О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 548

 

гр.Бургас , 04.03.2015г.

 

                Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на четвърти март две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                                                              СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 182 по описа за 2015г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

                Подадена е жалба от Г.В.Г. „ за погазване на правата“ му в ОЗ гр.Бургас.

С разпореждане от 27.01.2015 г. съдът, е оставил без движение жалбата по настоящото дело и е указал на жалбоподателя да отстрани нередовностите, като посочи:  кой е административния орган, който „погазва правата му“, посредством какво действие или бездействие е извършено това и какво е искането, отправено до съда; да внесе по сметка на съда държавна такса в размер на 10 лв. и представи документ по делото, удостоверяващ плащането.

                Съобщение, с подробно посочване на дадените указания е връчено на жалбоподателя лично, срещу подпис на 30.01.2015г. .

                В указания от съда срок, който е изтекъл на 09.02.2015г. /понеделник -работен ден/, нередовностите не са отстранени .

                Затова и на осн. чл. 158 ал.3 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            Оставя без разглеждане жалбата на Г.В.Г. „ за погазване на правата“ му в ОЗ гр.Бургас.

Прекратява производството по адм. дело № 182/2015г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

                Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.

                Определението да се съобщи чрез връчване на препис на жалбподателя.

 

 

 

СЪДИЯ:………………………………