ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 30.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На тридесети май                                    две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 182 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.Д.М., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице инж. Т.Ч..

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилото в срока по ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

 

Т.Д.Ч. – 69 години, българска гражданка, неосъждан, с висше образование, без родство със страните. Предупреден, за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Допустим ли е строежът съгласно § 16 от ДР на ЗУТ и § 127 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: Строежът е изцяло недопустим.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. Ч. при възнаграждение в размер на 200 лева, платими от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на пълномощника на ответника,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. Безспорно се установи и от представените доказателства, и от заключението на вещото лице, изслушано в днешно съдебно заседание, че се касае за незаконен строеж, изпълнен без необходимите строителни книжа, в несъответствие на действащото градоустройство, който не носи и характеристиките за търпим строеж, тъй като същият не съответства, както на действащото към момента на изграждане градоустройство, така и към действащото към момента градоустройство, с оглед на което строежът безспорно се квалифицира като незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 1 и т. 2 ЗУТ и моля за решение в този смисъл и дух.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: