ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 22.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На двадесет и втори октомври                    две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1835 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Областен управител на област Бургас, редовно призован,  представлява се от старши юрисконсулт М.Д., с представено от днес пълномощно.

За ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕ - Общински съвет Поморие, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от адв. А.К. – процесуален представител на Общински съвет – Поморие. В молбата, адв. К. е заявил, че поради служебен ангажимент пред ВКС възникнал преди насрочване на настоящото производство, е възпрепятстван да вземе участие лично в настоящото съдебно заседание.

Същият е заявил, че не възразява да бъде даден ход на делото, като е поискал в случай на представяне на нови писмени доказателства да бъде предоставена възможност за запознаване със същите и ангажиране на становище. В подкрепа на така заявеното твърдение е представено пълномощно от председателя на Общински съвет – Поморие, както и извадка от неофициален раздел на ДВ.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да дадете ход на делото.

 

Съдът като взе предвид изразеното становище и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод Заповед № РД-09-63/ 12.07.2013 г. на Областен управител на област Бургас, с която е оспорено приетото по т. 58 решение № 664 на Общински съвет – Поморие, обективирано в Протокол № 26/21.06.2013 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Поддържам сезиращата заповед. Няма да соча нови доказателства. Моля да приключите съдебното дирене.

 

Съдът с оглед становището и поради липсата на формулирани доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалваното решение на Общински съвет – Поморие по мотиви, които подробно са изложени в заповед № РД-9-63/12.07.2013 г. на Областен управител на област Бургас.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: