ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 27.02.                                                                       град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,         ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и седми февруари                  две хиляди и седемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 182 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БЕЙК ШОП КРАСИ“ ЕООД,  редовно и своевременно призован, се явява лично управителя и с процесуален представител адв.Е.М., надлежно упълномощен, с представено   делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ЦАУ ПРИМОРИЕ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС– редовно и своевременно призован, не се явява, изпраща за  представител  ю.к. К.Г. , с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.М.: Да се даде ход на делото

ЮРИСКОНСУЛТ  Г.: Да се  даде ход на делото

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Административното дело е образувано по жалба от „БЕЙК ШОП КРАСИ“ ЕООД, ЕИК 203751075, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к.“Лазур“ бл.50, вх.4, ет.4, ап.18, представлявано от управителя К.К.В. против Мълчалив отказ на директора на Дирекция „ЦАУ ПРИМОРИЕ“ при община Бургас да се произнесе по заявление вх.№ 70-00-7255/01.11.2016г. за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект за позиция № 61 гр.Бургас, ул.“Христо Ботев“ и ул.“Любен Каравелов“.

Иска се отмяна на мълчаливия отказ и връщане на преписката с указание за прилагане на нормативната уредба и издаване на исканото заявление.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки, фактическите и правните основания за постановяване на оспорения отказ.

 

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

          АДВ.М.- Поддържаме жалбата по изложените в нея оплаквания, като считаме, че с подаване заявлението са налице предпоставките, посочени в чл.56 от ЗУТ - компетентен орган в случая директора да се произнесе  по искането. Да се приеме административната  преписка, нямам възражение по доклада по делото. Не се оспорва от административния орган, че ние сме подали заявление в срока и липса на  произнасяне на директора . Ако считате, че  е приложима Наредбата по чл.56 ЗУТ да бъде приложено по делото, а не тази обнародвана на сайта моля, да задължите ответника да представи действащата към момента, защото е подзаконов нормативен  акт и тази хипотеза  не е разрешена от Наредбата, но това не основание да липсва  произнасяне. Това са исканията към настоящия момент.

Ю.К.Г.- Нямам възражение по доклада, оспорвам жалбата като неоснователна и недопустима, тъй като за органа не е възникнало  задължение да се произнесе. Не оспорваме, че има подадено заявление  от „Бейк шоп Краси“ ЕООД.  Представям доказателство, което моля да примете, а именно: протокол от 16.02.2017 година на комисията, видно от който заявленията не са разгладени и няма решение, въз основа на което да се произнесе органа. Наредбата, която е публикувана на сайта считам, че е актуална.

АДВ.М. - Не правя искане  за наредбата. По отношение на протокола от 16.02.2017 година, той  удостоверяве  решението на комисията, което е последващо –един  месец след предявяване на самата жалба. В този смисъл и с оглед преценката за законосъобразност към момента на издаване на акта или на изтичането на срока, сам по себе си протокола не може   да бъде относим. Аз считам дори, че протоколът е след образуване на делото, защото не може вече след сезирането на съда аминистрацията да излагат допълнителни мотиви.  Не  се сочи защо се представя  протокола, може би и във връзка с опита  да се домотивира бездействието на административния  орган. На стр.5 под позиции 11 и 12 са разгледани  две конкуриращи  искания  повторно, те са гледани и на посочения протокол, обнародвани на сайта. Комисията не взе решение по подаденото  заявление, този протокол не е връчен и няма последващ акт. Това е предварителна  предпоставка за произнасяне на административиня орган от типа на решенията на ОЕСУТ. По Наредбата не се съобщава за  издадено решение от директора на дирекция, но протокола  е неотносим. Ако приемете, че тук има изричен отказ, приложима е  съответаната разпоредба на АПК, но ние нямаме   уводомяване, както изисква Наредбата от самия директор на дирекцията.

Ю.К.Г.- Протоколът го представям  само за потвърждение  на протокол  №13Б/ 19.12.2016 година,  по т.37 и т.38  по двете заявления за  позиция № 61 от схемата, видно от който членовете  от комисията са  се въздържали и не са взели решение по подадените заявления. Административният  орган, чието задължение  е да се произнесе е обвързан с решението на комисията и при липсата на решение за административния орган не възможно да се произнесе.

АДВ.М.- Няма такава хипотеза, чл.56 и 58 са ограничени със срок и този срок е месечен, това  може да се тълкува като липса на решение- отказ, административния орган следва да се произнесе. Това е мълчалив отказ. Мълчалив отказ е и когато липсват елементи от състава. Администрацията е следвало да се произнесе, включително и като извърши междинните действия, иначе е злоупотреба с право. Нямам други искания. Представеният  протокол  е неотносим.

Съдът намира, че представения в днешното съдебно заседание  протокол №16/16.02.2017 година има отношение към предмета на разглеждане  на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото  протокол №16/16.02.2017 година, представен от  процесуалния представител на ответника.

АДВ.М.- Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.Г.- Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.М.- Уважаеми господин съдия, моля да отмените мълчаливия отказ на директора на ЦАУ Приморие  при община Бургас  да се произнесе  по заявление за издаване на решение  за поставяне на преместваем обект  по изложените доводи като примете, че са налице  визираните в наредбата  на ОС Бургас  предпоставки. В случая административният  орган е следвало да се произнесе. Непълнотата на Наредбата, както и липсата на ясно н  конкретно становище на помощния орган не са основане  за бездействието на административния орган, в случая той е ограничен в срокове по АПК и  приложимате наредба, в рамките на които е следвало да се произнесе. Неспазването  води до недопустима процедура и до безкрйно висящо административно производство, поради това, че администрацията не знае какво да прави и как да приложи правото.

Ю.К.Г.- Моля да отхвърлите жалбата като недопустима и по съображенията, изложени в днешното съдебно заседание. Моля да ми присъдите  ю.к. възнаграждение. За административният орган не  е възникнал  срока да се произнесе. В случая такова произнасяне няма, нито към датата на  подаване на жалбата, нито към момента на издаване на последния  протокол от заседанието на тази комисия.

АДВ.М.- Моля при констатирано противоречие между срока в наредбата и предпоставките за произнасяне и процесуалните норми на АПК, относно сроковете за произнасяне, да се има предвид разпоредбата на чл.15, ал.2  от ЗНА.

Съдът счита делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с  решение в законния срок.

Протоколът  е изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 11:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: