ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,05.09.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На пети септември                                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1838 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „БУТЕД” АД, редовно уведомен, се явява адв.Г., която представя пълномощно.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., който представя пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Сентрал парк Бургас” ЕООД, се представлява от адв.Б., който представя пълномощно.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Д.Ч..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Г.: Редовно съм уведомена за днешното съдебно заседание. Нямам възражение по хода на делото.

Юрисконсулт А.: Уведомени сме редовно, подготвени сме за днешното съдебно заседание и не възразявам да се даде ход на делото.

Адв.Б.: Редовно сме уведомени. Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Г.: Поддържам жалбата, както и предявените доказателствени искания и представените доказателства.

         Имаме искане да задължите Община Бургас да представи данъчната оценка, тъй като заповедта е издадена на основание чл.21, ал.2 от ЗОС. Представям доказателства относно наличието на висящ правен спор относно сградите по гражданско дело № 544/2012г. по описа на БОС ведно със справка относно движението на делото от електронната страница на съда, както и доказателство за наличието на висящ правен спор относно терена, предмет на търговско дело № 536/2013г. също по описа на БОС.

         В тази връзка, моля да не бъдат приемани като доказателство по делото доказателствата приложени от Община Бургас, описани в придружителното писмо в  Раздел „ІІ. Доказателства, опровергаващи материалната легитимация на жалбоподателя”. В тази връзка моля да имате предвид, че приложените заповеди на областния управител на област Бургас описани под № 33 и № 34 в този раздел, нямат конститутивно правно действие за страните. Както се произнесе ВАС в определение № 623/17.01.2014г. по административно дело № 16179/2013г. приложено по делото на лист 72, тези заповеди имат вътрешно служебен характер и касаят единствено лица подчинени пряко на органа издал акта. В същото определение изрично е възприето, че съгласно нормата на чл.79, ал.3 от Закона за държавната собственост, единствено съдът е компетентен да разреши спор за материално право в случай че такъв е налице.

         Поради което моля изобщо да не приемате приложените доказателства описани в описа от № 31 до № 54 в придружителното писмо.

По отношение приложените заповеди на Министерството на търговията описани под № 51 и № 52 - те въобще не касаят процеса, както и приложените във връзка с това приемо-предавателни протоколи.

 

По отношение на процесната сграда е налице материалноправен спор по гражданско дело № 544 от 2012г., а по отношение на терена е налице търговско дело № 536/2013г. и двете по описа на БОС.

        

Юрисконсулт А.: Оспорвам жалбата, като считам същата за процесуално недопустима по съображенията подробно изложени в становище, което представям в днешно съдебно заседание.

Отчуждителното производство е извършено при условията на чл.29, ал.2 от Закона за общинската собственост. Съгласно практиката на ВАС и на регионалните административни съдилища, тъй като ние отчуждаваме от неустановен собственик, когато собственикът на сградата или на земята е неустановен, отчуждителното производство приключва с внасяне на сумата за дължимото обезщетение по сметка на Община Бургас и се изплаща на лицето, което установи правата си по съдебен ред. В подкрепа на твърденията ми представям платежно нареждане, от което е видно, че сумите по двете отчуждителни заповеди са внесени. Платежното е общо за двете заповеди и по тези съображения жалбоподателят дали ще е „Сентрал парк” или „Бутед”, няма право да обжалва. Подобна хипотеза е разгледана във връзка с отчуждаване на земя и сгради пред ВАС и Административен съд-София, поради което представям извадка от електронните сайтове на съдилищата с протокол от проведено съдебно заседание и определение.

Тъй като жалбоподателите не са доказали правото си на собственост по отношение на административния орган, нямат право на жалба. В тази връзка специално хипотезата на чл.29, ал.2 на ЗОС, която е императивна правна норма е категорична, че при условие на спор за собственост, производството приключва с внасяне на сумата по сметка на Община Бургас, от което следва извод, че жалбоподателят няма право да оспорва заповедта, докато не докаже пред административния орган твърдяно от него право на собственост. Тук на индиция не може да се позоваваме. Материалните права следва да бъдат установени по отношение на административния орган и по отношение на съда по общия исков ред и едва тогава може да приемете, че жалбата е процесуално допустима.

Следващото обстоятелство, което погасява правото на жалба е, че настоящият административен акт е издаден на основание предходни административни актове, които са породили своето правно действие по отношение на жалбоподателя. Той не ги е обжалвал, независимо от това, че в медиите имаше интервю на адв.Г., която заяви, че ще обжалва, но не ги обжалва. Тези актове са стабилни и не са обжалвани от тях.

Третият факт: 

Доказателствата, на които те обосновават своите твърдения – АДС № 4299/1974г. и АДС № 2150/1997г. Съдържанието на тези актове, в които е записано, че „Бутед” АД не е собственик на сгради, е променено със Заповед на областния управител № РД-09-70/02.08.2013г., на която се позовава жалбоподателя. Тази заповед е отменена от Административен съд-гр.Бургас с решение постановено по дело № 2110/2013г. и оставено в сила с решение постановено по административно дело № 5166/2014г. на ВАС.

Следователно актовете, които удостоверяват материалното право на собственост, вече са отменени и това са новонастъпили обстоятелства след издаване на оспорения административен акт и същите следва да бъдат кредитирани по преценка както за допустимостта на жалбата, така и за нейната основателност. Към настоящия момент жалбоподателят не представя други доказателства, които да опровергават влезлите в сила съдебни актове. В решението на касационната инстанция изрично е записано, че Заповед на областния управител № РД 17-2/31.05.2013г. е издадена в спор на материално правно на собственост във връзка с търговско дело № 544, на което се позова жалбоподателя. Заповедта е придобила качеството на стабилен административен акт и от нея са възникнали права в полза на „Сентрал парк Бургас” ЕООД.

Затова моята молба е да прекратите производството по делото и присъдите на Община Бургас юрисконсултско възнаграждение.

Относно доказателствата приложени със съпроводителното ни писмо считам, че същите са относими и допустими и имат отношение както по процесуалната допустимост на жалбата, тези които жалбоподателят не иска да бъдат приети, така и всички останали, които са свързани със законността на оспорения административен акт.

По доказателствата, които се иска да бъдат събрани от жалбоподателя:

Считам, че така поставените въпроси към експертизата  са относими с изключение на изречение второ от въпрос № 1 – Вещото лице да каже дали са били одобрени и дали се съдържат в архивната книга на Общинския съвет. Считам, че за изясняване на този въпрос не са необходими специални знания, тъй като ответникът в оспорването може да представи тези доказателства пряко на съда.

 

Адв.Г.: Противопоставям се на това доказателствено искане, по-скоро, ако прецените, че може да облекчим вещото лице, моля да задължите общината да представи доказателствата.

Поставих тази задача, защото в друго отчуждително производство беше направен опит да се представи план-схема каквато не е вписана в архивната книга.

 

Юрисконсулт А.: Категорично оспорвам тези твърдения, тъй като те са неверни и не се подкрепят по никакъв начин. Действията са извършени от комисията на общинския съвет при обсъждане на преписките при вземане на решението.

Относно искането за данъчна оценка: моля да ми бъде издадено удостоверение, въз основа на което Община Бургас да се снабди с данъчна оценка, и удостоверение свързано с предоставяне на копие от данъчните декларации, представени от жалбоподателя пред данъчния орган, тъй като в тези данъчни декларации са посочени годините на построяване на отчуждаваните сгради. Това е във връзка с оценката на сградите по метода на вещната стойност, при която се взема предвид годината, през която е построена сградата и тъй като има такъв въпрос, вещото лице следва да разполага с информация през коя година е построена сградата. В тази връзка пояснявам, че тази информация се съдържа веднъж в скицата, която служи като основа за разработване на ген-плана, втори път ген-планът е представен като графичен материал, и самата декларация, която жалбоподателят е подал, в която е записана годината на построяване на сградата.

С това целим да подпомогнем вещото лице при определяне стойността на сградата по този метод.

 

Адв.Г.: Стойността следва да бъде определена по пазарен аналог, а не на база вещния метод. Ако съдът ни задължи да представим данъчните декларации, ще ги представим и не е необходимо удостоверение. Относно годината на изграждане, има я по всички доказателства по делото, не само в декларациите.

 

Адв.Б.: Оспорваме жалбата. Считаме същата за недопустима и неоснователна.

Относно допустимостта споделям изцяло изложеното от представителя на община.

Моля да приемете, че документите, на които се позовава жалбоподателя, нямат правно действие, поради което представям актовете за държавна собственост с извършена поправка, в която е отбелязано, че имотът не е вписан в капитала на „Бутед” АД, което представлява и юридически факт, по силата на който жалбоподателят извлича правния си интерес. В настоящия случай жалбоподателят твърди, че е налице приватизация извършена точно на цитираните актове за държавна собственост. Уточнявам, че точно документите, на които жалбоподателят се позовава, са отменени. Те не съществуват във вида, в който той ги цитира. С този юридически факт той обосновава правния си интерес да жали процесната заповед. В актовете, които представяме с коректно отбелязване процесните сгради по процесната заповед не са включени в капитала на „Бутед”, т.е. липсва твърдяната връзка между жалбоподателя и процесните сгради.

Представям и моля да приемете писмо от Министерството на икономиката и туризма, в което е отразено, че липсват инвентаризационни описи към 31.12.1992г. във връзка с твърдяната правоприемственост в жалбата на жалбоподателя и извършеното преобразуване на жалбоподателя в търговско дружество. Установява се, че процесната сграда е липсвала в приватизационните описи на дружеството. Моля да имате предвид предметът на гражданско дело № 544/2012г. и че твърдяният спор за материално право е всъщност спор за размера на облигационно отношение, уреждане на облигационните отношения между страните, които са възникнали в резултат на реституция през 1991г. и заповедта на министъра на търговията, с което се признава право на собственост и се указва на страните да бъдат уредени облигационните отношения.

Това дело няма вещноправен характер.

Настоявам да се приемат като доказателство по делото тези документи.

 

Адв.Г.: Заповедта от 1993г. касае други две сгради, нямат отношение към процесната сграда. Категорично твърдя, че предметът на гражданско дело № 544 е спор за собственост.

Заповедта, която визира колегата от 1993г. касае склад.

Ако се приеме, че спорът за собственост има преюдициално отношение към настоящото производство, моля да спрете делото до произнасяне по гражданско дело № 544/2012г. по описа на БОС.

 

Юрисконсулт А.: Моля да направим уточнение във връзка с предмета на спора. Тъй като се касае за прилагане на улична регулация и във връзка с това прилагане Община Бургас е направила договор за замяна. Ако страните спорят за терена, моля да го уточнят, тъй като това има правно значение за прилагането на регулацията. Приели сме по силата на решение на общинския съвет, с което е одобрен както договорът за замяна, по силата на който „Сентрал парк” предостави безвъзмездно на Община Бургас квадратни метри и ние приложихме част от уличната регулация върху тази дарена земя.

Има  надлежни доказателства за улична регулация.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Започнах работа по задачите, които са ми поставени. Искам да се направи уточняване за обхвата на оценката на  обезщетението, тъй като определянето на паричната равностойност касае три вида оценка – вещна стойност, пазарни аналози и съпоставимост по данъчна оценка. Искам уточняване по кои методи да се направи и да ми се предостави данъчна оценка.

Според указанията, § 1 касае терминология. (чл.22)

С промяната от 2012г. тази парична равностойност се определя по два метода – по метода на вещната стойност и по пазарния аналог и се взема по-малката стойност, ако тази по-малка стойност е по-малка от данъчната оценка, се взема данъчната оценка.

 

Адв.Г.: За мен въпросът трябва да е така, както сме го поставили и както го е допуснал съда.

 

Юрисконсулт А.: Ние не оспорваме, че сградата съществува от 1959г. Затова казвам метод на вещната стойност. Видно от представената от нас скица, която служи за основа на разработка на ген-плана, още към 1959г. сградата предмет за отчуждаване е била изградена.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Моля следващото съдебно заседание да се насрочи след 20.09.2014г., тъй като по-рано няма да бъда готова с експертизата.

СТРАНИТЕ: Не се противопоставяме делото да се отложи за след 20.09.2014г.

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства, чиято относимост към предмета на спора съдът ще цени с крайния си съдебен акт.

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства от процесуалните представители на жалбоподателя, на ответника и на заинтересованата страна.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 3-дневен срок считано от днес да представи декларация по ЗМДТ за процесната сграда, от която да се установи годината на построяване на същата, декларирана от същия.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответната страна в 3-дневен срок считано от днес да представи доказателства за вписване в архивната книга на документацията, която е неразделна част от Решение № 1011/29.05.212г. и Докладна записка № 0800-05657/11.05.2012г. 

 

Да се издаде съдебно удостоверение на ответната страна, по силата на което същата да се снабди с данъчна оценка на процесната сграда.

 

По повод направеното уточнение от вещото лице в днешно съдебно заседание

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника да формулира допълнителни задачи към експертизата в 3-дневен срок, считано от днес.

 

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.10.2014г. от 14.40 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: