О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№1398 /24.08.2012 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, в закрито заседание на двадесет и четвърти август, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев               

 

разгледа адм. д. № 1830/2012 година.

 

Производството е образувано по искане от “Надикол” ООД – Айтос с ЕИК *** за спиране изпълнението на заповед № ДК-07-ЮИР-146/29.06.2012 година на началника на РДНСК -ЮИР.

С цитираната заповед е оттеглено разрешение за ползване № ДК – 07-ЮИР-143/28.06.2012 година за строеж “фотоволтаична централа” в землището на село Зетьово, община Айтос.

След като се запозна с искането и приложената административна преписка, съдът приема, че искането е недопустимо.

Заповедта, чието спиране се иска, е извън актовете, посочени в чл.217 от ЗУТ, като подлежащи на предварително изпълнение ex lege. Т.е., самото оспорване на заповед № ДК-07-ЮИР-146/29.06.2012 година на началника на РДНСК –ЮИР е произвело търсения от жалбоподателя суспензивен ефект. В този смисъл, искането за изрично произнасяне от съда в тази насока, е недопустимо и следва да се остави без разглеждане, а съдебното производство да се прекрати.

С оглед на изложеното, съдът  

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане от “Надикол” ООД – Айтос с ЕИК *** за спиране изпълнението на заповед № ДК-07-ЮИР-146/29.06.2012 година на началника на РДНСК -ЮИР.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1830/2012 година.

           

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

СЪДИЯ: