Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         1733                      12.10.2018г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – Бургас                                                             ХІІІ-ти състав

На двадесети септември,                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Панайот Генков

Членове:           1.  Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов

Секретаря: С.А.

Прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 1830 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба „Медиа Гайд България“ЕООД, ЕИК-131567875, със седалище и адрес на управление: гр.София 1408, р-н Триадица, ул.Нишава № 165, ет.4, ап.5, с управител Д.Т.Т., срещу решение № 826/18.06.2018г., постановено по НАХД № 1747 по описа за 2018г. на Районен съд - Бургас, с което е изменено наказателно постановление (НП) № 02-001626/29.12.2017г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” Бургас (ДИТ-Бургас), като е намален размерът на наложената имуществена санкция. Касаторът счита решението за неправилно и постановено в противоречие с материалния закон. Иска отмяна на съдебното решение и измененото с него наказателно постановление, или неговото изменение с намаляване на наложената санкция до предвидения в закона минимум. Заявява, че санкцията е наложена по отношение извършвани дейности на бл.17 в к/с Изгрев, но този обект не се изпълнявал от касатора, а от „Национален център за саниране на сгради“ЕООД по договор за обществена поръчка. Действително е представен договор от 04.05.2017г., съгласно който дружеството-касатор е подизпълнител на обекта, но този договор е бил прекратен по взаимно съгласие на 15.05.2017г. Освен това при разпита си св.Байрямов е посочил, че е попълнил списъка на работещите под диктовката на проверяващите и е работил на обект бл.19, а в акта за установяване на административно нарушение (АУАН) като място на нарушението е посочен бл.17, т.е. касае се за различна дейност на друг обект. Счита, че в хода на производството да допуснати множество процесуални нарушения – неправилно са посочени мястото на нарушението и вида на извършваната дейност. Липсва допуснато нарушение, тъй като Байрямов е осъществявал дейност по сключен граждански договор, който макар да е заявил, че не е подписвал, подписът под разписката е положен от него.  Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и допуснато съществено нарушение на процесуални правила. В съдебно заседание касаторът, чрез редовно упълномощения си процесуален представител – адв.Т.С.-Ш., поддържа касационната жалба и пледира за уважаването й.

Ответникът – директор на ДИТ-Бургас не се явява и не се представлява пред съда. Не ангажира становище по жалбата и не прави доказателствени искания.

Прокурорът от Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването и пледира за потвърждаване на атакувания съдебен акт.

 

 Административен съд - Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд - Бургас е изменил НП № 02-001626/29.12.2017г.на директора на ДИТ-Бургас, с което на касатора, за нарушение на чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от КТ, на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв. НП е изменено в частта относно наказанието, като е намален размерът на наложената имуществена санкция от 5000 лева на 2000 лева. От фактическа страна е прието, че на 14.10.2017г. в 13,53ч. лицето И.И.Байрямов е установен да полага труд като „общ работник“, като извършва строително-монтажни дейности в строителен обект: саниране на бл.17, вх.А и Б, находящ се в гр.Бургас, ж.к.Изгрев, без „Медиа Гайд България“ЕООД да уреди като трудови правоотношенията с него и да сключи трудов договор в писмена форма. Лицето Байрямов собственоръчно се е вписал в съставения при проверката списък на работещите, декларирайки, че работи като „общ работник“, с работно време от 08.00ч. до 17.00ч.

 

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Касационната инстанция извърши проверка относно приложението на закона, въз основа на фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд при спазване на правилата за събиране, проверка и оценка на доказателствата.

Настоящият съдебен състав приема, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи и в предвидените от ЗАНН срокове, като от формална страна са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество описаната фактическа обстановка се установява от събраните в производството писмени и гласни доказателства, като установеното нарушение за което е съставен АУАН и е издадено оспореното НП, действително е осъществено от наказания правен субект.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Като опит да се изгради защитна тези настоящата инстанция се възприема твърдението на касатора, че извършвани дейности на проверявания обект – бл.17 в к/с Изгрев на гр.Бургас, се изпълнявали от него, а от „Национален център за саниране на сгради“ЕООД. По делото е представен договор изх.№ 93-00-30(361)/21.11.2016г. (л.60 и 89 от делото на РС) сключен между Община Бургас и „Национален център за саниране на сгради“ЕООД с предмет: „Инженеринг, проектиране и изпълнение на СМР“ по реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Бургас, по обобщена позиция № 39 „Сграда с административен адрес: гр.Бургас, ж.к.Изгрев, бл.17“. Представен е договор от 04.05.2017г. (л.62), сключен между „Национален център за саниране на сгради“ЕООД и „Медиа Гайд България“ЕООД, с който дружеството-касатор се е задължило да изпълни изцяло дейностите по обществената поръчка по цитирания договор изх.№ 93-00-30(361)/21.11.2016г. Сключено е било на 04.05.2017г. (л.64) и споразумение между „Национален център за саниране на сгради“ЕООД и „Медиа Гайд България“ЕООД за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, взаимно информиране за рисковете при работа и координиране дейностите за предпазване на работниците и служителите от рискове касаещи трудови злополуки, при едновременна работа на обект гр.Бургас, ж.к.Изгрев, бл.17. Обстоятелството, че касаторът е бил подизпълнител е била изложено още при проверката на място също в съставения протокол за проверката под № 2134/31.10.2017г. Следователно тази защитна теза противоречи на твърденията на касатора в хода на проверката. Тя не е залегнала и в жалбата до районния съд. По делото е представен едва пред съда анекс от 15.05.2017г. за прекратяване на договора от 04.05.2017г. (л.101), но същият представлява частен документ, който няма достоверна дата по смисъла на чл.181, ал.1 от ГПК, поради което следва да се възприеме, че той е съставен най-рано на датата, на която е депозиран пред съда, а това е проведеното съдебно заседание на 15.05.2018г., поради което същият не може да бъде противопоставен на момента на нарушението – 14.10.2017г.

Не са налице твърдените от касатора допуснати процесуални нарушения при издаването на АУАН и НП. В тях конкретно е описана каква дейност е бил установен да изпълнява св.Байрямов и това се потвърждава от проведения негов разпит пред районния съд. Точно е посочено и мястото на нарушението – гр.Бургас, ж.к.Изгрев, бл.17, като само за прецизност следва да се посочи, че и другия обект, твърдения за който се правят в хода на делото – бл.19 в същия жилищен комплекс, също е бил саниран по същото време от „Медиа Гайд България“ЕООД по договор изх.№ 93-00-30(362)/21.11.2016г. (л.79) сключен между Община Бургас и „Медиа Гайд България“ЕООД с предмет: „Инженеринг, проектиране и изпълнение на СМР“ по реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Бургас, по обобщена позиция № 36 „Сграда с административен адрес: гр.Бургас, ж.к.Изгрев, бл.19“.

По отношение представения граждански договор (л.14), сключен със св.Байрямов, без значение е дали той е бил подписан от него или не, защото видно от съдържанието му, договорът не съдържа изискуемите по чл.258 и сл. от Закона за задълженията и договори (ЗЗД) елементи за договора за изработка, нито на тези по чл.280 от ЗЗД на договора за поръчка. Преценката дали се касае за трудов или граждански договор се извършва като се изхожда от действителната воля на страните. Трудовият договор е регламентиран в КТ и съгласно легалното си определение той е определен като двустранно или многостранно съглашение, по силата на което едната страна предоставя за определен срок работната си сила, като се задължава да извършва възложените и трудови функции, а другата страна се задължава да заплаща възнаграждение, както и да осигури нормални и здравословни условия на труд. По силата на трудовия договор едно физическо лице предоставя работната си сила за изпълнение на даден вид работа при определен работен режим, заплащане, работно време, работно място, а предмет на граждански договор е постигане на конкретен трудов резултат, също свързан с полагане на труд, но при пълна самостоятелност, до получаването на крайния продукт, предмет на този облигационен договор. В представения при проверката граждански договор липсва посочване на такъв предмет. Почистването на строителна площадка и изхвърляне на строителни отпадъци – както е формулиран предмета на процесния договор, не може да се квалифицира като предмет нито на договора за изработка, нито на договора за поръчка, а отговаря изцяло на част от предмета на трудовия договор, за чиято липса правилно е бил санкциониран касатора. Последното е съчетано с посоченото от Байрямов в списъка на работещите лица (л.25), че същият е имал работно време, както и заявеното от него в съдебно заседание, че техникът му казвал какво да работи и имал уговорка за плащане на ден по 35 лева. С оглед на изложеното следва да се приеме, че възражението на касатора и в тази насока е неоснователно.

В този ред на правните съждения правилно районният съд е приел за установено от събраните писмени и гласни доказателства, че „Медиа Гайд България“ЕООД в качеството на работодател, е осъществило от обективна страна състава на нарушението по чл.62, ал.1 от КТ, като е допуснал до работа в проверения обект св.Байрямов, без да сключи трудов договор с него. Поради това законосъобразно е ангажирана отговорността му на основание чл.414, ал.3 от КТ с издаване на наказателното постановление и правилно същото е изменено от районния съд единствено досежно размера на наложената санкция, като в останалите му части е прието, че същото е издадено в съответствие с приложимите процесуални и материално правни разпоредби. Районният съд е проявил достатъчно снизхождение към дружеството-нарушител, намалявайки размера на санкцията с повече от 50%, поради което проявяването на допълнителна милост чрез ново намаляване на наказанието, няма да изпълни неговите цели по чл.12 от ЗАНН, предвид и множеството издадени наказателни постановления при настоящата проверка – общо пет.

По посочените съображения и при липса на отменителни основания, касационният съдебен състав приема, че обжалваното решение е постановено в съответствие с действащите правни норми, поради което следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІІI-ти състав,   

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 826/18.06.2018г., постановено по НАХД № 1747 по описа за 2018г. на Районен съд - Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

 

                         2.