Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     2017                                от 9.11.2018 г.                                град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Чавдар Димитров

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря М. В. и прокурор Христо Колев като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 1837 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „Селект Мюзик Медия“ ООД, ЕИК 131312860, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н „Триадица“, кв. “Манастирски ливади“, ж.к. „Бокар“ бл.22, против решение №214/23.05.2018г., постановено по НАХД №302/2018г. по описа на Районен съд -Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление №02-0001536/26.01.2018г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което за нарушение на чл.281, ал.1 КТ, във вр. с чл.13, ал.1 и чл.11, ал.1 от Наредба № РД-07-2/16.12.20019г. от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, във вр.с чл.2, ал.1 и чл.3 от същата наредба, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на  5000 лева на основание чл.416, ал.5, във вр. с чл.413, ал.2 КТ.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В касационната жалба твърди, че решението на районния съд е неправилно и незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Моли съда да го отмени и да постанови друго по съществото на спора като отмени наказателно постановление №02-0001536/26.01.2018г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас. При условията на евентуалност пледира за намаляване размера на наложената санкция. Не представя доказателства.

Ответникът по касационната жалба – директор на Дирекция „Инспекция по труда”–Бургас, редовно уведомен, не се представлява и не е взема становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Несебър да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХV-ти състав, намира жалбата за неоснователна по следните съображения :

Районен съд –  Несебър с решение №214/23.05.2018г., постановено по НАХД № 302/2018г. по описа на съда е потвърдил наказателно постановление №02-0001536/26.01.2018г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което за нарушение на чл.281, ал.1 КТ, във вр. във вр. с чл.13, ал.1 и чл.11, ал.1 от Наредба № РД-07-2/16.12.20019г. от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ,във вр.с чл.2, ал.1 и чл.3 от същата наредба, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на  5000 лева на основание чл.416, ал.5, във вр. с чл.413, ал.2 КТ.

Санкцията на „Селект Мюзик Медия“ ООД е наложена за това, че дружеството, в качеството  на работодател, на 13.07.2017г. на обект „Фестивал на Балканската скара“ – „Обзор мези“, находящ се в гр.Обзор, Приморски парк, щанд на „Балканска скара“, стопанисван от „Нипи -09“ ЕООД, не е осигурил провеждане на инструктаж на работното място по безопасност и здраве при работа на лицето С.Д.Й., с ЕГН **********, назначен с трудов договор №019/06.03.2017г. на длъжност „сценичен работник“ , преди допускането му до самостоятелна работа на обекта. За така установеното административно нарушение е съставен АУАН №02-0001536/28.11.2017г., а впоследствие е издадено оспореното пред първоинстанционния съд наказателно постановление.

Основните възражения на касатора са, че първоинстанционният съд не е съобразил факта, че акта за установяване на административно нарушение (АУАН) е издаден в нарушение на чл. 34 от ЗАНН. Сочи за липсата на обстоятелства, които са определили размера на наложената санкция.

За да постанови оспореното решение районният съд е достигнал до правилния извод, че при съставяне на акта и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения. Нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено са описани ясно и детайлно в АУАН и в наказателното постановление  така, че става видно по недвусмислен начин за какво точно е ангажирана отговорността на санкционираното дружество. Анализирайки събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съдът е установил прецизно фактическата обстановка, а именно, че на посочените в АУАН и в наказателното постановление дата и място, дружеството, в качеството си на работодател, не е осигурил провеждане на инструктаж на работното място по безопасност и здраве при работа на лицето С.Д.Й., с ЕГН **********, назначен с трудов договор №019/06.03.2017г. на длъжност „сценичен работник“, преди допускането му до самостоятелна работа на обекта. Формиран при правилно приложение на закона е изводът на районния съд, че с деянието си „Селект Мюзик Медия“ ООД е нарушило състава на административно нарушение, за което законосъобразно е било санкционирано на основание чл.413, ал.2 КТ.

Неоснователно е възражението на касатора за допуснато нарушение на разпоредбата на чл.34 от ЗАНН, като съображенията за това са следните:

Съгласно чл.34, ал.1, изр.2, предл.1 от ЗАНН не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен АУАН в продължение на три месеца от откриване на нарушителя. В настоящата хипотеза, съобразно събрания по делото доказателствен материал се установява, че от органите към дирекция „Инспекция по труда“ – Бургас на 14.07.2017г. е извършена проверка на място в процесния обект, във връзка със станала на 13.07.2017г. злополука. Към датата на извършената на място проверка все още не е било известно на проверяващите дали е налице нарушение, съответно кой е нарушителят. Това дали е налице нарушение по чл.281, ал.1 от КТ и кой е нарушителя, според наличните по делото доказателства, е установено след приключване на проверката по документи, която е приключила на 28.11.2017г. и за резултатите от която е съставен протокол от извършена проверка. На същата дата е издаден и АУАН, въз основа на който е образуваното административнонаказателното производство срещу касатора. Предвид изложеното, съдът намира, че срока по чл.34 от ЗАНН е започнал да тече от датата на приключване на проверката и  същия е спазен. 

            По отношение на изложените в съдебното решение изводи относно размерът на имуществената санкция, същите се споделят и от настоящият съдебен състав, а именно, предвид настъпилите особено тежки вредни последици смърт на служителя, размера на наложената санкция е правилно определен.

            Като е приел същото, районният съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

            Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, Бургаският административен съд XV-ти състав,

 

РЕШИ:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 214/23.05.2018 г., постановено по НАХД  № 302/2018г. по описа на Районен съд – Несебър.                                

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

       

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                             

                                                                                                         

                                                                                                          2.