О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                       410

        гр.Бургас, 13.03.2017г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на тринадесети март две хиляди и седемнадесета година в състав:

                    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

 

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 182 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.159 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от „БЕЙК ШОП КРАСИ“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к.“Лазур“ ***, представлявано от управителя К.К.В. против Мълчалив отказ на директора на Дирекция „ЦАУ ПРИМОРИЕ“  при община Бургас да се произнесе по заявление вх.№ 70-00-7255/01.11.2016г. за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект за позиция № 61 гр.Бургас, ул.“Христо Ботев“ и ул.“Любен Каравелов“.

Иска се отмяна на мълчаливия отказ и връщане на преписката с указание за прилагане на нормативната уредба и издаване на исканото заявление.

По делото е проведено открито съдебно заседание на 27.02.2016г.

В съдебно заседание за жалбоподателя се явява лично управителя К.В. и процесуален представител адвокат Е. М., който поддържа жалбата съобразно изложените в нея доводи, като излага допълнителни съображения за незаконосъобразност на оспорения мълчалив отказ.

         Ответната страна – Директорът на Дирекция „ЦАУ ПРИМОРИЕ“  при община Бургас се представлаво от юрисконсулт К.Г., която оспорва жалбата като недопустима и неоснователна, като твърди, че за административния орган не е възникнало задължението да се произнесе.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите  и изразените становища прие за установено следното:

         Дружеството – жалбоподател „БЕЙК ШОП КРАСИ“ ЕООД притежавало Разрешение № ІІ зона – 003257/21.12.2015г. за поставяне на временен преместваем обект: Позиция  № 61 – годишна схема, павилион 15 кв.м.,за продажба на кафе и закуски за срок от 01.01.2016г. до 31.12.2016г., находящ се в гр.Бургас, на ул. „Хр. Ботев”/ул.”Любен Каравелов”.

Управителят на дружеството К.К.В., подал заявление с вх.№ 70-00-7255/01.11.2016г. до Дирекция „ЦАУ ПРИМОРИЕ“  при община Бургас, с което поискал да му бъде издадено разрешение за поставяне на временен преместваем обект, съгласно чл.56 от ЗУТ, находящ се на ул.”Христо Ботев” и ул.”Любен Каравелов” – за позиция № 61, в гр.Бургас за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2019г.

На 19.12.2016г. комисията, определена със заповед № 3560/13.12.2016г. на кмета на община Бургас, провела заседание съгласно изискванията на чл.6, ал.3 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас. С Решение по т.1 от дневния ред – т.38 на Протокол № 13Б/19.12.2016г. Комисията не взела решение по повод заявлението на „БЕЙК ШОП КРАСИ“ ЕООД, подадено за издаване на разрешение за поставяне на за временен преместваем обект, съгласно чл.56 от ЗУТ, находящ се на ул.”Христо Ботев” и ул.”Любен Каравелов” – за позиция № 61, в гр.Бургас.

Недоволен от липсата на издадено разрешение жалбоподателят оспорил мълчаливия отказ на директора на Дирекция „ЦАУ ПРИМОРИЕ“  при община Бургас да се произнесе по заявление вх.№ 70-00-7255/01.11.2016г. за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект за позиция № 61 гр.Бургас, ул.“Христо Ботев“ и ул.“Любен Каравелов“, чрез административния орган с жалба вх.№ 70-00-323/1/16.01.2017г.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално недопустима поради следните съображения:        

Съгласно чл.5, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас /Наредбата/, заинтересуваните лица лично или с изрично упълномощени техни представители подават заявление за издаване на разрешение за поставянето на преместваеми обекти по чл.2, ал.1, т.1, 3 и 4 или елементи на градското обзавеждане по образец, утвърден от Кмета на Община Бургас, в съответната Дирекция „Център за административни услуги“ по местонахождението на обекта.

Според разпоредбата на чл.6, ал.1 от Наредбата заявленията се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Бургас, в чийто състав се включват 5 длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на Кмета на Общината и 6 общински съветника - избрани на заседание на Общинския съвет, която съгласно алинея 3 на същия член се произнася в едномесечен срок от подаване на заявленията.

         Разрешението за поставяне на преместваеми обекти се издава от съответния директор на Дирекция „Център за административни услуги“ при Община Бургас, по образец, одобрен от Кмета на Общината на основание чл.8 ал.1 от Наредбата, в 7-дневен срок от изготвяне протокола на комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата, който се произнася дали уважава  или отказва издаването на разрешение.

В конкретния случай от доказателствата по делото се установява, че дружеството – жалбоподател е подало заявление да му бъде издадено разрешение за поставяне на процесния преместваем обект на 01.11.2016г. до Дирекция „ЦАУ ПРИМОРИЕ“  при община Бургас – с вх.№ 70-00-7255/01.11.2016г. Предвид разпоредбата на чл.6, ал.3 от Наредбата, комисията по алинея първа на посочения член е следвало да се произнесе най-късно на 01.12.2016г. – в едномесечен срок от подаване на заявлението. От своя страна Директорът на Дирекция „ЦАУ ПРИМОРИЕ“  при община Бургас е следвало със заповед да уважи искането или да откаже издаване на разрешението най-късно на 08.12.2016г., съгласно разпоредбата на чл.8 ал.1 от Наредбата - в 7-дневен срок от изготвяне протокола на комисията по чл.6, ал.1.

Настоящата жалба е подадена на основание разпоредбата на чл.149, ал.2 от АПК, според която мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

В конкретния случай преклузивният срок за подаване на жалбата до съда е изтекъл на 09.01.2017г. и тъй като тя е подадена на 16.01.2017г. - чрез административния орган с вх.№ 70-00-323/1/16.01.2017г., същата се явява просрочена.

При този извод съдът намира, че жалбата на „БЕЙК ШОП КРАСИ“ ЕООД следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Предвид изложеното и на основание чл.159, т.5 от АПК, съдът

                                              

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „БЕЙК ШОП КРАСИ“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к.“Лазур“ ***, представлявано от управителя К.К.В. против Мълчалив отказ на директора на Дирекция „ЦАУ ПРИМОРИЕ“  при община Бургас да се произнесе по заявление вх.№ 70-00-7255/01.11.2016г. за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект за позиция № 61 гр.Бургас, ул.“Христо Ботев“ и ул.“Любен Каравелов“.

 

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 182 по описа на Административен съд – Бургас за 2017г.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: