ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 17.11.                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети ноември                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

    ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

       2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар:  С.Х.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно  дело  номер 1838 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Р.Л., редовно призован, явява се лично и с представител по пълномощие – адв. О., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА – Общински съвет – Царево, редовно призован, се явява председателя Д.С., лично.

         За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Стоянова.

 

         Становище по хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Производството е образувано по жалба против Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговия – маси, павилиони, кабини и други, съгласно чл. 56 от ЗУТ, приета от Общински съвет - Царево с решение № 257/15.02.2005 г. и с последващи три изменения.

 

         Становище по жалбата и доказателствените искания:

 

         АДВ. О.: Поддържам жалбата. Моля да приемете представената от Общински съвет - Царево преписка.

Няма да соча доказателства.  Нямам доказателствени искания.

         Считам, че липсват мотиви в административния акт и твърдяното не отговаря на истината. Това е видно от представените писмени доказателства в преписката, която Общински съвет - Царево е изпратил до Административен съд – Бургас.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ С.: По отношение на обнародването на проекта считаме, че като изискване на нормативните административни актове е изпълнена втората хипотеза, която е налице, а именно, че проектът е качен в сайта на община Царево, както и обявен на таблото, находящо се пред сградата на община Царево. В тази връзка, с наше писмо № 89/20.10.2016 г. сме изразили позицията си и имаме готовност ако съдът прецени, да доведем и свидетел, който да удостовери това обстоятелство.

Многократно сайта на общината е обновяван и не можем да представим писмено доказателство за това обстоятелство.

         Нямам други искания по доказателствата.

         РЕПЛИКА НА АДВ. О.: Моля да оставите без уважение направеното искане за разпит на свидетел, който да удостовери начина, по който е съобщен, както и начина на неговото съобщаване. Процедурата следва да бъде надлежно удостоверена както е било налице такова изискване към момента на издаване на оспорената наредба. Когато административният акт се оповестява, още тогава е следвало да бъде съставен протокол, от който да е видно кои лица и как са го оповестили. Считам, че твърдяното от председателя на общинския съвет, че сайта е многократно обновяван са неотносими към допустимостта на исканото доказателство, тъй като Общински съвет - Царево е следвало да обезпечи своевременно начина на удостоверяване и доказателство за начина, по който е бил съобщен още през 2005 г.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е процесуално допустима и подадена в законоустановения срок, и следва да бъде разгледана по същество.

По направеното доказателствено искане за разпит на свидетел, считам, че е неоснователно. Касае се за факти и обстоятелства, които общинският съвет би следвало да установи с писмени доказателства.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ С.: Искам да уточня, че самият проект се изнася от служител на общината и се поставя в сайта на Общински съвет – Царево. Оттам се предполага и неговата публичност преди приемането, но тъй като в самата жалба се акцентува и конкретизира на това, че не е обнародван, а законът предвижда освен обнародване в местен печат, като за това време наистина е нямало публичността, като се е извършвало именно с обявяване в сайта, тъй като от 2004 г. община Царево има сайт и самото предложение е входирано и се е поставяло на таблото за обявление. Председателят е нареждал устно и служителката го е залепяла на таблото. Самата служителка ми каза това.

        

         По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства съгласно опис на лист 5 от делото.

         ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на лист 8 от делото.

         ОТХВЪРЛЯ искането на ответника за събиране на гласни доказателства чрез разпит на един свидетел, който да удостовери дали и кога проекта на наредбата е бил публикуван в сайта на общината, и съответно на таблото за запознаване и обсъждане.

Мотивите на съдебния състав са следните:

         Удостоверяването на тези обстоятелства може да се извърши само с писмени доказателства. В първия случай става с извадка от системата, която поддържа електронния сайт. Техническите възможности са обусловени от действия на адм.орган, т.е. самият орган е длъжен да осигури наличието на такава техническа възможност на сайта да съхранява и удостовери датите, на които е публикуван проекта, като възложи такива изисквания на лицето, което изработва и поддържа сайта.

Поставянето и снемането на проекта за наредба на таблото за обяви на общината се удостоверява с протокол съставен от длъжностни лица – служители при адм.орган, в момента, когато действието се извършва.

 

С оглед липсата на други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания:

АДВ. О.: Моля да отмените оспорения административен акт. Считам, че от представената административна преписка е видно, че са налице съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Предложението, което е постъпило от кмета на община Царево в общинския съвет на 08.02.2005 г. няма характеристиката на мотиви, тъй като от това, което се съдържа в него не са основните и съществени положения, които са залегнали в нея. Изложени са мотиви, които нямат нищо общо с наредбата по чл. 56 от ЗУТ, който въпрос не е предмет на общинската наредба, а на закона. Не се посочват съществените положения, както и в новата наредба какви цели се следват с тях. Това, че липсват мотиви, е видно от представения протокол от заседание на постоянните комисии на общинския съвет, където още по-странно се обсъжда изменение и допълнение на една разпоредба от някаква наредба, която очевидно е действала тогава на територията на общината, но няма отношение към новоприетата, защото в случай на обжалване решението по приемането на нова наредба, е някакво допълнение на наредбата. Действията на общинския съвет по време на заседание на съвета когато е била приета наредбата видно от протокола липсват каквито и да е мотиви на общинските съветници за това какво приемат, какви са техните задачи, какви цели си поставят, които следва да се съдържат в някои от документите съгласно чл. 14 от указа.

Изцяло поддържаме и съображенията си за материална незаконосъобразност на чл. 13, ал. 6 от Наредбата, съгласно изложеното в жалбата в тази връзка.

         ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ С.: Считаме жалбата за неоснователна с аргументите, изложени в кореспонденцията между Общински съвет - Царево и Административен съд – Бургас.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е частично основателна и следва да бъде уважена в частта, в която се обжалва разпоредбата на чл. 11, ал. 6 от Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговия, приета от Общински съвет – Царево, тъй като същата е неясна и накърнява правата на гражданите и физическите лица, които са кандидати за получаване на терен за поставяне на преместваем обект. Видно от същата разпоредба при наличието на повече кандидати от възможните бройки за поставяне на преместваеми обекти, определянето на физическите лица и юридическите лица се определя чрез жребий, който се извършва в присъствието на членове на комисията, като не е посочена необходимост от присъствието на кандидатите за преместваемите обекти и не е предвиден ред за уведомяването им. Не става ясно дали членовете на комисията следва да изтеглят жребия. Определянето на кандидата се извършва в присъствието на членовете на комисията.

 

         Съдът, обявява устните състезания за приключили.

 

Съдът уведоми страните, че ще се произнесе с решение в разумен срок по смисъла на чл.6 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: