ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,19.11.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На деветнадесети ноември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1838 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 15.15 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛ „БУТЕД” АД, редовно уведомен, се явява адв.М.Г. с представено пълномощно, находящо се на лист 302 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А. с представено пълномощно, находящо се на лист 303 от делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС” ЕООД, редовно уведомени, се представлява от адв.Т., която представя пълномощно.

 

         Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА Т.Д.Ч., З.Ч.А., В.Б.Г., които са депозирали заключение по тройната комплексна експертиза в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

         Адв.Г.: Да се изслуша експертизата.

         Юрисконсулт А.: Няма пречки да се изслушат вещите лица.

         Адв.Т.: Да се изслуша експертизата.

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещите лица, изготвили заключението по назначената тройна комплексна експертиза, чиято самоличност снема, както следва:

Инж.Т.Д.Ч. – със снета по делото самоличност;

Инж.З.Ч.А. – 72г, българска гражданка, неосъждана, семейна, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение;

Инж.В.Б.Г. – 67г., български гражданин, неосъждан, семеен, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

От името на тройната експертиза вещото лице инж.Ч.: Депозирали сме заключение, което поддържаме.

 

Адв.Г.: Във връзка с отговорите на Въпрос № 6: Описано е в заключението, че проектирането на пасарелката не би могло да бъде по друг начин, който да не засяга съществуващата в момента постройка върху терена и че свързва парк „Славейков” с обслужващите обекти. Бихте ли  посочили на чертежа на ПУП кои са тези обекти?

Вещото лице инж.Ч.: Посочвам, че пасарелката минава над ул.”Янко Комитов” в южната част, има стълба и асансьор. Там слизат пешеходците, те тръгват по тротоара и имат достъп да всички имоти по този тротоар, а не само до този имот, където свършва пасарелката. По-нататък е „Булгарплод” и други такива сгради, обекти. По този южен тротоар тръгват пешеходците, иначе нямат друг достъп да преминат от другата страна на улицата.

Вещото лице инж.Г.: Трасето как ще премине и къде приблизително трябва да премине, се диктува от бъдещото развитие на този грамаден търговски обект.

Адв.Г.: Сега откъде преминават пешеходците? Обосновали сте изграждането на пасарелката с чупката на регулационната линия. Тази чупка със същия протокол № 10-11/29.05.2012г. ли е одобрена?

Вещото лице инж.Ч.: Специално пасарелката е одобрена с Протокол № 10/29.05.2012г.. този протокол предвижда пасарелката.

Юрисконсулт А.: Въпросът е подвеждащ, тъй като чупката е одобрена с ПУР-а, както е одобрена уличната регулация.

Вещото лице инж.Ч.: С един и същи ПУП-ПУР са одобрени уличната регулация, т.е. чупката и трасето на пасарелката.

 

Адв.Г.: Обосновавайки предвиждането на тунела, бихте ли посочили кои технически правила и норми за проектиране сна съоръжения от транспортната инфраструктура, според Вас, не позволяват изграждането на пасарелката по-ниско от сегашното й предвиждане?

Вещото лице инж.Г.: Трасето на пасарелката е определено по строителни правила и норми за изграждане на съоръжения на инфраструктурата, като мястото на определяне се диктува от мястото на прилежащите улици, на улиците, които пресичат ул.”Янко Комитов”, както и други съоръжения по тази улица, в случая тунела. Записали сме в заключението, че мястото е диктувано от чупката на надлеза, който започва източно от пасарелката. Между надлеза и пасарелката трябва да има буферна зона, определена по тези норми за проектиране на съоръженията и тази буферна зона, тъй като там ще се движат не само леки автомобили, но и по-тежки, трябва да се спази габаритното отношение при всички обстоятелства. Трябва да се гарантира движението на всякакви превозни средства, които да не бъдат ограничени от габаритите.      Адв.Г.: Бихте ли цитирали от коя дата са тези правила и норми.

Вещото лице инж.Ч.: Не можем да цитираме от коя дата са правилата. Има си нормативи.

Вещото лице инж.Г.: Изхожда се от динамичния габарит и не можем да цитираме точно от коя дата е нормата, тъй като са динамични и се допълват.

Адв.Г.: Може ли да кажете кои правила и норми не позволяват?

Вещото лице инж.Ч.: Действащите правила и норми от приложимия закон.

Адв.Г.: Щеше ли да се засегне сградата, ако пасарелката  беше изместена?

 Вещото лице инж.Г.: Дори с изместване от няколко метра, сградата пак ще се засегне. Измести ли се, „пипне” ли се едното, отива и другото. Необходима е свободна площ, за да се изгради става двойно по-голяма ширината. Там няма място.

 Адв.Г.: Не съществува ли възможност дори посредством укрепване да се запази сградата?

Вещото лице инж.Ч.: Никакво укрепване тук няма как да се реализира. Говори се за голяма дълбочина, за малки габарити, а сградата е много близо до регулационната линия.

Вещото лице инж.Г.: Практиката показва, че винаги трябва да има буфер, свободен, иначе е опасно сградата може да се напука и то при хипотеза на укрепване. Това са много скъпи работи и се прави при много ценни сгради напр. църквата „Свети Свети Кирил и Методий” . Стойността на сградата, която ще се плати за отчуждението е много, много по-ниска отколкото, ако трябва да се направи укрепване, за да се направи изкоп с откос, така че да се запази сградата.

Адв.Г.: Нямам повече въпроси.

Юрисконсулт А.: Нямам въпроси. Експертизата е отговорила подробно, изчерпателно и аргументирано на всички въпроси.

Адв.Т.: Нямам въпроси.

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещите лица, изготвили тройната комплексна експертиза, на които определя възнаграждение в размер общо на 600 лева, както следва:

 300 лева - от внесения депозит, а разликата от 300 лева - платима от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Адв.Г.: Оспорвам експертизата по въпроса, който зададох и тъй като в заключението, и в залата при разпита на вещите лица не бяха посочени конкретни правила и норми за проектирането на елементите на транспортната структура, които да не позволяват, както проектирането, така и изграждането на пасарелката на място различно от предвиденото с ПУП-ПУР, още повече, като се има предвид, че непосредствено на запад от така ситуирания тунел, пространството от южната част на регулационната линия е свободно от сгради и преместването на пасарелката не би засегнало процесната постройка. Доколкото такава конкретика не беше вложена, считам, че заключението не би следвало да се кредитира.

Поради изложеното, моля да допуснете извършване на разширена тройна съдебно-техническа експертиза с участие на архитект, да отговори само на тези два въпроси  № 5 и № 6.

Юрисконсулт А.: Моля жалбоподателят да посочи архитектът какви обстоятелства ще установява в областта на пътното строителство. Специалист ли е архитектът в областта на пътното строителство, че ще дава заключение.

Адв.Г.: Не чух конкретни правила и норми в случая, които не позволяват проектирането на пасарелката по начин да не засяга процесната сграда. Основният принцип при отчуждаването е обществената нужда, за която е предвидена процедурата и не би могло да бъде осъществена по друг начин. Държа да се направи конкретизация на правните норми и експертизата да се извърши от специалисти, които са със специалност „Елементи по изграждане на пътната инфраструктура”.

Юрисконсулт А.: Инженер Г. е точно такъв специалист.

Вещото лице инж.Г.: Затова казвам, че местото е много важно. Не може архитект да дава такова заключение, тук е необходим колега със специалност „Пътно строителство”, може би и мостово.

Вещото лице инж.Ч.: Този проект няма част „Архитектурна” именно затова.

 

Адв.Г.: Моля да ми се даде възможност да конкретизирам и формулирам задачите си в нарочна молба, както и да посоча евентуални технически лица, които биха могли да отговорят на тях.

Юрисконсулт А.: Представям и моля да приемете удостоверение за данъчна оценка, на което двете сгради са посочени едновременно, но всяка с отделна стойност. По настоящото дело сградата е с данъчна оценка 57442.80лв.

Адв.Г.: Оспорвам представеното удостоверение за данъчна оценка. Считам, че посочената данъчна оценка е твърде занижена. Във връзка с гражданско производство преди година и половина, данъчната оценка беше значително по-висока. Отделно, че такава беше изчислението от вещото лице инж.Ч. в предходно съдебно заседание. За същата сграда вещото лице е определило данъчна оценка в размер много по-висок от този, при това само за тази част, която е предмет на отчуждаването. Видно от представеното удостоверение, посочената от общината за цялата сграда се сочи 57442.80 лева, поради което считам, че същата не е коректно изготвена. Моля да задължите Община Бургас да представи подробна справка, от която да е видно на каква база и какви коефициенти е определена тази данъчна оценка.

Юрисконсулт А.: Ще се ползвам от представеното удостоверение. Не се противопоставям на искането да представим алгоритъма, по който е изчислена данъчната оценка и показателите, които са заложени в него.

Адв.Г.: Моля  да определите срок за представяне на подробната справка, по която е извършена данъчната оценка, тъй като съобразно това ще поискам и извършване на съдебно-техническа експертиза, която да прецени съответствието на използваните от приходната администрация показатели с действителните технически такива. Това има значение за делото, тъй като обезщетението не може да бъде по-ниско от данъчната оценка.

Юрисконсулт А.: Определяне на стойността според данъчна оценка не се прилага в настоящия случай, тъй като в ал.13 изрично е записано, че когато се отчуждават сгради се прилага методът на вещната стойност, а данъчната стойност е неприложима при отчуждаване на сгради. В този смисъл е и практиката на ВАС.

С оглед опровергаване твърденията на жалбоподателя, че Общински съвет-Бургас на заседанията на постоянната комисия не е разгледал преписката на ПУП-ПУР, представям и моля да приемете удостоверение, подписано от председателя на общинския съвет, от което е видно на постоянните комисии какви документи са предоставени за разглеждане и съответно обсъждани от общинския съвет, с копие за ответната страна.

С оглед нашите твърдения, че жалбоподателят не е собственик, както на терена, така и на сградите, моля да приемете като доказателство, че ВАС по други дела категорично прие, че те не притежават активна процесуална легитимация. По този повод се откриха в Държавен архив и други доказателства, от които е видно, че тяхната база е предоставена на завод „Васил Коларов”, тъй като на ДСО „Търговия на едро и промишлени стоки” е предоставен друг терен в северна промишлена зона и за този терен е съставен АДС № 6774. Всичко това има отношение, че те не са собственици нито на терена, нито на сградите и по тази причина искаме да се прекрати производството.

 

Адв.Г.: Моля удостоверението да не се приема като доказателство по настоящото дело. Съхраняването на план-схемата на техническата инфраструктура като неразделна част от ПУП-ПУР е нормативно задължение и отмяната на това нормативно задължение не може да стане по усмотрение на председателя на общинския съвет, дори за такава порочна практика, каквато се твърди в удостоверението.

Твърдя, че план-схемата е неразделна част от ПУП-ПУР, не се съдържа в нормативната книга, съдържа се в докладната от 29.05.2012г. Именно план-схемата ПУП-ПУР е неразделна част определяща обхвата на ПУР и удостоверяването на това не може да стане с други изявления и такива хвърчащи доказателства.

Реплика на юрисконсулт А.: Настоящото удостоверение има за цел да удостовери единствено факта, че документите разглеждани от постоянните комисии на Община Бургас във връзка с приемането на ПУП-ПУР, а съхранението им е по ЗУТ и техническата служба на Община Бургас е органът, който е длъжен да съхранява преписките по ПУП и приложенията към тях със съответните части, а не общинския съвет. Така че няма никаква порочна практика каквато твърди адв.Г..

Във връзка с установяване на градоустройствения статут на сградата и активната процесуална легитимация на жалбоподателя, моля да допуснете извършване на експертиза, въпросите към която съм формулирал в нарочна молба, която представям с препис за жалбоподателя.

 

По направеното искане и на основание чл.193 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТКРИВА производство по оспорване истинността на Данъчна оценка № Д-0010716/19.11.2014г.

УКАЗВА на ответника, че носи доказателствената тежест за установяване на удостоверените в оспорения документ факти.

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна да представи алгоритъм и показателите, които са използвани за определяне на оспорената данъчна оценка.

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

ПРЕДОСТАВЯ на адв.Г. тридневен срок, считано от днес да формулира задачи към повторната тройна съдебно-техническа експертиза, по което искане съдът ще се произнесе в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

ОБЯВЯВА че по искането за извършване на съдебно-техническа експертиза, която да изясни градоустройственият статут на процесната сграда и материално-правната легитимация на жалбоподателя, съдът ще се произнесе в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

С оглед направените доказателствени искания и поради необходимостта от по-дълъг срок за събиране на доказателствата, съдът

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.01.2015г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: