ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,01.10.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На първи октомври                                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1837 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУТЕД” АД, редовно уведомен, представлява се от адв.Г. с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А. с представено по делото пълномощно.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Сентрал парк Бургас”, редовно уведомена, се явява адв.Б. с представено по делото пълномощно.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Д.Ч., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения да се изслуша вещото лице.

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността:

 

Инж.Т.Д.Ч. - 67г., български гражданин, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Въпрос на адв.Г.: Относно въпрос № 1 - на стр.8 от заключението сте описали какво се съдържа в архивната книга на Общински съвет-гр.Бургас. Да разбирам ли, че в архивната книга на общинския съвет не е вписана план-схема. Какво е вписано в архивната книга на общинския съвет?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В архивната книга не е отразена план-схема като такова наименование. Записала съм всичко, което се съдържа в архивната книга, но съм записала, че такива схеми има и те са съгласувани с експлоатационните дружества. Самата архивна книга не съдържа подробно описание на всички документи, които са приложени към проекта, но има план-схеми, съществуват като проект.

         В архивната книга няма вписана план-схема, но видях, че има такава, която е одобрена. Самият проект за одобрение на ПУП има няколко специалности и една от тези специалности съдържа папка с такава схема.

Съгласувана е с В и К.

        

         Въпрос на адв.Г.: Относно отговора в заключението на въпрос № 2 – тунелът засяга ли сградата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм отговорила. Дефакто самият тунел не засяга сградата. Той достига до регулацията, а сградата е на 2.80м от регулационната линия. След това, при разработване на проекта се вижда, че навлиза по-навътре и засяга сградата, значи самото изпълнение засяга сградата, а не самият тунел.

 

Въпрос на адв.Г.: Има ли друга техническа възможност на изпълнение на тунела без да се засяга сградата, примерно, чрез укрепване на фундамента?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разстоянието между тунела и сградата е твърде малко, за да се приложат такива специални методи за укрепване. Това е начинът.

 

Въпрос на адв.Г.: Относно отговора в заключението на въпрос № 3. Какво е наложило тази преработка по време на строителството и какво е било първоначалното предвиждане?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Първоначално този проект се разработва на етапи. Самият проект не е проектиран наведнъж, а се разработва на етапи. Реализацията на цялата улица се разработва на етапи и това е един от етапите на проектиране. Не знам защо е кръстено „преработка”, тъй като това е един етап от проекта.

Въпрос на адв.Г.: Вие видяхте ли техническото задание?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Техническото задание съм го видяла.

Въпрос на адв.Г.: Видяла сте го. Там посочено ли е какво е наложило преработката?

Юрисконсулт А.: Възразявам. Написано е в техническия проект.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да си спомня, но е приложено по делото.

Въпрос на адв.Г.: Този технически инвестиционен проект бил ли е одобрен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Проектът съдържа няколко специалности, като всяка специалност се подписва от съответния главен експерт по специалността. Този специален проект и всички части са подписани от съответните главни експерти в общината с дата 10.03.2014.

Въпрос на адв.Г.: Т.е., да разбирам, че от самия главен архитект одобрение няма.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм видяла. Проектът няма специалност „архитектура”, за да бъде подписана от главния архитект.

Въпрос на адв.Г.: Проектът бил ли е одобрен от главния архитект на Община Бургас?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Проектът не съдържа част „архитектурна” и затова няма такова одобряване. Няма и такова изискване.

 

Въпрос на адв.Г.: Във връзка с отговора на въпрос № 8 -

Няма аргументация на отговора на вещото лице. Бихте ли се мотивирали защо смятате, че тунелът не може да бъде проектиран по друг начин?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Записала съм, че избраното трасе на тунела не може да бъде проектирано по друг начин. Това трасе…

 

Адв.Б.: Възразявам. Това са одобрени разработки, които жалбоподателят не е жалил и в това производство не би трябвало да се разглеждат вероятностите за други технически възможности.

Юрисконсулт А.: Всички тези въпроси са били предмет на частичното изменение на ПУП, който е приет през 2011г. и последващите технически проекти, за които вещото лице докладва, че са налице, съгласувани и подписани, са изготвени след влизането в сила на този административен акт.

Имаме стабилен административен акт, въз основа на който се извършва последващата разработка, техническа, и последващото отчуждаване.

 

Съдът намира възражението на адв.Б. и юрисконсулт за неоснователно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ да отговори на въпроса на адв.Г..

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Когато се избира трасе за някакво съоръжение, се правят страшно много проучвания. Не мога да кажа на прима виста дали това е най-добрият вариант.

Единственото което мога да кажа е, че на изток, откъдето започва тунела, започва самия надлез на пътя и няма как, технически не е възможно тунелът да бъде изместен на изток. На запад също има проектирана една друга улица, която обслужва имотите от север.

По принцип, когато се избира едно трасе, този избор става много внимателно и технически се влагат много усилия, за да се избере трасето.

 

Въпрос на адв.Г.: Във връзка с оценката, в таблицата на стр.7 от заключението има посочени корекционни коефициенти. На каква база се определя корекционен коефициент?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Записала съм, че по принцип, по метода на пазарните аналози, по какъв начин се достига до оценката, като се коригират с тези коефициенти, от които се вижда разликата между оценявания имот и еталонния имот. Тук разликата е: веднъж по местоположение на имота; втори път – по вид на имота и трето - по овехтяване на имота. Изследвала съм всички тези пет аналози.

Първият коефициент съм завишила единствено така, че обявената цена да бъде равна на данъчната оценка, тъй като сделката е между свързани лица и пазарната оценка е много по-ниска.

 

Въпрос на адв.Г.: Да разбирам ли, че аналозите ги приемате за нови сгради? Оглед правихте ли на тези аналози?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Правих външен оглед на всички сгради, които съм използвала за аналог. Не говорим само за овехтяването, имам предвид вида, конструкцията.

         Например сградата на „Победа”, независимо, че е масивна, е в по-голяма степен по скалата за квалификация на масивни сгради.

         Въпрос на адв.Г.: На стр.5 от заключението, при определяне на оценката сте посочили, че сградата е в експлоатация от 1959г. Откъде черпите информация за това?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Информацията е от извадка от баланса на предприятието. Това е приложение към акта за държавна собственост или извлечение от баланс, не мога точно да цитирам документа.

         Въпрос на адв.Г.: Този документ приложен ли е по делото?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това съм го гледала по други дела на „БУТЕД” и тази информация я имам от други дела, по които страни са „Бутед” АД и „Сентрал парк”, по които съм била вещо лице. Но даже да се съмняваме малко за годината, овехтяването е максималното 50%, даже да приемем 1965г. за експлоатация, пак няма да бъде по-малко овехтяването. Ако буквално вземем 1959г. дори трябва да е по-голямо. Дори да има разлика в годините, няма да се отразят на процента на овехтяване.

         Въпрос на адв.Г.: Нямам повече въпроси.

         Юрисконсулт А.: Нямам въпроси.

         Адв.Б.: Нямам въпроси.

 

         По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 400 лева, платими от внесения депозит.

 

         Адв.Г.: Оспорвам заключението на вещото лице конкретно отговора по въпрос № 5.1. за определяне на оценка, доколкото такава не е била възлагана при допускане на експертизата.

         Както и относно определената оценка на база пазарни аналози – отговор на въпрос №  5.2 от заключението, като твърдя, че приложените са твърде завишени, което води до намаляване на цената и съответно не кореспондират на реално поставимите условия като аналог на сградите предмет на аналози и сградата предмет на настоящото производство.

         Наред с това оспорвам заключението по въпрос № 3 относно твърдението на вещото лице в днешно съдебно заседание, че не е необходимо одобряване от главния архитект. Това е от компетенцията изключително на съда, както и заключението относно въпроси № 7 и № 8.

         По тези въпроси моля да допуснете извършването на повторна експертиза.

         Поддържам искането за представяне на данъчната оценка.

 

         Юрисконсулт А.: Жалбоподателят не оспорва оценката по вещната стойност. По вещната стойност нямаме оспорване.

         Относно искането за извършване на повторна експертиза, която да отговори на въпрос № 3, след оспорване на заключението на вещото лице, че всички проекти са подписани от главните специалисти, на които са делегирани съответните правомощия, моля жалбоподателят да уточни оспорва ли тяхната компетентност.

         Адв.Г.: Да, най-малкото проектът не е приложен.

         Юрисконсулт А.: На печата пише заповед №. и т.н. но в тази връзка моля да ми се даде възможност да представя заповеди за делегиране на правомощия.

         След като жалбоподателят заяви, че оспорва и размера на оценката по вещната стойност,  моля да се допусне извършване на експертиза, по която вещото лице да определи стойността на отчуждаваната сграда по вещния метод.

 

Реплика на ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Заявявам, че първият метод, който съм използвала, разходният подход се извършва по метода на вещната стойност и оценката, извършена по разходния подход е всъщност оценка извършена по вещната стойност.

 

Юрисконсулт А.: В такъв случай оттеглям това искане.

На следващо място, представените от жалбоподателя декларации са неистински. От Община Бургас по други дела се установи, че са представени декларации, от които е видно, годината на построяване на сградата е 1959. Тази дата кореспондира с представената от нас скица за разширение на базата на „Пиргос плод” и от тази скица се вижда, че сградите са отпреди 1959г. Годината на построяване има значение за овехтяването.

По отношение искането за експертиза:

Противопоставям се категорично, защото вещото лице изчерпателно отговори относно възможностите за проектиране на трасето и тъй като в западна посока има кръстовище, което обслужва северните имоти, този факт кореспондира с представените по делото чертежи и схеми.

Освен това, не може да се преработва нещо, за което няма възможност да се преработва и да се търси експертиза в тази насока.

Адв.Б.: Годината на построяването е от значение във връзка с материалната и процесуална легитимация на жалбоподателя, тъй като твърдяната от него правоприемственост е с начална дата 1960г.

Възразявам срещу искането за изготвяне на повторна експертиза.

Първо, самия жалбоподател заяви, че отговорът на въпрос № 3 е правен. Цитира текстове от ЗУТ, което споделям и не мисля, че е работа на вещото лице да дава правни отговори.

На второ място считам, че поставените други два въпроса № 7 и № 8 е опит за извършване на процес в процеса. Продължавам да твърдя, че тези въпроси са относими в производство по обжалване на решение на Общински съвет, в което производство компетентният съд следва да изследва възможността, наличието или липса на такава за проектирането на други възможни трасета, мероприятия и т.н.

След като за жалбоподателя такава възможност не съществува, той я е пропуснал, недопустимо е в настоящия процес, който е бърз по своя характер, да се изследват въпроси, които са предмет на друго производство.

На трето място, възразявам да бъде допуснато и допълнителна  експертиза и по начина, по който е зададена задачата – „би ли могло”. На този въпрос без да се направи конкретно изменение на ПУП, да бъдат изработени конкретни проекти, които да докажат възможно ли е такова изменение, вещото лице би дало отговор дори без специални знания.

Поради тази причина още веднъж моля да не допускате извършването на повторно заключение.

 

Адв.Г.: Както посочи самото вещо лице, по предвижданията на ПУП-ПУР тунелът не засяга сградата. Т.е., премахване на сградата се налага за реализация на учреденото строителство, а не по силата на влязъл в сила ПУП.

Самият тунел по предвидения ПУП се ограничава до регулационната линия и не навлиза в постройката, поради което аз нямам правен интерес да обжалвам ПУР. Отделно считам, че е наложително обследване и на други варианти

С оглед бъдещо изменение на ПУП, доколкото законът допуска, отчуждаване на сграда се извършва само ако няма друг вариант за задоволяване на тази обществена нужда. На запад от сградата няма други  съществуващи.

Искам повторно заключение по въпроси 3, 7 и 8 и по отношение на оценката, да се направи нова оценка по метода на пазарните аналози.

 

 Юрисконсулт А.: Иска се  да се докаже друго техническо решение, т.е. иска се промяна на влязъл в сила ПУП-ПУР от 2012г., техническо решение за разположението на кръстовищата на улиците, обслужващи имота от север и имотите откъм „Шел” така и за пасарела. В тази връзка се иска промяна на решението на общинския съвет с тази експертиза, което за мен е недопустимо.

Обръщам внимание на въпрос № 8, който категорично касае трасето на тунела. Адвокат Г. според мен спекулира с това обстоятелство, че тунелът касае имотната граница. Въпросът касае трасето.

 

Адв.Г.: Моля експертизата да бъде комплексна, в тричленен състав. 

Юрисконсулт А.: Не се противопоставям, но ще трябва по-дълъг период за изготвянето на такава експертиза. Ако допуснете извършването на експертизата, моля да ми се даде възможност да поставя задачи.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършване на тройна комплексна експертиза, която да отговори на въпросите поставени към единичната под № 7 и № 8, както и да извърши повторна оценка по метода на пазарните аналози.

ОСТАВЯ без уважение искането за допускане на повторна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпрос № 3 поставен към единичната.

Експертизата да се извърши от състав Т.Ч., З.А. и третото вещото лице от състава на тройната експертиза съдът ще определи в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

Експертизата да се извърши след внасяне на депозит в размер на 300 лева от жалбоподателя в 3-дневен срок, считано от днес.

 

УКАЗВА на ответната страна, че не изпълнила задължението си да представи данъчна оценка на процесните сгради.

 

 

С оглед необходимостта от технологично време за изготвяне на експертизата и липса на противопоставяне на страните, съдът

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.11.2014г. от 13.50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: