ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,13.05.                                                                      град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ПЪРВИ административен състав

На тринадесети май                                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: М.В.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1838 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУТЕД” АД, редовно уведомен, за него се явява адвокат М.Г. с представено по делото пълномощно, находящо се на лист 309 от делото.

 

За ОТВЕТНИКА - Кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен се явява юрисконсулт А. с представено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС” ЕООД, редовно уведомена, представлява се от адвокат Б. с представено по делото пълномощно.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.В.А., която е депозирала заключението в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ – Да се даде ход на делото.

Не се противопоставяме протоколът по адм.д. №1838/2014г. да бъде идентичен с протокола по адм.д.№1837/2014г., а именно:

 

По хода на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

АДВОКАТ Г. – Да се изслуша вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Не възразявам да се изслуша вещото лице

АДВОКАТ Б. – Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на когото снема самоличността, както следва:

С.В.А., 51г., български гражданин, семейна, неосъждана.

Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Посочената данъчна оценка в отговора на въпрос 1 и съответно посочените коефициенти на редукция, са тези определени и съответни на използваните от Община Бургас при изготвяне на данъчната оценка, приложена по делото или определени от вас, по Приложение 2. Тази данъчна оценка е реално използвана или е определена от Вас?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Аз съм разбрала въпросът като да дам заключение как е определена данъчната оценка. Посочила съм начина, по който общината е изчислила данъчната оценка. Така съм разбрала въпроса.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – Ако може вещото лице да определи и коефициента за предназначение, а не за местоположение, който в заключението е определен като 21,10. Ако може в момента вещото лице да каже, този коефициент за производствена сграда ли е или за търговски обект. Посочили сте, че е посочена като производствена сграда, а коефициента е за местоположение.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Коефициентът за местоположението, който е посочен, е изцяло зависим от това, дали е сградата е с производствено предназначение или е търговски обект и този коефициент - 21,10, който е използван, е коефициент по местоположение. Ако сградата е с търговско предназначение тогава се използват други стойности, биха се използвали стойностите, посочени в отговора на въпрос 2 и коефициентът тогава ще бъде 49,14, а сега е 21,10. Ако представлява търговски обект, коефициентът ще бъде 49,14. На другите коефициенти няма да има промяна, само на коефициента за местоположение ще има промяна.

Ако в останалите показатели, които формират другите коефициенти няма промяна, то промяната ще бъде само в този коефициент за търговски обект - 49,14.

Ако аз трябваше да изчисля данъчната оценка, нямаше да е същата. Аз щях да сложа коефициент за търговски обект, защото до този момент тези сгради са декларирани, през целия период са декларирани, като търговски.

Не съм установила обстоятелства, които да водят до промяна в декларираното от страна на жалбоподателя предназначение на сградата. Според мен тя трябва да е търговска, съдейки по всички декларации, които са подадени в дирекция „Местни данъци и такси” и там предназначението на сградата е търговски обект.

Данъчната оценка, която съм посочила в заключението е тази, която е определена от Община Бургас. Не съм разбрала правилно въпроса към експертизата. За да определя правилно данъчната оценка на сградата като търговски обект, какъвто е, ми е необходимо да направя допълнителни изчисления.

АДВОКАТ Г. – Моля за назначаване на допълнителна експертиза, която да даде заключение за данъчната оценка на процесната сграда съобразно декларираното от жалбоподателя и предназначението на търговска сграда.

АДВОКАТ Б. – Не се противопоставям на извършването на допълнителното заключение, но имам и въпроси към вещото лице.

Казахте, че приемате сградата за търговска на базата, че е декларирана като такава. Тези декларации от кого са подавани?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Декларациите са подадени от жалбоподателя, декларациите са подадени от „Бутед” АД. Проверих дали заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД е подавала декларации, тъй като те също имат документи за собственост, но установих, че те не са подавани. Процесната сграда продължава да се води на партидата на „Бутед” АД.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – В отговора на въпрос 2 казвате, че сградата е търговски обект и на основанието на АДС. Там в АДС, имате ли обозначение „Склад за търговия на едро” или ако може да кажете, този извод от къде го вадите.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Записала съм го в заключението си. В АДС е написано точно „характер – складова база”.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – В отговора на въпрос 2, в обстоятелствената част обяснявате какво представляват производствените сгради и че има включени складове и навеси. А като правите извода по въпрос 2 казвате, че е приложен чл. 6, ал.1 от Приложение №2 от ЗМДТ. От къде правите и влечете извод, че това са складови бази и е склад за търговия на едро. Казвате, че правите извода от декларацията на жалбоподателя. Аз питам - къде в АДС намирате, че става въпрос за складова база и къде намерите, че е приложим чл.6, ал.1 от Приложението.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. –Актът за държавна собственост съм посочила дотолкова, че характера на обекта е складова база. А търговски обект - магазини съм посочила, че е от декларацията по чл. 14 от ЗМДТ.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Б. – Да смятам ли, че следва да отпадне посочването на АДС.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Не, не смятам, че следва да отпадне. Не желая да отпадне това, което съм записала.

АДВОКАТ Б. – Оспорвам заключението на вещото лице в частта, в която се прави квалификация относно вида на обекта – първо, поради причината, която вещото лице сама посочва в заключението си, че няма компетентност и основание да оцени сградата. Второ - работила е само по данни, предоставени от жалбоподателя и на трето място - в АДС никъде не се съдържат обстоятелства, че сградите представляват складове за търговия на едро, какъвто извод вещото лице е направило. Считам, че това е правен въпрос и поради тези причини считам, искането за поставяне на допълнителна задача към вещото лице за неотносимо към спора. Не се противопоставям да се допусне допълнителната задача за определяне данъчната оценка, ако сградата е с търговско предназначение, но считам, че определянето на предназначението на сградата е в правомощията на съда. Намирам, че това е правен въпрос.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Придържам се към казаното от адвокат Б.. Поддържам изразеното становище на колегата Б..

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 200лв. платими както следва - 100 лв. платими от внесения от жалбоподателя „Бутед” АД депозит и останалите 100лв. от Община Бургас, която е била задължена да ги внесе.

УКАЗВА на ответната страна, че при неизпълнение на задължението, на ответната страна ще и бъде наложена санкция и ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на поставената от адвокат Г. задача.

Експертизата да се извърши от вещото лице С.А..

С оглед направените доказателствени искания, съдът

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.06.2015г. от 14.10ч., за които дата и час страните да се считат редовно уведомени.

Вещото лице уведомено в съдебно заседание.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: