ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 02.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На втори ноември                                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 1832 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  И.Й.Д., редовно и своевременно призован, не се явява, за него се явява адв.Х., с надлежно представено  по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Д.Й.Д., редовно и своевременно призован, не се явява, за него се явява адв.Х., с надлежно представено  по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – ЗАМЕСТНИК  КМЕТА ПО СИРР НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призован, за него се явява ю.к. И., с представено   пълномощно по делото.

         Явява се вещото лице  З.Ч.А..

Съдът докладва, че с  вх.№10102/02.11.2016 година е постъпила  молба от А.К.А., с която същата като собственик на апартамент, находящ се в гр.Бургас, ж.к.Славейков, бл.****, вх.”*”, ет.3,  ап.11 в сграда №7 с идентификатор ***** желае да бъде конституирана  в качеството й на заинтересована страна в настоящето производство.

         АДВ.Х.- Предоставям на съда.

Ю.К. И. - Оставям на преценка на съда.

Съдът като взе предвид  така направеното искане от А.К.А. и обстоятелството, че към същото не са приложени доказателства за изложеното твърдение, че лицето се явява  собственик на описания по-долу имот, както и такива относно това, че същия е съседен на спорния по делото, намира че към настоящия момент  липсват доказателства за заинтересованост на А.А. от изхода на настоящия спор.

Отделно от това, доколкото предмет на оспорване е административен акт, който пряко и непосредствено засяга правната сфера  на  инвеститора,  съответно собственика на претендирания  от административния  орган  да бъде незаконен строеж, съдът намира, че лицето А.А. не излага аргументи същата да се явява собственик или извършител на строежа, нито такива незаконния строеж да е извършен в нейна лична собственост.По тази причина съдебния състав намира, че лицето А.К.А. не се явява заинтересована страна в настоящето производство. Този извод се налага и предвид обстоятелството, че оспорвания в същото производство административен акт не засяга нейни законни права и интереси, напротив диспозитива на оспорения административен акт би бил блогоприятен за същата в случай, че е вярна хипотезата, че лицето е собственик на съседния недвижим имот и че спреният строеж й пречи.

Воден от горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДОПУСКА в качеството на заинтересована страна  в настоящето  производство лицето А.К.А. с ЕГН **********.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба на И.Й.Д. ***, с адрес: *** и Д.Й.Д.  с адрес: *** против Заповед №2126/04.08.2016 година на Заместник кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие” на Община Бургас.

Указва на  административния  орган, че е негова тежестта да установи  наличие на  изискуемите съгласно разпоредбите на ЗУТ за постановяване  на оспорения административен акт.

Указва на всяка от двете страни, че при позоваване на факти и обстоятелства,  от които  същите черпят права, в тежест на ползващата се  страна е да докаже  тези факти  и обстоятелства.

Съдът докладва представената  административна  преписка в цялост.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по служебно допуснатата и възложена съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 9859/25.10.2016г., т.е. в предвидения седмодневен срок, посочен в чл.199 от ГПК, вр. с чл.144 АПК.

АДВ.Х. - Поддържам жалбата. Моля да изслушаме експертизата.

Ю.К. И. - Считам  жалбата за неоснователна.Няма да соча други доказателства.Да изслушаме  вещото лице.

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

Съдът сне  самоличността на вещото лице, както следва:

З.Ч.А. 74 г., българка, български гражданин, неосъждана,  без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

ВЕЩО ЛИЦЕ А.- Поддържам  изготвеното от мен  заключение, ведно със снимките към него.Направила съм оглед на място.

АДВ.Х.- Първият ми въпрос:Когато посетихте адреса и направихте оглед, установихте ли надстрояване по смисъла на ЗУТ, пристрояване или приобщаване и  преконфигуриране на апартамента или съответно на сградата?

Вещото лице А.- Установих, че терасата на северната фасада е покрита, остъклена, но това не представлява  приобщаване, тъй като зида между кухнята, дневната  и терасата не е премахнат и не е приобщена към жилището, тя е прилежаща.

АДВ.Х. - Има ли тухлена зидария някъде, в частност към вх.”А”.

Вещото лице А. - Няма извършена тухлена зидария, дограмата  е монтирана  върху плътната част на балконския парапет, от  страна на  вх.А също над масивната част на балконския парапет е монтиран гипсокартон.Отвън е измазано и напръскано, но не  е тухлена  зидария.

АДВ.Х. -  Уважаеми господин съдия, във връзка с направен коментар на лица, които не са конституирани в  процеса  желая да бъдат отведени от съдебната зала.

Съдът предупреди А.А., че при повторно нарушаване на реда в залата ще отстрани лицето от съдебната зала.

АДВ.Х. -  Когато направихте оглед на място, установихте  ли други тераси да бъдат по същия начин, затворени с дървена конструкция?

Ю.К. И. - Господин съдия, противопоставям се, в случая  разглеждаме конкретен обект.

Съдът не приема за относим такапоставения към вещото лице въпрос и отклонява същия.

АДВ.Х. – Като товароносимост дървената конструкция отличава ли се като конструкция от алуминиевите профили.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. -  Установих, че  има разминаване  в изпълнението на покривната конструкция.При становището на конструктора същия е предвидил покривната част да бъде изпълнена от леки алуминиеви  профили и слънцезащитна преграда, но не е  посочен точно какъв е материала и затова със сигурност не мога да кажа.Няма ограничения в натоварванията на тази покривна конструкция.Аз съм изчислила така изпълнена дървената конструкция – тя съдържа 0.443 кубични метра дървен материал при сегашното изпълнение.Самият алуминий създава голямо тегло, но има значение дали са кухи тези профили или плътни, това не е уточнено в разрешението за строеж. Но дори да са кухи, може би е приблизително едно и също натоварването.

ВЪПРОС НА СЪДА - Установихте ли какви са точно съществените изменения на разрешението за строеж от 2012 година ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - Аз съм посочила на стр.№4 от заключението, че им е разрешено да направят остъкляване на северен балкон, но те са направили на по- малко от половината, т.е. на по-малко от позволеното им. В разрешението за строеж е посочено, че при изпълнение на това остъкляване трябва да се изпълнят точно указанията, но покрива не е от слънцезащитна преграда, а е от дървена.

ВЪПРОС НА Ю.К.И.- Съгласно първоначално допуснатото строителство не е спазено изискването, а е изпълнено с дървена конструкция?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Да. 

ВЪПРОС НА Ю.К.И. - Как частично е изпълнено това затваряне на терасата и какви са всички СМР, които са изпълнени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - На снимката, която съм приложила се вижда, че остъклената тераса е в жълт цвят с ПВЦ дограмата,която  е монтирана в плътната част на парапета.

ВЪПРОС НА Ю.К.И. - С извършените СМР терасата  престава да бъде открита?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. –Да, това вече не е открита тераса, не са съборени стените, но покривната конструкция не е изпълнена така както е указано, изпълнено е с друг материал покриването на терасата.

ВЪПРОС НА Ю.К.И.- Имате предвид съгласно първоначално издаденото  разрешение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Да, съгласно първоначалното разрешение.

ВЪПРОС НА СЪДА -С оглед констатациите на място, които сте видели, отговаря ли на условията за пристройка, надстройка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - Не, с това остъкляване на терасата не се променя застроената площ, не се засягат общите  части, не се променя предназначението на помещенията, които граничат с тази тераса.

ВЪПРОС НА СЪДА -Може ли извършеното да се приеме  за реконструкция или  основен ремонт ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - Това не съм изследвала. За да е основен ремонта трябва обекта да е наличен, а за реконструкция също.

АДВ.Х.-  Съгласно Наредба №7/22.12.2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони  категорично се казва, че не са счита за издатини по смисъла на тази наредба и се поставят, без да се иска разрешение, леките слънцезащитни устройства на прозорците, балконите, лоджиите и терасите и слънчевите колектори по фасади и покриви.  Не се прилага нормата,  която  е приложил административния  орган чл.137 от ЗУТ. Ние нямаме изобщо строеж  и не променяме предназначението на терасата,  винаги  е било тераса.

Съдът като взе предвид и обстоятелството,  че въпросите към вещото лице са изчерпани намира, че заключението на същото, ведно с обясненията в днешното съдебно заседание  следва  да бъде прието, поради което

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице З.Ч.А..

Да бъде изплатено възнаграждение, съобразно представената  справка-декларация в размер на 200.00/двеста/ лева от внесения по делото депозит.

Съдът  като взе предвид събраните по делото доказателства намира,  че  по делото  е налична заповед №2268/30.08.2013 година за спиране на строителството, като в обстоятелствената  част на самата заповед,  същия е описан по начин, по който реално съществува и към настоящия момент,   надлежно констатирано от вещото лице.Това буди съмнение у съдебния състав относно обстоятелството довършен ли е бил процесния обект  към момента на постановяване на заповедта от 2013 година за спиране на същия  или  строежа е довършен впоследствие. С оглед установяване на момента  на реализиране на процесния строеж, съдът намира за необходимо да задължи ответния орган да представи пълната административна преписка по издаване на Заповед № 2268/ 30.08.2013 година, поправена със заповед №3148/ 12.11.2013 година.

Съдът като  взе предвид, че към настоящия момент делото не е пълно,  всестранно  и обективно изяснено от фактическа страна намира, че събирането на доказателства не  следва да бъде приключвано  и да бъде отложено за друга дата, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА  ответният орган да представи пълната административна преписка по издаване на Заповед № 2268/ 30.08.2013 година, поправена със заповед №3148/ 12.11.2013 година.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.11.2016 година от 15:45 часа, за която дата и час страните се  считат за редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи  в 15:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: