ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.11.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести ноември                                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Христов

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно  дело номер 1836 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят К.А.Я., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник на „Служба по геодезия, картография и кадастър“ гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

За Заинтересованата страна „Топливо“ АД, редовно призован, не се явява представител.

Заинтересованата СТРАНА А.Я.С., нередовно призован, не се явява, като от извършената справка се установява, че лицето е починало, с оглед на което съдът е призовал наследниците на починалото лице.

Заинтересованата СТРАНА В.Т.А., нередовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата СТРАНА Г.М.Б., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата СТРАНА А.И.Р., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата СТРАНА Т.И.Р., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата СТРАНА М.И.Г., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата СТРАНА С.Н.Д., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата СТРАНА Е.Н.Д.-М., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата СТРАНА К.А.Я., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата СТРАНА Г.Р.В., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата СТРАНА Т.Г.В., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата СТРАНА А.А.В., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата СТРАНА И.Х.И., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата СТРАНА М.Х.И., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 12113/02.11.2018 г. от жалбоподателя, в която е заявено, че не се възразява да бъде даден ход на делото. Няма да сочи други доказателства и няма доказателствени искания. Заявено е искане, в случай че бъдат представени нови доказателства да му бъде дадена възможност да се запознае с тях. Изразено е становище по съществото на спора.

 

Предвид горното и с оглед констатираното нередовно призоваване на заинтересованата страна В.Т.А. съдът намира, че ход на делото не следва да бъде даден.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.01.2019 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,43 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: