ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018,02.10.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори  октомври                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1834 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:23 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.Р.Н., редовно призована, не се явява. За нея се явяват адвокат Н. и адвокат Г., с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ Инспектор в териториален  сектор „борба с организираната престъпност“ Бургас при ГДБОП-МВР – З.Ц.Ч., редовно призован, се явява лично.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на  З.Р.Н. против заповед за полицейско задържане рег.№12311зз-9/27.06.2018 г.на инспектор в териториален сектор „борба с организираната престъпност“ Бургас при ГДБОП-МВР – З.Ц.Ч., с която е задържана за срок от 24 часа, на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР.

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№10844/01.10.2018 г. от ответника, към което са приложени заповед за задържане рег.№12311зз-9/27.06.2018г. и заповед за конвоиране на лице от 27.06.2018 г. Сочи се, че материалите по ДП №9/2018 г. се намират в ГДБОП-МВР.

АДВОКАТ Г.: Поддържаме жалбата, както е подадена. Нямаме доказателствени искания. Да се приемат представените по делото доказателства.

АДВОКАТ Н.: Присъединявам се към становището на колегата Г..

ОТВЕТНИКЪТ: Жалбата е неоснователна, а заповедта за задържане е основателна. Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

Съдът след като съобрази, че съгласно представената заповед за конвоиране на лице, документите съдържащи се в административната преписка са изпратени в ГДБОП-МВР счита, че същите следва да бъдат изискани за представяне по делото, поради което ЗАДЪЛЖАВА отдел ІІІ на ГДБОП-МВР в 7-дневен срок от уведомяването да представи документите съпровождали З.Р.Н., съгласно заповед за конвоиране на лице рег.№12311зз-9/27.06.2018 г.

АДВОКАТ Г.: Имаме искане да бъде допуснат до разпит един свидетел, при режим на довеждане за следващото съдебно заседание, а именно майката на доверителката ни - Р.Г.Н., която е пряк свидетел на задържането и която е присъствала от момента на задържане до момента в който е конвоирана дъщеря и́.

ОТВЕТНИКЪТ: Не възразявам по искането за допускане до разпит на свидетел.

Съдът счита така направеното доказателствено искане за основателно поради което,

О П Р Е Д Е Л И: 

ДОПУСКА до разпит искания свидетел на жалбоподателя - Р.Г.Н., при режим на довеждане, която да бъде разпитана в следващото съдебно заседание.

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай че не бъде доведен свидетелят в следващото съдебно заседание, определението за неговото допускане ще бъде отменено и делото решено, с оглед наличните доказателства.

СТРАНИТЕ: Нямаме  други доказателства към момента.

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.12.2018г. от 10.50ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: