ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,08.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осми април                                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1837 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУТЕД” АД, редовно уведомен, за него се явява адв.М.Г. с представено пълномощно, находящо се на лист 309 от делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А. с представено пълномощно, находящо се на лист 310 от делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС” ЕООД, редовно уведомена, представлява се от адв.Б. с представено по делото пълномощно.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.В.А.,  която не е извършила заключение по назначената експертиза.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Съдът КОНСТАТИРА, че ответната страна не е изпълнила задължението си да представи по делото доказателство за внесен депозит за изготвяне на назначената експертиза в размер на 100 лева, поради което

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 3-дневен срок, считано от днес да представи доказателство за внесен депозит в размер на 100 лева за извършване на съдебно-счетоводната експертиза.

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Започнах да работя по експертизата, но поради вирус в компютъра, информацията, която бях въвела е унищожена изцяло и в момента трябва да възпроизвеждам наново. Извърших проверка в Община Бургас в отдел „Местни данъци и такси” на документите, които са необходими за извършване на експертизата.

 

         Адв.Г.: Не възразявам да бъде предоставена възможност на вещото лице да изготви допусната експертиза с поставената задача.

         На този етап няма да соча доказателства.

        

Юрисконсулт А.: Представям и моля да приемете актуално пълномощно, тъй като има промени в служебното ми правоотношение.

         Представям и моля да приемете справка за показателите, по които е определена данъчната оценка на обекта, която е представена в съдебно заседание на 28.01.2015г.

 

Адв.Б.: Няма да соча доказателства.

 

Адв.Г.: Оспорвам така представената в днешно съдебно заседание справка. Посочените изходни данни са неверни. По-конкретно, посочено е, че обектът представлява производствен обект, а същият е търговски такъв. По делото не е спорно, че процесната сграда представлява склад за търговия на едро и винаги е функционирала като такава от самото изграждане до настоящия момент. Коефициентът определяне на данъка за производствена и търговска сграда е съвсем различен. Оспорвам посоченото, че сградата представлява производствен обект, като твърдя, че процесната сграда представлява склад за търговия на едро и винаги е функционирала като търговски обект, така е била и декларирана.

В тази връзка моля да ми се даде възможност да представя приложенията по декларацията.

Моля да откриете производство по оспорване на представената справка, като оспорвам записването в справката, че сграда е производствена (промишлена). Твърдя, че тя е склад за търговия на едро и като търговска сграда коефициентът при определяне на данъчната оценка би бил друг.

 

Юрисконсулт А.: Ще се ползвам от представеното доказателство. С оглед опровергаване твърденията на жалбоподателя, ще се ползвам от събраните по делото доказателства, като заявявам, че видно от отреждането на терена и построените в него сгради, в тях не се извършва пряко търговска дейност, а те са складова производствена база по смисъла на Приложение № 2 от ЗМДТ. Същите са складова производствена база по смисъла на Приложение № 2 от ЗМДТ, защото там не се извършва директна покупко-продажба на стоки. Ако там се извършваше такава, можем да приемем, че обектът е търговски. След като не се извърша такава, а и  по обяснителната записка и по другите доказателства е видно, че това е складова база, и в документите за собственост също, и от всички доказателства, които са приложени по делото е видно, че това е складова база съгласно характеристиките на обекта.

 

Адв.Г.: Съгласно чл.6 от  Приложение № 2 складовете служат именно за търговия на едро. Отдават се под наем и служат не само за съхранение на стоки, а и за търговия на едро.

Юрисконсулт А.: Моля в тази връзка вещото лице да извърши справка и оглед на складовете и да се установи извършва ли се в тях търговия на едро.

Адв.Г.: Виждам съществени различия в съответните коефициенти, местоположение, структура и характеристики съобразно приетото заключение на вещото лице Ч..

Правя оспорване и относно определените коефициенти така, както са описани в справка, че не отговарят на изискването на Приложение № 2 и моля да допуснете допълнителна задача към експертизата в този смисъл.

Моля да поставите допълнителен въпрос към вещото лице дали използваната от Община Бургас методология за определяне на данъчната оценка на процесната сграда съответства на Приложение № 2 от ЗМДТ и съответните характеристики на сградата.

Задачата, която вече е поставена е да се извърши проверка и да се определи каква е данъчната оценка.

Твърдя, че сградата никога не е била производствена и доказателства в обратния смисъл няма смисъл да посочвам.

Моля да допълните задача към вещото лице, което да извърши оглед на място и да отговори на въпроса какво е предназначението на сградата към 26.06.2014г., когато е издадена заповедта за отчуждаване.

Моля да ми се даде възможност да представя доказателства в тази връзка, а именно конкретни договори за наем с наемателите на конкретната сграда за този период.

С оглед твърдението на колегата А., че обектите се ползват само за склад, а не за търговия на едро и в тази връзка заявявам, че ще се ползваме от договорите за наем, тъй като и към момента отдаваме под наем обектите и в двете сгради.

 

 

По доказателствата съдът и по направеното оспорване съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената в днешно съдебно заседание от Община Бургас справка за показателите, които са използвани за определяне на оспорената в предходно съдебно заседание данъчна оценка.

 

ОТКРИВА производство по оспорване истинността на представената в днешно съдебно заседание справка към дата 19.11.2014г. в частта, в която имотите, посочени в нея са записани като производствена (промишлена) сграда.

УКАЗВА на жалбоподателя, че носи тежестта за доказване неистинността на документа.

 

ДОПУСКА допълнителна задача към вещото лице, което след като извърши проверка на документите поделото, включително и оглед на място, да даде квалификация за характера на сградата – производствена (промишлена) или търговска по смисъла на чл.6, ал.1 от Приложение № 2 от ЗМДТ.

Експертизата да се извърши от вещото лице С.А..

 

ОСТАВЯ без уважение искането на жалбоподателя за представяне на допълнителни доказателства относно квалификацията на сградата по смисъла на Пиложение № 2 от ЗМДТ.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.05.2015г. от 14.00 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: