ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 10.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  десети  октомври                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1830 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Т.Г.- редовно и своевременно призована, се явява лично и с адв.С., редовно упълномощена с представено в дн.с.з. пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА  БУРГАС редовно и своевременно призован  не се явява и не изпраща представител.

        

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

         АДВ. С. : Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГОДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от В.Т.Г. с ЕГН ********** с адрес: ***, против Отказ с изх.№ 94-01-24918/1/16.08.2016г. на секретаря на община Бургас,  за издаване на удостоверение, във връзка с молба с вх.№ 94-01-24918/27.07.2016г. до Община Бургас, с искане на заверка на молба-декларация за признаване право на собственост чрез обстоятелствена проверка върху жилищна сграда с идентификатор 07079.659.127.2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Бургас, със застроена плащ 59кв.м., триетажна еднофамилна жилищна сграда, с административен адрес: гр.Бургас, кв.“Акациите“, ул.“Ангеларий“ № 23.

Иска се отмяна на оспорения отказ и да бъде задължен административния орган да се произнесе относно собствеността на процесната сграда.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.  

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция

         АДВ.С.- Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада. Във връзка с всички посочени основания  заявявам, че по всички точки, посочени по чл.146 от АПК са налице основанията  за обжалването на този акт. Приели сте доказателствата по делото. Във връзка с отговора на общината № 94-01 24918/1/16.08.2016 година, т.е. отказа на общината  написано под формата на възражение жалбоподателаката  е поискала  да се издаде копие от  кадастралния план  регулационния план, представени са две копия, заверени от мен, дадени на жалбоподателката от община Бургас, със  съответното отразяване, че е копие от регулационния  план и копие от застроителния плана,  в което е отразена година. В регулационният  плана липсва отразяване на годината. Моля да бъдат  приети като доказателства по делото. Моля да задължите община Бургас да представи цветно оригинално  копие на плана от 1995 година,  този регулационен  план ние сме го гледали, приет е във връзка с друго административно дело,. Отразено е в предпоследния абзац  от писмото на общината, където е запасано, че процесната  сграда не  е отразена в  плана на кв.Акациите от 1998 година, но е отразена през 2010 година  по кадастралната карта на гр.Бургас. Още  през 1995 година сградите са отразени във влезлите в сила строителен и  регулационен план. Да представят копие заверен от общината с отразяване кога е влязъл в сила  този план. Моля да посоча основанията за оспорването на акт. Нашата жалба е във  връзка  с това, че не е издадено  на доверителката ми удостоверение чия е собствеността на процесната сграда дали е общинска собственост или не, с оглед  молбата-декларация за извършване на обстоятелствена проверка от Нотариус Кожухаров. Искането ни за  представяне на посочените от нас в днешното съдебно заседание  писмени доказателства са за това, защото  в отказа на   секретаря на общината е отбелязано, че сградата е незаконна и  нетърпима. Ние никога не сме твърдели, че има разрешение за строеж на сградата, но не е прието от общината, че сградата е търпима. Не сме съгласни с обширното заявление на секретаря по отношение на статута на сградата и  считам, че не е негова компетентността да излага в становище.

         Съдът  намира, че представените в днешното съдебно заседание  заверени ксерокопия за неотносими към предмета на разглеждане на настоящето дело.

Съдът намира за неоснователно и направеното от процесуалния  представител искане да бъде задължена  Община Бургас да представи посочените от нея писмени доказателства, тъй като те не касаят пряко  предмета на разглеждане по делото и конкретния спор, относно  законосъобразността  на оспорения отказ. Поради изложеното, съдът

               

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИЕМА и НЕ ПРИЛАГА по делото, представените  по делото в днешното съдебно заседание  писмени документи от страна на процесуалния  представител на жалбоподателя.

НЕ УВАЖАВА искането на процесуалния представител на жалбоподателя за  изискване и прилагане по делото на посочените от него писмени документи.

АДВ.С. - Нямам доказателствени  искания.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

Дава ход на делото по същество

АДВ.С. – На първо място искам да отбележа, че липсва  компетентност, такава  компетентност  не е представена на секретаря  на Община Бургас. Съгласно утвърдената бланка  по молбата следва да се произнесе отдел „Общинска собственост” при Община Бургас. Не съм запозната с правомощията на секретаря,  но при наличието на отдел „Общинска собственост” тези правомощия са представени веднъж, на секретаря  трябва да има заповед на кмета на Община Бургас, предвид  разпоредбите на ЗУТ, относно незаконното строителство. На второ място -неспазване на установената  форма в  т.1 от чл.146 от АПК- отдел „Общинска собственост” не е удостоверил описаната жилищна сграда  чия собственост е - общинска или на физическо лице. Изпратен обобщаващ отговор, който считам  за неотносим, тъй като по т.3 от същия текст, за да има незаконно  строителство следва да има административно производство. Има  съществено   нарушение на АПК,  на правилата по чл.225а от ЗУТ,  въз основа на което следва да се произнесе не секретаря,   а комисията по незаконно строителство, а след изготвяне на протокол решението  да се взима от кмета на община Бургас. Липсва  процедура по установяване незаконността на сградата по чл.225а, ал.2 от  ЗУТ. Нарушена е процедурата, тъй като  няма уведомление до жалбоподателката, че има започната процедура за установяване на незаконност на строителството. Целта на закона  е не лишаване от  правото на собственост на гражданите, а в защита на техните права. За снабдяването с  констативен нотариален акт  законодателя е предвидил  правна норма в охранително  производство, за доказване на собственост,  както на земя така и на сграда,  осъществено от нотариуса въз основа на преценка на доказателствата така и по съдебен път на основание придобивна давност.Този отказ–писмо е  незаконосоъбразен. Моля да ни бъдат присъдени направените  по делото разноски, адвокатски  хонорар,  съобразно договора за правна помощ. Моля да ми определите  срок за представяне на писмени бележки по делото.

Съдът определи 5-дневен срок за представяне на писмени бележки по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:52 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: