ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 28.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесет и осми март                        две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 182 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.Д.М., нередовно призован, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба с вх. № 3861 от 12.04.2016 г. от жалбоподателя Ж.М., в която сочи, че поддържа жалбата на посочените в нея основания и моли да бъде допусната съдебно-техническа експертиза с поставени в същата задачи.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да се даде ход на делото. С оглед постъпилата молба от жалбоподателя считам, че не са налице процесуални пречки.

 

СЪДЪТ, с оглед заявеното в молбата на жалбоподателя и в днешно съдебно заседание от ответника, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Ж.Д.М. против Заповед № ДК-02-ЮИР-13/22.07.2015 г. на Началника на РДНСК, Югоизточен район, с която е наредено премахване на установения незаконен строеж „Масивна двуетажна сграда” /под № 7, съгласно схема на Община Бургас/ на извършеното незаконно строителство в района на „Параклиса”, извършен от Ж.Д.М., в терен неурегулиран поземлен имот, представляващ отдел  235 – „Държавен горски фонд”, в местността „Ченгене скеле” /Параклиса/, землище на гр. Бургас, с искане за отмяната й като незаконосъобразна и необоснована.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Моля да приемете административната преписка, която е изпратена от административния орган.

Доказателствени искания нямам към настоящия момент.

Относно депозираната молба с посочени нарочни въпроси към вещо лице, по въпроси № 1 и № 2 не възразявам, въпреки, че безспорно се касае за строеж с оглед неговото изпълнение и начин на изграждане, но не възразявам по така поставените въпроси, но считам въпрос № 3 за неотносим към правния спор, поради което Ви моля да не допускате третия въпрос, а именно заплащани ли са данъци за процесния строеж, тъй като считам, че така поставената задача не може да повлияе на правния спор. Без значение е дали са плащани данъци или не към община Бургас.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, описани в същата, както и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорената заповед, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда.

 

Като намери за основателно искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-техническа експертиза и възражението на ответника за отпадане на поставения в молбата на жалбоподателя въпрос № 3 като неотносим към предмета на спора,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените от жалбоподателя в молба с вх. № 3861 от 12.04.2016 г., въпроси по т. 1 и т. 2, без въпрос № 3.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвянето й в размер на 200 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 3-дневен срок, считано от уведомяването му.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза Т.Ч.,.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.05.2016 г. от 15:00 часа, за която дата и час да се уведоми жалбоподателя, както за насроченото съдебно заседание, така и за внасяне на определения депозит за изготвяне на експертизата. Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключение по допусната съдено-техническа експертиза и за насроченото съдебно заседание след представяне по делото на документ за внесен от жалбоподателя депозит за експертизата.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: