О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер     /09.01.2009 година, гр. Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, единадесети състав, на девети януари, две хиляди и девета година, в закрито заседание, в следния състав:

 

съдия: В.Е.

 

като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело № 1836/2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството пред Бургаски административен съд е образувано по жалба от А. Б. А., в качеството му на ЕТ “Булмекс – А. А.” – гр. Асеновград,  против заповед № 3025/07.11.2008 година на заместник - кмета на община Бургас.

 След извършена проверка в материалите по делото, съдът е оставил жалбата без движение, като е дал указания на жалбоподателя да отстрани допуснат процесуален пропуск при оспорването на административния акт -като внесе дължимата държавна такса, представи доказателство за правния си интерес от оспорването и посочи в какво се състои незаконосъобразността на заповедта.

Съобщението е получено лично от жалбоподателя на 20.12.2008 година.

До настоящия момент, пороците в жалбата не са отстранени.

С оглед на изложеното, на основание чл.158 ал.3 от  АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А. Б. А., в качеството му на ЕТ “Булмекс – А. А.” – гр. Асеновград,  против заповед № 3025/07.11.2008 година на заместник - кмета на община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1836/2008 година.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

СЪДИЯ: