, че е безспорно кога е издадено Удостоверението за въвеждане в експлоатация и кога е възникнало задължението за моя доверител да декларира тези имоти. Впрочем още след издаването на Удостоверението тези имоти са вече декларирани и за тях се заплащат дължимите данъци и такси. Моля да постановите решение, с което да отхвърлите ИАА като незаконосъобразен в оспорваната част и да ни присъдите направените по делото разноски.

 

адв. Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна  включително и след направеното в днешно съдебно заседание уточнение на претенцията. Предвид обстоятелството, че видно от приложената преписка безспорно е установено от длъжностните лица при Община Созопол твърдяното административно нарушение, нещо повече - проверките са извършвани няколкократно. Моля да се има предвид и приложените в преписката писма, с които административният орган въз основа именно на тези констативни актове и протоколи е сезирал жалбоподателя с искане за евентуални обяснения и становище относно констатациите. Моля да се има предвид и обстоятелството, че няма доказателства жалбоподателят да се е отзовал. Не на последно място отбелязвам, че самото административно производство по установяване на нарушението е инициирано служебно от административния орган именно въз основа на тези констатации, с оглед на което и предвид, че други конкретни възражения относно законосъобразността на административния акт не се сочат от жалбоподателя Ви моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и ни присъдите направените по делото разноски в размер на адвокатско възнаграждение.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: