ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 23.11.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и трети ноември                    две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1832 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:45 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  И.Й.Д., редовно и своевременно призован, не се явява, за него се явява адв.Х., с надлежно представено  по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Д.Й.Д., редовно и своевременно призован, не се явява, за него се явява адв.Х., с надлежно представено  по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – ЗАМЕСТНИК  КМЕТА ПО „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призован, за него се явява ю.к. Г. с представено   пълномощно по делото в дн.с.з.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Ю.К.Г.- Представям преписката по издаване на предходната заповед, която моля да бъде приета.

Адв.Х.- Да се приеме представената преписка.

Предвид становището на процесуалния  представител на жалбоподателя и с оглед обстоятелството, че са допустими доказателствени  средства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание  писмени доказателства, а именно преписка по издаване на №2268/30.08.2013 година, поправена със заповед №3148/12.11.2013 година.

АДВ.Х.- Молим да бъде допуснат до разпит свидетел,  когото водим в днешното съдебно заседание,  който ще установи  кога  е започнало и завършило строителството и каква е била степентта  на завършеност.

Ю.К.Г.- Не възразявам. Аз също водя свидетел, който моля да бъде допуснат до разпит, който  ще установи  с какви материали е извършено строителството и начина, по който е извършено.

Съдът намира  искането за разпит на свидетелите в дн.с.з. за допустимо към предмета на спора, поради което

                  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до  разипт в качеството  на свидетели водените от процесуалния  представител на жалбоподателя  и на ответния орган лица, както следва:

К.С.Н.– Роден на *** година,  българин,български гражданин, неосъждан, ЕГН **********, без родство или особени отношения със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава  да говори истината.

А.К.А.- Родена на *** година, българка,български гражданин, неосъждана, ЕГН **********,без родство или особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава  да говори истината.

АДВ.Х.- Свидетелят на административния орган е жалбоподател. По негов сигнал е инициирано производството и считам, че  не може да бъде разпитана като свидетел, същата е заинтересова от крайния изход на делото, поради което считам, че не може да свидетелства в своя полза или в полза  на административния  орган. Моля да не се допуска тя като свидетел, а трето лице.

Ю.К.Г.-Считам, че няма пречка да бъде изслушана като свидетел,тъй като  ние искаме да свидетелства само в смисъл, с оглед на материалите, с които е изградено  строителството, начина по който е извършено, няма да установяваме време на изграждане или други обстоятелства, които са констатирани в констативни актове.

АДВ.Х.- Обстоятелствата, които искат да доказват със свидетелски показания са доказани със изслушаната съдебно-техническа експертиза, която е устанавила същите обстоятелства,   приета е и административния  орган  не  е възразил. Не следва тези обстоятелства, които са доказани по време не процеса да бъдат доказвани с гласни свидетелски  показания.

Съдът като взе предвид становищата на страните намира, че  практически липсват процесуални  пречки за  конституиране на А.А. в качеството й на свидетел в настоящето  производство,  предвид обстоятелството, че в предходно  съдебно заседание съда е постановил  отказ да конституира същата като заинтересована страна. От друга страна действително в предходното съдебно заседание  е изслушана съдебно-техническа експертиза, която  не е била оспорена от страните  и същата  в  заключението изрично е посочила материалите  и начина на  реализиране на спорния строеж. В тази връзка  съдът намира, че допустими са  показанията в същата насока единствено в случай, че се твърди промяна на обстоятелствата  в хода на съдебното производство между периода на предходното  съдебно заседание  и настоящето  такова,  които да касаят промяна в материалите и конструкцията  на процесния строеж.

Ю.К.Г.- Не е настъпила  промяна в  начина и материалите, с които е изпълнен строежа след предходно съдебно заседание.

Предвид изявлението на ю.к.Г. съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ свое определение, с което е допуснал А.К.А. до разпит в качеството на свидетел.

НЕ ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел А.К.А. за обстоятелства,  касаещи материалите,  вложени  в процесния строеж и конструкцията на същия.

Съдът пристъпи към разпит на свидетеля К.Н.

ВЪПРОС НА СЪДА- Познавате ли И.Д. и  Д.Д.?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.- С И.Д. сме били колеги в предишната ми месторабота в „ Бошнаков” ЕООД. С Д. се познаваме чрез И., той е неин съпруг.Те живят в к-с” Славейков” в нова кооперация, номера на самия блок не го знам. Жилището съм го посещавал по повод изграждане на  остъкление на терасата. Аз лично изградих конструкцията. Конструкцията  е изцяло дървена, започната е през месец януари 2013 година и приключи за около 2 седмици и половина.Представлява дървена конструкция, вертикални колони и  ребра. Обшивката е пак от дъски, върху дъските има хидроизолация, залепена  с горелка   и съответно с цел предпазване на дървото   е  облечена с гипсакартон отвърте и отвън. Не се вижда дърво, гипсокартона беше измазан с полимерна мазилка за да се пази дървото от атмосферни влияния.В началото на месец февруари 2013 година го приключих. Първоначално  се объсждаше да  се прегради цялата тереса, но в последствие се взе решение за половината.

ВЪПРОС НА АДВ.Х.- Представиха ли Ви проекта, от който се вижда, че трябва да са алуминиеви колони?

СВИДЕТЕЛЯТ Н. - Обсъждали  сме проект с алуминий, аз лично не съм го виждал. Спомням си, че след обясъжданията те се отказаха,   защото конструкцията  беше по- тежка, тъй като  са необходими плътни профили с оглед осигуряване на здравина.

ВЪПРОСА НА АДВ.Х.- Тухлена зидария изграждали ли сте?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.-Не, само дървена конструкция.

ВЪПРОС НА АДВ.Х.- Беше ли събарян  или изграждан  на друго място зида, който прегражда тересата към стаята?

СВИДЕТЕЛЯТ Н.- В моментът, в който си тръгнахме от там, вътрешната дограма съществуваще.Към м.02.2013 година  вътрешната  стена съществуваше,  както и дограмата.

ВЪПРОС НА Ю.К.Г.- Вие ли затворихте  т.нар.тераса?

АДВ.Х.- Противопоставям се на въпроса.

Съдът допуска свидетеля да отговори на поставения въпрос.

СВИДЕТЕЛЯТ Н.- Аз изградих  конструкцията от дърво и обвшивката от гипсокартон.Ние поставихме  покрива и очертахме от дърво рамката за прозореца и впоследствие изградиха прозореца. Рамката в предната си част е подпряна на съществуващия парапет.Покривът  е закрепан отпред  с  колони на парапета.Алуминиевият парапет  е останал  отвърте, аз извръших само обшивката, покрива и отпред фасадата, друго  не съм правил. Т.е. не съм ппоставял аз дограмата.

Съдът освободи свидетеля Н. от съдебната зала.

Ю.К.Г.- Предвид  показанията и разминаването им с това, което е констатирал ответния оргон и експертизата моля, да допуснете  друга допълнителна експертиза,  която да отговори  на следните  въпроси:1.Какво представлява-тераса или балкон спорната площ.2.Свидетелят на  жалбоподателя твърди, че е изградил само покривната конструкция и фасадата на терасата. От представения по преписката костативен протокол се вижда, че терасата е изцяло затворена  и от другите две страни  и няма дани  с какви материали  са изградени.Моля вещото лице да отговори на тези въпроси.Разрешението  е за остъкляване на балкон. Ние твърдим, че една част е балкон, а другата тереса. Разрешението е само за балкона като вещото лице не е  установило тераса ли е  или балкон.

АДВ.Х.- Противопоставям се, има разлика между тереса и балкон и няма как да се покрие балкон.Не може да се издаде разрешение за покриване на балкон.

Ю.К.Г.- Разрешението е издадено само за  остъкляване на балкон, смитаме че  не е изпълено съобразно издаденато разрешение.

Съдът като взе предвид становищата на страните намира искането за назначване на допълнителна съдебно-техническа експертиза за  неотносимо към предмета на настоящия спор. Видно от графичната част на издаденото разрешение за строеж противоречието, за което ответния орган излага твърдение  може да бъде изяснено от графичната част на същия, като спорът е правен, поради което и воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ  БЕЗ УВАЖАНИЕ искането на юрисконсулт Г. за допускане на допълнителна съдебно техническа експертиза,  която да отговори на поставените от нея въпроси.

АДВ.Х. -  Нямаме други доказателствени искания.Да се приключи събирането доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.- Нямаме други доказателствени искания.Да се приключи събирането доказателства.

 

Съдът счете, че фактическата обстановка по делото за изяснена, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателства

ДАВА ход на делото по същество

АДВ.Х. - Моля да уважите жалбата  и отмените заповедта  като  незаконосъобразна.Видно от мотивите в жалбата, които  съм посочил административния орган неправилно  е констатирал, че има заграждане, изграждане  на  зидове,  пробщаване на тераса, които  са все неверни обстоятелства и стъпвайки на тези неверни обстоятелства и мотивирайки заповед с тях, същия е издал незаконосъобразен  административен  акт.Моля да отмените заповедта.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.- Моля да отхвърлите жалбата като недоказана.Считам, че органът е издал законосъобразна  заповед, в кръга на неговите правомощия и при спазване на материалния закон.Моля да потвърдите заповедта  и да ми предоставите срок за писмени бележки. Моля да ми присъдите  ю.к. възнаграждение.

Съдът определя 7 дни за представяне на писмени бележки от страните по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16:20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: